Các điều khoán và điều kiện


 • Thỏa thuận Khách hàng
 • Lưu ý: Bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản điều chỉnh và sẽ được áp dụng khi có bất kỳ sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và các phiên bản khác.
 • Thỏa thuận khách hàng này, cùng với bất kỳ (các) Danh mục và các tài liệu kèm theo, theo thời gian sửa đổi, (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) quy định các điều khoản của hợp đồng giữa bạn, Khách hàng và chúng tôi – Công ty. Bằng cách ký kết thỏa thuận này, bạn sẽ được đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này.
 • MỤC LỤC
 1. Định nghĩa và Giải thích
 2. Giới thiệu
 3. Tổng quát
 4. Quy chế
 5. Chi phí, khoản thanh toán và phí
 6. Quyền Hủy Bỏ
 7. Không tư vấn
 8. Tài khoản khách hàng và tiền gửi ban đầu
 9. Chính sách và Thủ tục Thương mại
 10. Điều khoản giao dịch điện tử
 11. Kỳ hạn “Không Giao dịch” – Điều khoản chung “One Touch”
 12. Thoả thuận dàn xếp
 13. Quỹ Khách Hàng
 14. Đại diện, Bảo đảm và Giao ước
 15. Sự kiện Mặc định
 16. Lưới
 17. Quyền Mặc định
 18. Chấm dứt mà không có Giá trị Mặc định
 19. Loại trừ, Hạn chế và Bồi thường
 20. Các khoản khác
 21. Luật pháp và thẩm quyền
 22. Điều khoản Khuyến mại
 • ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH
 • Trong Hợp đồng này:
 • “Tài khoản” có nghĩa là tài khoản giao dịch mà bạn giữ với chúng tôi và chỉ định với một số tài khoản duy nhất.
 • “Thỏa thuận” có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện đối với các Dịch vụ do Công ty cung cấp.
 • “Quy định áp dụng” có nghĩa là Luật của Marshall Islands liên quan đến các Dịch vụ và Hoạt động đầu tư có Điều chỉnh, Luật Chống Rửa tiền và Khủng bố Tài chính và các Luật khác do MIRC ban hành để điều chỉnh hoạt động theo quy định của Marshall Islands với các Công ty Đầu tư hoặc các quy định khác của cơ quan quản lý có liên quan; Và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành khác có hiệu lực theo thời gian.
 • “Liên kết” có nghĩa là một cam kết trong cùng một nhóm với chúng tôi, đại diện mà chúng tôi hoặc một cam kết trong cùng một nhóm với chúng tôi chỉ định hoặc bất kỳ người nào khác mà chúng tôi có mối quan hệ hợp lý có thể làm tăng cộng đồng quan tâm giữa chúng tôi và họ.
 • “Đơn vị tiền tệ cơ bản” có nghĩa là Đô la Mỹ.
 • “Số dư” nghĩa là số tiền được giữ thay mặt Khách hàng trên Tài khoản của khách hàng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
 • “Chi tiết Tài khoản Ngân hàng” có nghĩa là các chi tiết của tài khoản ngân hàng của bạn, trong đó Glastrox Trade Ltd. sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận bị thu hồi và / hoặc bất kỳ khoản tiền nào từ yêu cầu rút tiền và / hoặc bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong tài khoản giao dịch và / Cần được trả lại cho bạn.
 • “Ngày làm việc” có nghĩa là ngày không phải là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc một ngày lễ công ở Marshall Islands và khi nào các ngân hàng mở cửa kinh doanh tại Marshall Islands.
 • “Quy định về Quỹ Khách hàng” có nghĩa là các quy tắc được chỉ định theo Luật của MIRC.
 • “Vị trí Đóng” nghĩa là giao dịch mua (bán) được mua bán trái ngược với hợp đồng.
 • “Hợp đồng cho sự khác biệt” hoặc “CFD” có nghĩa là công cụ tài chính giữa một nhà đầu tư Glastrox Trade Ltd. Khi kết thúc hợp đồng, các bên trao đổi sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng của một công cụ tài chính cụ thể, bao gồm cổ phiếu hoặc hàng hóa. “Nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tín dụng” có nghĩa là bất kỳ người nào ký hợp đồng bảo đảm, thỏa thuận, thỏa thuận, ký quỹ hoặc thỏa thuận an ninh theo yêu cầu của chúng tôi đối với các nghĩa vụ của bạn theo Hợp đồng này.
 • “MIRC” là chữ viết tắt cho “Ủy ban Marshall Islands Business Corporation Act”.
 • “Dịch vụ điện tử” là dịch vụ do chúng tôi cung cấp, ví dụ như dịch vụ giao dịch trực tuyến cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thông tin và các cơ sở kinh doanh thông qua dịch vụ internet, dịch vụ WAP và / hoặc hệ thống định tuyến điện tử.
 • “Sự kiện Mặc định” nghĩa là bất kỳ sự kiện nào vi phạm quy định tại Khoản 15.1 đến khoản 15.9 của Điều 14.1 (Các Sự kiện Mặc định).
 • “Thực hiện” là việc hoàn thành các lệnh của khách hàng trên nền tảng giao dịch của Công ty, trong đó Công ty hoạt động như Địa điểm thực hiện giao dịch của khách hàng.
 • “FFI” là chữ viết tắt của Tổ chức Tài chính Nước ngoài.
 • “Công cụ tài chính” là bất kỳ công cụ tài chính nào do Glastrox Trade Ltd. cung cấp và được định nghĩa như vậy theo Luật hoặc Quy định hiện hành. Theo giấy phép của Glastrox Trade Ltd. là:
 • Chứng khoán chuyển nhượng.
 • Công cụ thị trường tiền tệ.
 • iii. Các đơn vị trong các cơ sở đầu tư tập thể
 • Các hợp đồng kỳ hạn và các hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến chứng khoán, tiền tệ, lãi suất hoặc năng suất, hoặc các công cụ phái sinh khác, chỉ số tài chính hoặc các biện pháp tài chính có thể được giải quyết bằng cơ thể hoặc tiền mặt.
 • Các lựa chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn và các hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến hàng hoá phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể được thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của một trong các bên (trừ trường hợp không trả được nợ biến cố).
 • Vi. Tùy chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, và bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác có liên quan đến các mặt hàng có thể được định giá về thể chất với điều kiện là chúng được giao dịch trên thị trường được điều chỉnh và / hoặc một MTF.
 • Vii. Tùy chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, chuyển tiếp và bất kỳ hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến hàng hoá có thể được giải quyết về mặt vật lý nếu không được đề cập đến ở điểm (vi) ở trên và không nhằm vào mục đích thương mại có đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác, Cho dù chúng được thanh toán và thanh toán thông qua các trung gian thanh toán được công nhận hay phải thực hiện các cuộc gọi ký quỹ định kỳ.
 • Viii. Các công cụ chuyển đổi rủi ro tín dụng.
 • Hợp đồng tài chính cho sự khác biệt.
 • Tùy chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn và bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến các biến đổi khí hậu, giá cước vận chuyển, trợ cấp khí thải hoặc tỷ lệ lạm phát hoặc các số liệu thống kê kinh tế chính thức khác phải được giải quyết bằng tiền mặt hoặc có thể thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của một trong Các bên liên quan (trừ trường hợp không trả được nợ hoặc một sự kiện chấm dứt hợp đồng khác), cũng như các hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ, chỉ số và các biện pháp không được đề cập trong Phần này, có đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác,liên quan đến việc liệu chúng được giao dịch trên thị trường được điều chỉnh hay MTF, sẽ được thanh toán và thanh toán thông qua các trung gian thanh toán được công nhận hoặc phải thực hiện các cuộc gọi ký quỹ thường xuyên.
 • “Hợp đồng ngoại hối” là hợp đồng giữa Glastrox Trade Ltd. và Khách hàng của mình để đổi hai loại tiền tệ theo tỷ giá đã thoả thuận.
 • “Đơn đặt hàng” có nghĩa là yêu cầu / chỉ dẫn được đưa ra bởi Khách hàng cho Công ty trong Tài khoản của Khách hàng.
 • “OTC” có nghĩa là ‘over the counter’ và đề cập đến các giao dịch được tiến hành khác với trao đổi.
 • “Bàn giao dịch hạn chế Glastrox Trade Ltd.” có nghĩa là bàn giao dịch do chúng tôi điều hành tại trụ sở của chúng tôi Trụ sở chính của Glastrox Trade Ltd. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960.
 • “Glastrox Trade Ltd. Hệ thống Thương mại Trực tuyến hạn chế” có nghĩa là hệ thống kinh doanh dựa trên internet có sẵn tại trang web của chúng tôi cho phép bạn cung cấp cho chúng tôi với hướng dẫn.
 • “Các nghĩa vụ có bảo đảm” nghĩa là nghĩa vụ ròng mà bạn phải trả cho chúng tôi sau khi áp dụng khoản tạm ngừng theo khoản 13 (Quỹ khách hàng) trong khoản có quyền (Đặt mặc định).
 • “Dịch vụ” nghĩa là các dịch vụ đầu tư sẽ được cung cấp bởi Công ty cho khách hàng và được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này vì chúng được mô tả trong tài liệu này.
 • “Hệ thống” có nghĩa là tất cả các phần cứng máy tính và phần mềm, thiết bị, cơ sở mạng và các nguồn lực khác và các tiện nghi cần thiết để bạn có thể sử dụng Dịch vụ Điện tử.
 • “Giao dịch” có nghĩa là bất kỳ loại hình giao dịch nào phải tuân theo Hiệp định này và bao gồm một hợp đồng CFD, giao ngay hay chuyển tiếp dưới bất kỳ hình thức nào, tương lai, quyền chọn hoặc hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến bất kỳ hàng hoá, công cụ tài chính , Chỉ mục hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng và bất kỳ giao dịch hoặc công cụ tài chính nào khác mà chúng tôi được ủy quyền theo thời gian mà cả hai chúng tôi đồng ý sẽ là một Giao dịch.
 • GIỚI THIỆU
 • Phạm vi của Thỏa thuận này
 • Thỏa thuận này đưa ra cơ sở để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn. Thỏa thuận này chi phối mỗi Giao dịch đã ký kết hoặc chưa thanh toán giữa chúng tôi trong hoặc sau khi thực hiện Thỏa thuận này.
 • Bắt đầu
 • Thỏa thuận này thay thế bất kỳ thoả thuận nào trước đó giữa bạn và chúng tôi về cùng một chủ đề và có hiệu lực khi bạn cho biết chấp nhận của bạn thông qua trang web của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các Giao dịch dự tính theo Hợp đồng này.
 • Mối quan hệ giữa Khách hàng và Glastrox Trade Ltd. sẽ được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này. Trong trường hợp bạn – Khách hàng, muốn có một Thỏa thuận đã ký, Khách hàng phải in và gửi 2 (hai) bản cho Glastrox Trade Ltd., trong đó Glastrox Trade Ltd.  sẽ ký và đóng các Thỏa thuận và gửi bản sao cho Khách hàng.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi như vậy qua email hoặc qua trang web Glastrox Trade Ltd. Bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận sẽ không áp dụng cho các giao dịch được thực hiện trước ngày mà các thay đổi có hiệu lực trừ khi có sự đồng ý cụ thể khác. Trong trường hợp bạn không đồng ý với những thay đổi, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận theo Khoản 18 ở đây.
 • CHUNG
 • Thông tin về chúng tôi
 • Chúng tôi, Glastrox Trade Ltd. (“Glastrox Trade Ltd.” được uỷ quyền và được điều chỉnh bởi Ủy ban Marshall Islands Business Corporation Act (“MIRC”) với Giấy phép số 91438 Văn phòng đăng ký của chúng tôi là Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960. Quy định tại Khoản 19 (Các khoản thanh toán khác) dưới tiêu đề “Thông báo” Glastrox Trade Ltd. là nhà môi giới cho CFD và Spot FX Contracts Glastrox Trade Ltd. hoạt động các trang web, nền tảng giao dịch và tên thương hiệu như được chỉ ra trong trang web. Glastrox Trade Ltd. hoạt động thông qua các trang web này cho phép kinh doanh trực tuyến.
 • Ngôn ngữ
 • Thỏa thuận này được cung cấp cho bạn bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ tiếp tục giao tiếp với bạn bằng tiếng Anh trong suốt thời gian của Thỏa thuận này. Tuy nhiên, nếu có thể, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
 • Liên lạc với chúng tôi
 • Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng văn bản (bao gồm cả fax), qua email hoặc các phương tiện điện tử khác, hoặc bằng miệng (kể cả qua điện thoại). Chi tiết liên lạc của chúng tôi được nêu trong khoản 19 (Các khoản phụ) dưới tiêu đề “Thông báo”. Ngôn ngữ giao tiếp phải là tiếng Anh, và bạn sẽ nhận được tài liệu và thông tin khác từ chúng tôi bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khi thích hợp và để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn bằng các ngôn ngữ khác. Trang web của chúng tôi có thêm thông tin chi tiết về chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi và các thông tin khác có liên quan đến Thỏa thuận này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này với trang web của chúng tôi, Thỏa thuận này sẽ được áp dụng.
 • Glastrox Trade Ltd. giám sát truyền thông của bạn để đánh giá chất lượng dịch vụ mà bạn nhận được, sự tuân thủ của bạn đối với Thỏa thuận này, tính bảo mật của trang web hoặc vì các lý do khác. Bạn đồng ý rằng các hoạt động giám sát như vậy sẽ không cho phép bạn có bất kỳ hành động hoặc quyền nào khác liên quan đến cách mà Glastrox Trade Ltd. giám sát các thông tin của bạn.
 • Tuổi hợp pháp
 • Các dịch vụ và sản phẩm của Công ty chỉ được cung cấp cho những cá nhân có độ tuổi từ 18 trở lên (và ít nhất là độ tuổi pháp lý theo thẩm quyền của bạn). Bạn đại diện và đảm bảo rằng nếu bạn là một cá nhân, bạn đã có từ 18 tuổi trở lên và có độ tuổi pháp định trong thẩm quyền của bạn để tạo thành một hợp đồng ràng buộc và tất cả các thông tin đăng ký bạn gửi là chính xác và trung thực. Công ty có quyền yêu cầu bạn chứng minh tuổi của bạn và tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng cho đến khi có đủ bằng chứng về độ tuổi. Công ty có thể, theo ý riêng của mình, từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chuẩn đủ điều kiện vào bất kỳ lúc nào.
 • Khả Năng
 • Chúng tôi đóng vai trò là một chủ, chứ không phải là đại lý thay cho bạn và bạn ký kết Hợp đồng này với tư cách là chủ chứ không phải là đại lý (hay người ủy thác) nhân danh người khác. Chúng tôi sẽ coi bạn là khách hàng bán lẻ vì mục đích của Quy tắc MIRC và các Quy định áp dụng. Bạn có quyền yêu cầu phân loại khách hàng khác. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu phân loại như vậy và chúng tôi đồng ý phân loại như vậy, bảo vệ theo quy tắc MIRC nhất định và các Quy định áp dụng khác có thể bị giảm. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • Yêu cầu để chúng tôi hành động phù hợp với lợi ích tốt nhất của bạn;
 • Nghĩa vụ cung cấp thông tin thích hợp cho bạn trước khi cung cấp dịch vụ;
 • Sự hạn chế trong việc thanh toán hoặc nhận của chúng tôi bất kỳ sự khuyến khích nào;
 • Nghĩa vụ của chúng tôi để đạt được sự thực hiện tốt nhất đối với đơn hàng của bạn;
 • Yêu cầu để thực hiện các thủ tục và sắp xếp cung cấp cho việc thực hiện nhanh chóng, công bằng và nhanh chóng các đơn hàng của bạn; Và
 • Yêu cầu bạn nhận được từ chúng tôi các báo cáo đầy đủ về các dịch vụ cung cấp cho bạn.
 • Bị Cấm / Không được phép
 • Công ty có quyền và có quyền vào bất kỳ lúc nào, và theo ý riêng của mình, để hạn chế cung cấp dịch vụ của mình cho các khu vực nhất định và xem chúng là những quốc gia bị cấm liên quan đến các khách hàng tiềm năng. Hiện tại Công ty không chấp nhận khách hàng mới và / hoặc việc mở tài khoản mới từ các khu vực pháp lý sau:
 • Bỉ, Liên minh châu Âu, Canada, Hoa Kỳ và Israel.
 • Danh sách các quốc gia bị cấm, có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào Công ty cho rằng tùy theo quyết định của mình mà không cần thông báo trước.
 • Khách hàng bằng văn bản này xác nhận rằng bằng cách đồng ý với Thỏa thuận này, anh ta không phải là người cư trú tại một trong các quốc gia được đề cập trong danh sách và các giao ước nói trên để thông báo cho Công ty về tình hình của anh ta trong bất kỳ hình thức nào. Công ty có quyền yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung nào xét thấy cần thiết để xác minh sự tuân thủ điều khoản này.
 • Giải thích chung
 • Một tham chiếu trong Thỏa thuận này có “khoản” hoặc “Lịch trình” sẽ được hiểu là một tham chiếu, tương ứng, một khoản hoặc Lịch biểu của Thỏa thuận này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác. Các tài liệu tham khảo trong Hợp đồng này với bất kỳ đạo luật hay công cụ pháp định nào hoặc Quy định áp dụng bao gồm bất kỳ sửa đổi, sửa đổi, gia hạn hay tái áp dụng. Một tài liệu tham khảo trong Thỏa thuận này đối với “tài liệu” sẽ được hiểu là bao gồm bất kỳ tài liệu điện tử nào. Nam tính bao gồm nữ tính và người dị tính và số ít bao gồm số nhiều và ngược lại theo ngữ cảnh thừa nhận hoặc yêu cầu. Các từ và cụm từ được định nghĩa trong Quy tắc của MIRC và các Quy định áp dụng có cùng ý nghĩa trong Thỏa thuận này trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.
 • Thời gian biểu
 • Các điều khoản trong thời gian biểu kèm theo (được sửa đổi theo từng thời điểm) sẽ được áp dụng. Đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn thêm thời gian biểu cho các giao dịch. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa các điều khoản của bất kỳ thời gian biểu và Thỏa thuận này, các điều khoản của thời gian biểu sẽ được áp dụng. Việc một khoản được liệt kê cụ thể trong một Lịch trình đối với một Giao dịch sẽ không ngăn cản một khoản tương tự được thể hiện hoặc hàm ý liên quan đến bất kỳ Giao dịch khác. Bạn thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Lịch trình của Thỏa thuận này.
 • Tiêu đề
 • Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là một phần của Hợp đồng này
 • QUY ĐỊNH
 • Theo các quy định áp dụng
 • Thỏa thuận này và tất cả các Giao dịch tuân theo các Quy định có thể áp dụng để:
 • Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ nghĩa vụ nào mà chúng tôi có đối với bạn theo Các Quy định Có thể áp dụng;
 • Chúng tôi có thể mất hoặc bỏ qua để thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết để đảm bảo tuân thủ các Quy định áp dụng;
 • Tất cả các quy định áp dụng và bất cứ điều gì chúng tôi làm hoặc không làm để tuân thủ chúng sẽ ràng buộc bạn; Và
 • Hành động mà chúng tôi thực hiện hoặc không thực hiện vì mục đích tuân thủ bất kỳ Quy định áp dụng nào sẽ không làm cho chúng tôi hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi chịu trách nhiệm.
 • Hành động của cơ quan quản lý
 • Nếu một cơ quan quản lý thực hiện bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến Giao dịch, thì chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi quyết định cân nhắc hợp lý với hành động đó hoặc để giảm bất kỳ tổn thất phát sinh do hành động đó. Mọi hành động như vậy sẽ ràng buộc bạn. Nếu một cơ quan quản lý yêu cầu bất kỳ giao dịch nào của bạn, bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi và cung cấp kịp thời các thông tin được yêu cầu liên quan đến cuộc điều tra.
 • CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN
 • Chi phí bổ sung
 • Bạn nên biết về khả năng các loại thuế hoặc chi phí khác có thể tồn tại mà chúng tôi không phải trả hoặc áp đặt. Trong trường hợp có bất kỳ khoản thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ nghĩa vụ thuế khác phát sinh liên quan đến một giao dịch được thực hiện thay mặt bạn hoặc bất kỳ hành động nào khác được thực hiện theo Hợp đồng này cho bạn, khoản tiền mà bạn phải chịu hoàn toàn và trong trường hợp này bạn phải trả Glastrox Trade Ltd. Khi được yêu cầu và Glastrox Trade Ltd. có đầy đủ quyền ghi nợ tài khoản của bạn với số tiền chưa thanh toán để được giải quyết (không bao gồm thuế phải nộp của Glastrox Trade Ltd. liên quan đến thu nhập hoặc lợi nhuận của Glastrox Trade Ltd.).
 • Thanh toán
 • Tất cả các khoản thanh toán cho chúng tôi theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện bằng tiền tệ như chúng tôi theo thời gian xác định đối với tài khoản ngân hàng do chúng tôi chỉ định cho các mục đích đó. Tất cả các khoản thanh toán đó do bạn thực hiện mà không có khoản khấu trừ hoặc khấu trừ.
 • Thù lao và chia sẻ phí
 • Chúng tôi có thể chia sẻ khoản phí với các đối tác, chi nhánh, giới thiệu kinh doanh và các đại lý liên quan đến Giao dịch được thực hiện thay mặt bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin về phí và hoa hồng mà chúng tôi trả cho giới thiệu kinh doanh và các chi nhánh khác, hãy thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin.
 • Đáo hạn, Lãi suất
 • Chi phí tài chính hàng ngày có thể áp dụng cho mỗi vị trí mở FX / CFD vào thời điểm đóng cửa ngày giao dịch của Glastrox Trade Ltd. đối với FX / CFD đó. Nếu tính phí tài chính này được áp dụng, khách hàng phải thanh toán trực tiếp cho Glastrox Trade Ltd. hoặc sẽ được thanh toán bởi Glastrox Trade Ltd. cho Khách hàng, tùy thuộc vào loại FX / CFD và tính chất của vị trí Khách hàng nắm giữ. Phương pháp tính phí tài chính thay đổi theo loại FX / CFD mà nó áp dụng. Hơn nữa, số tiền phí tài trợ sẽ thay đổi do nó liên quan đến lãi suất hiện tại (chẳng hạn như LIBOR). Phí tài chính sẽ được ghi có hoặc ghi nợ (khi thích hợp) vào tài khoản của Khách hàng vào ngày giao dịch kế tiếp sau ngày mà nó liên quan.
 • Glastrox Trade Ltd. có quyền thay đổi phương pháp tính khoản phí tài chính, tỷ lệ tài trợ và / hoặc các loại FX / CFD mà tính phí tài chính được áp dụng. Đối với một số loại FX / CFDs, Khách Hàng phải trả một khoản hoa hồng để mở và đóng các vị trí FX / CFD. Khoản tiền hoa hồng phải trả sẽ được ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng vào cùng thời điểm với Glastrox Trade Ltd. mở ra hoặc đóng FX / CFD có liên quan. Thay đổi lãi suất hoán đổi và tính toán của chúng tôi sẽ theo ý của chúng tôi và không có thông báo. Khách hàng cần luôn luôn kiểm tra trang web của chúng tôi về các mức phí hiện tại tính phí. Giá có thể thay đổi nhanh chóng do điều kiện thị trường (thay đổi về lãi suất, biến động, thanh khoản …) và do nhiều vấn đề liên quan đến rủi ro theo ý của công ty.
 • Đối với nền tảng MT4:
 • Hợp đồng tương lai mà dựa trên CFD có thời hạn, và khách hàng sẽ có thể đóng các vị trí CFD của họ cho đến ngày này. Để bảo đảm các điều kiện giao dịch liên tục cho khách hàng, khi một hợp đồng trong tương lai mà một CFD dựa trên sẽ đến hạn, tài sản cơ bản của CFD đó sẽ được chuyển sang kỳ hạn tiếp theo của hợp đồng tương lai. Một lịch của đáo hạn như vậy được đề cập trên trang web của công ty, phần “Tài liệu / Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật”. Vì lợi ích tốt nhất của khách hàng, việc đáo hạn cũng sẽ được thông báo trong phần “tin nội bộ” của trang web, ít nhất 5 giờ trước khi cuộn qua. Phí bảo hiểm sẽ được cộng hoặc trừ từ tài khoản của khách hàng, dựa trên sự khác biệt về giá cả giữa hai hợp đồng tương lai.
 • Bất kỳ giao dịch FX / CFD mở nào được giữ bởi Khách hàng vào cuối ngày giao dịch do Glastrox Trade Ltd. hoặc cuối tuần xác định, sẽ tự động được cuộn lại
 • QUYỀN HỦY BỎ
 • Bạn có quyền hủy bỏ Thỏa thuận này trong thời hạn mười bốn ngày bắt đầu vào ngày kết thúc Thỏa thuận này hoặc ngày bạn nhận được Thỏa thuận này (tùy vào thời điểm nào sau đó) (“Thời hạn Hủy”). Nếu bạn muốn hủy Hợp đồng này trong Thời hạn Hủy, bạn nên gửi thông báo bằng văn bản tới địa chỉ sau: Glastrox Trade Ltd., Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960 hoặc thư điện tử tới địa chỉ email sau: support@fgmarkets.com. Hủy Thỏa thuận này trong Thời hạn Hủy sẽ không hủy bất kỳ Giao dịch nào do bạn ký trong thời gian Hủy. Nếu bạn không huỷ bỏ Thỏa thuận này trong Thời hạn Hủy, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của nó nhưng bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này theo khoản 18 (Chấm dứt mà không có Mặc định).
 • KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN
 • Chỉ thi hành
 • Glastrox Trade Ltd. chỉ giao dịch dựa trên cơ sở thực hiện và không tư vấn về giá trị của các Giao dịch cụ thể hoặc hậu quả về thuế của chúng.
 • Tự đánh giá và tính phù hợp
 • Không làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ đã nói ở trên của chúng tôi, khi yêu cầu chúng tôi tham gia vào bất kỳ Giao dịch nào, bạn tuyên bố rằng bạn đã tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định và điều tra độc lập của mình về rủi ro của Giao dịch. Bạn tuyên bố rằng bạn có kiến ​​thức đầy đủ, sự tinh tế về thị trường, lời khuyên chuyên môn và kinh nghiệm để tự đánh giá về thành tích và rủi ro của giao dịch và bạn đã đọc và chấp nhận Bản tuyên bố tiết lộ rủi ro và các hướng dẫn liên quan đến các công cụ tài chính và thị trường có sẵn trong các trang web của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm cho bạn sự phù hợp của sản phẩm được giao dịch theo Hợp đồng này và không có nghĩa vụ ủy thác trong quan hệ của chúng tôi với bạn.
 • Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ chiến lược đầu tư, giao dịch hoặc đầu tư nào, chi phí thuế và bất kỳ hậu quả nào gây ra từ bất kỳ giao dịch nào mà bạn thực hiện và Glastrox Trade Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm và bạn cũng không phải dựa vào Công ty cho những điều nói trên.
 • Thông tin ngẫu nhiên và nghiên cứu đầu tư
 • Chúng tôi cung cấp các khuyến nghị thương mại chung, bình luận thị trường hoặc các thông tin khác trong bản tin và / hoặc trang web của chúng tôi:
 • Đây là sự tình cờ liên quan đến mối quan hệ giao dịch của bạn với chúng tôi. Nó được cung cấp chỉ để cho phép bạn đưa ra quyết định đầu tư của riêng mình và không phải là tư vấn đầu tư;
 • Khi thông tin dưới hình thức một tài liệu có chứa một giới hạn đối với người hoặc loại người mà người đó có tài liệu đó hoặc người được phân phối, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chuyển nó cho bất kỳ người nào khác;
 • Chúng tôi không đại diện, bảo hành hoặc đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó hoặc về những hậu quả về thuế của bất kỳ giao dịch nào;
 • Bạn chấp nhận rằng trước khi gửi đi, chúng tôi có thể đã tự mình thực hiện hoặc đã sử dụng thông tin trên đó. Chúng tôi không đại diện cho thời gian bạn nhận được và không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được thông tin đó cùng lúc với các khách hàng khác. Bất kỳ báo cáo hoặc khuyến nghị nghiên cứu nào xuất bản có thể xuất hiện trong một hoặc nhiều dịch vụ thông tin màn hình.
 • Xung đột chính sách lãi suất
 • Theo các quy định áp dụng, Công ty Glastrox Trade Ltd. phải có các thoả thuận để quản lý mâu thuẫn quyền lợi giữa Glastrox Trade Ltd. và Khách hàng của mình và giữa các Khách hàng khác. Về mặt này, Glastrox Trade Ltd. sẽ có những nỗ lực hợp lý để tránh xung đột lợi ích; Khi họ không thể tránh được Glastrox Trade Ltd. sẽ đảm bảo rằng bạn được đối xử công bằng và ở mức cao nhất của sự toàn vẹn và rằng lợi ích của bạn được bảo vệ ở tất cả các lần.
 • Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận Chính sách Xung đột Lợi ích đã được cung cấp cho bạn trong quá trình đăng ký và được tải lên trên trang web chính thức của Glastrox Trade Ltd.
 • TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KHOẢN TIỀN ĐẦU TIÊN
 • Khách hàng xác nhận và chấp nhận rằng Công ty có quyền bảo lưu quyền thông báo bằng văn bản để đóng băng bất kỳ tài khoản giao dịch nào theo bất kỳ yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định nào.
 • Các tài liệu
 • Khi bạn đăng ký Dịch vụ, Glastrox Trade Ltd. sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng nhất định, như là một phần của thủ tục mở tài khoản sẽ cho phép chúng tôi xác định bạn và phân loại bạn theo “Chính sách phân loại khách hàng” của Glastrox Trade Ltd.
 • Bạn thừa nhận ý muốn chia sẻ với Glastrox Trade Ltd. một số thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác nhận danh tính của bạn và xếp loại bạn theo “Chính sách Phân loại Khách hàng”. Thông tin này được thu thập theo thủ tục xác minh nghiêm ngặt của chúng tôi được sử dụng để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền quốc tế và đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của khách hàng của chúng tôi trong suốt thời gian hợp tác và phải tuân theo “Chính sách Bảo mật” của Công ty.
 • Bạn được yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn trước khi mở tài khoản giao dịch của bạn để Glastrox Trade Ltd. có thể hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào có liên quan đến tài khoản giao dịch của bạn.
 • Nếu bạn đăng ký là một pháp nhân, dưới đây tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc tổ chức đó với Thỏa thuận này. Glastrox Trade Ltd. sẽ xử lý cẩn thận thông tin mà bạn ủy thác cho Glastrox Trade Ltd., phù hợp với các thông tin tiết lộ mà tổ chức đó cung cấp trong quá trình đăng ký và trong Chính sách bảo mật của tổ chức đó.
 • Trước khi bạn có thể giao dịch với Glastrox Trade Ltd., bạn phải đọc và chấp nhận Thỏa thuận này, bao gồm tuyên bố tiết lộ rủi ro, chính sách và thủ tục giao dịch được liệt kê trong khoản 9 dưới đây và tất cả các bổ sung liên quan, bạn phải gửi đủ tiền vào tài khoản của bạn, mẫu đăng ký khách hàng của bạn và tất cả các tài liệu đi kèm phải được chấp thuận bởi Glastrox Trade Ltd. Khi phê duyệt đăng ký của bạn, bạn sẽ được thông báo qua e-mail. Glastrox Trade Ltd. có thể theo ý riêng của mình, yêu cầu ngoài việc chấp nhận trực tuyến Hợp Đồng này, Khách hàng phải hoàn thành và nộp bất kỳ tài liệu đã ký nào theo yêu cầu của Glastrox Trade Ltd., bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa thuận này và báo cáo về sự tiết lộ rủi ro.
 • Tiền tệ của tài khoản
 • Bạn có thể mở tài khoản giao dịch bằng USD, EUR, GBP hoặc bất kỳ loại tiền nào mà Glastrox Trade Ltd. có thể cung cấp. Số dư tài khoản sẽ được tính và báo cáo cho bạn theo loại tiền tệ mà Tài khoản được duy trì.
 • Tài khoản Chung
 • Ngoài các điều kiện được liệt kê trong Khoản 9 trong phần “Quyền” đối với Chủ Tài khoản chung, áp dụng các điều kiện bổ sung sau đây.
 • Trường hợp tài khoản giao dịch của bạn được giữ với Glastrox Trade Ltd., được cùng sở hữu bởi hai hoặc nhiều người thụ hưởng:
 • Mỗi chủ tài khoản chung sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng biệt đối với tất cả các nghĩa vụ đối với Glastrox Trade Ltd. phát sinh đối với Tài khoản giao dịch chung của bạn.
 • Mỗi bạn chịu trách nhiệm riêng biệt về việc tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.
 • Nếu có tranh chấp giữa bạn mà chúng tôi biết, chúng tôi có thể yêu cầu cả hai hoặc tất cả các bạn ủy quyền cho các hướng dẫn bằng văn bản cho chúng tôi.
 • Nếu một trong hai người chết, người sống sót có thể tiếp tục vận hành Tài khoản giao dịch và nếu có nhiều hơn một người sống sót, các quy định của khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho Tài khoản giao dịch.
 • Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài chính liên quan đến các chủ Tài khoản chung khác cho mục đích mở hoặc quản lý Tài khoản giao dịch của bạn, bạn xác nhận rằng bạn có sự đồng ý của họ hoặc có quyền cung cấp thông tin này cho chúng tôi và chúng tôi sử dụng nó theo Với Thỏa thuận này.
 • Bất kỳ ai trong số các bạn có thể yêu cầu đóng tài khoản và chuyển số dư, trừ khi có những trường hợp yêu cầu chúng tôi phải có sự cho phép của tất cả các bạn.
 • Chỉ mỗi bạn sẽ được tiếp cận duy nhất với số tiền ban đầu được gửi bởi bạn trong Tài khoản giao dịch chung của bạn. Nếu bạn muốn rút các khoản tiền này khỏi Tài khoản giao dịch của mình, bạn sẽ được yêu cầu điền và ký vào một biểu mẫu rút tiền hoặc biểu mẫu rút tiền điện tử, khi nhận được mẫu rút tiền đã hoàn tất, bạn sẽ được Glastrox Trade Ltd. cho phép rút tiền lên đến Số dư tài khoản có sẵn, với điều kiện phải đáp ứng các điều kiện rút tiền quy định tại khoản 9. Glastrox Trade Ltd. sẽ ghi có số tiền rút ra trong cùng một tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác từ nơi nó đã được ghi nợ ban đầu.
 • Trong trường hợp rút tiền từ tài khoản giao dịch chung, nếu bất kỳ người thụ hưởng tài khoản nào muốn rút tiền từ Tài khoản giao dịch chung, bạn sẽ phải điền và ký vào một biểu mẫu thu hồi hoặc mẫu rút tiền điện tử, với điều kiện là Thu hồi quy định tại khoản 9. Khi nhận được đơn rút tiền đã hoàn tất, bạn sẽ được Glastrox Trade Ltd. cho phép rút bất kỳ khoản tiền nào từ Tài khoản giao dịch chung. Glastrox Trade Ltd. sẽ ghi có số tiền rút tiền trong cùng một tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác từ nơi nó đã được ghi nợ ban đầu.
 • Để Hợp đồng này có hiệu lực và bắt buộc, tất cả Chủ Tài khoản Hợp đồng phải ký kết Hợp đồng và trong trường hợp bất kỳ Chủ Tài khoản nào muốn chấm dứt Hợp đồng này và đóng tài khoản giao dịch chung được tổ chức với Công ty, Của tất cả Chủ tài khoản được lấy theo các quy định tại khoản 17 của Hiệp định này.
 • Tài khoản Hồi giáo
 • Trong trường hợp khách hàng do tuân thủ tín ngưỡng tôn giáo Hồi giáo không thể nhận hoặc trả lãi, khách hàng đó có thể lựa chọn theo cách được cung cấp bởi Công ty vì điều này có thể thay đổi theo thời gian, tài khoản giao dịch của họ sẽ là Một tài khoản hoán đổi miễn phí không bị tính phí hoặc có quyền, phí bảo hiểm và / hoặc trả lại và / hoặc lợi ích (“Tài khoản Hồi giáo”). Khách hàng xác nhận và / hoặc chấp nhận và / hoặc tuyên bố rằng yêu cầu làm tài khoản của họ là Hồi giáo sẽ chỉ được thực hiện vì những tín ngưỡng tôn giáo Hồi giáo nói trên và vì lý do nào khác. Công ty có quyền từ chối chấp nhận yêu cầu của một khách hàng để chỉ định tài khoản của họ như là một Tài khoản Hồi giáo, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của nó sẽ được quyết định và không thể tranh cãi đối với khách hàng.
 • Trong trường hợp Công ty nghi ngờ rằng khách hàng lợi dụng quyền được giao cho họ bằng cách phân loại tài khoản đó làm Tài khoản Hồi giáo, Công ty có quyền, không cần thông báo trước, tiến hành một hoặc nhiều điều sau đây:
 • Công ty có thể cộng thêm hoa hồng cho mỗi một trong những nghiệp vụ được thực hiện trên Tài khoản Hồi giáo; Và / hoặc
 • Công ty có thể hủy bỏ các quyền và / hoặc điều kiện đặc biệt được cấp cho Tài khoản do phân loại như Tài khoản Hồi giáo, nhớ lại việc chỉ định Tài khoản là Tài khoản Hồi giáo và làm cho nó là Tài khoản Giao dịch thông thường; Và / hoặc
 • Công ty có thể hạn chế và / hoặc ngăn cấm khách hàng ngăn ngừa các vị trí của họ; Và / hoặc
 • Công ty có thể, theo ý riêng của mình, đóng bất kỳ vị trí mở và khôi phục lại chúng theo giá thị trường thực. Khách hàng bằng văn bản này, thừa nhận rằng họ phải chịu tất cả các chi phí có được từ hành động nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí thay đổi sự lây lan.
 • CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC THƯƠNG MẠI
 • Chính sách thưởng cho Forex, CFDs
 • Glastrox Trade Ltd. cung cấp một số tính năng thưởng hấp dẫn cho khách hàng mới và hiện tại, bao gồm tiền thưởng và tín dụng thương mại một lần. Các khoản tiền thưởng được giới hạn trong thời gian cung cấp và các điều khoản và điều kiện liên quan đến bất kỳ phần thưởng thưởng có thể thay đổi. Bạn sẽ có cơ hội để chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ phần thưởng nào bạn được tặng.
 • Tiền thưởng của bạn được cộng vào số dư tài khoản của bạn và bạn có thể sử dụng nó để đặt các giao dịch trên nền tảng này.
 • Hạn chế rút tiền thưởng:
 • 2.1 Vào cuối Kỳ hạn hoặc Kỳ hạn, Khách hàng chỉ có thể rút tiền thưởng nếu Khách hàng thực hiện khối lượng giao dịch tối thiểu là 10.000 Đô la Mỹ cho mỗi đô la thưởng từ Glastrox Trade Ltd.
 • Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp không đạt yêu cầu về khối lượng giao dịch tối thiểu nêu ở các điểm 2.1 và bạn gửi yêu cầu rút tiền cho Glastrox Trade Ltd., sẽ áp dụng các điều sau:
 • Tiền thưởng sẽ bị hủy.
 • Trong trường hợp giao dịch bị mất, tất cả các khoản lỗ sẽ phải chịu khoản tiền gốc và số dư còn lại có thể bị thu hồi.
 • Bất kỳ giao dịch không phù hợp hoặc lạm dụng, không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ dẫn đến khoản tiền thưởng bị thu hồi và cũng có thể dẫn đến tài khoản của bạn đang bị đóng băng và bắt đầu điều tra.
 • Khách hàng bị cấm mở nhiều tài khoản tại Glastrox Trade Ltd. vì mục đích duy nhất để được hưởng nhiều hơn một giải thưởng. Có thể đóng tài khoản trùng lặp mà không cần thông báo. Glastrox Trade Ltd. sẽ giữ lại bất kỳ phần thưởng nào được trao cho Khách hàng, mọi khoản thu nhập sẽ bị mất và bất kỳ khoản tiền nào của Khách hàng sẽ được trả lại cho Khách hàng. Khách hàng không phải chấp nhận bất kỳ giải thưởng do Glastrox Trade Ltd. cung cấp; Tất cả Giải thưởng là tùy chọn. Khách Hàng có thể chọn không chấp nhận Giải thưởng. Trong những trường hợp này, Khách hàng sẽ không bị ràng buộc với các điều khoản liên quan đến Giải thưởng. Nếu khách hàng nhầm lẫn chấp nhận một giải thưởng, Khách hàng phải thông báo cho một thành viên của Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhầm lẫn chấp nhận giải thưởng. Trong trường hợp đó, Glastrox Trade Ltd. sẽ xóa bỏ Giải thưởng từ tài khoản của Khách hàng và Khách hàng sẽ không giữ các điều khoản của Giải thưởng, tuy nhiên, tất cả các điều khoản và điều kiện khác sẽ tiếp tục áp dụng. Khách hàng không được đặt hơn 5 lệnh giao dịch kể từ khi nhầm lẫn chấp nhận tiền thưởng để giải thưởng được xóa khỏi tài khoản của Khách hàng.
 • Điều khoản thời gian
 • 4.1 Khách hàng có 90 ngày (“khung thời gian”), kể từ ngày nhận Tiền thưởng, để đáp ứng các Điều kiện Khối lượng nói trên.
 • 4.2 Khi hết hạn thời gian, Tài khoản sẽ được điều chỉnh cho các khoản tiền gửi của Khách hàng vào Tài khoản.
 • 4.3 Khách hàng nhận được tiền thưởng kinh doanh có 7 ngày theo lịch để thực hiện giao dịch đầu tiên kể từ ngày thưởng được nhận. Trong trường hợp khách hàng không giao dịch trong vòng 7 ngày đầu tiên, Công ty có quyền loại bỏ tiền thưởng từ tài khoản giao dịch và thêm nó vào giai đoạn sau khi có yêu cầu (Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn). Thời hạn hết hạn: 90 ngày đối với số tiền thưởng tính từ lần đầu tiên thưởng.
 • Hạn chế rút tiền:
 • 2.1 Không thể rút tiền thưởng cho đến khi đạt được yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu tương đương với 60 lần giá trị tiền thưởng của bạn. Ví dụ: nếu bạn nhận được tiền thưởng là 500 đô la, bạn phải tạo tổng lượng $ 30,000 trước khi đủ điều kiện để rút tiền thưởng của bạn.
 • 2.4 Nếu Khách hàng rút bất kỳ khoản tiền nào trước khi thỏa mãn khối lượng giao dịch theo 2.1, tổng số tiền thưởng (tiền thưởng) sẽ được khấu trừ từ tài khoản của Khách hàng.
 • Bất kỳ giao dịch không phù hợp hoặc lạm dụng, không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ dẫn đến khoản tiền thưởng bị thu hồi và cũng có thể dẫn đến tài khoản của bạn đang bị đóng băng và bắt đầu điều tra.
 • Khách hàng bị cấm mở nhiều tài khoản tại Glastrox Trade Ltd. vì mục đích duy nhất để được hưởng nhiều hơn một giải thưởng. Có thể đóng tài khoản trùng lặp mà không cần thông báo. Glastrox Trade Ltd. sẽ giữ lại bất kỳ phần thưởng nào được trao cho Khách hàng, mọi khoản thu nhập sẽ bị mất và bất kỳ khoản tiền nào của Khách hàng sẽ được trả lại cho Khách hàng. Khách hàng không phải chấp nhận bất kỳ giải thưởng do Glastrox Trade Ltd. cung cấp; Tất cả Giải thưởng là tùy chọn. Khách Hàng có thể chọn không chấp nhận Giải thưởng. Trong những trường hợp này, Khách hàng sẽ không bị ràng buộc với các điều khoản liên quan đến Giải thưởng. Nếu khách hàng nhầm lẫn chấp nhận một giải thưởng, Khách hàng phải thông báo cho một thành viên của Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhầm lẫn chấp nhận giải thưởng. Trong trường hợp đó, Glastrox Trade Ltd. sẽ xóa bỏ Giải thưởng từ tài khoản của Khách hàng và Khách hàng sẽ không giữ các điều khoản của Giải thưởng, tuy nhiên, tất cả các điều khoản và điều kiện khác sẽ tiếp tục áp dụng. Khách hàng không được đặt hơn 5 lệnh giao dịch kể từ khi nhầm lẫn chấp nhận tiền thưởng để giải thưởng được xóa khỏi tài khoản của Khách hàng.
 • Xác nhận Thưởng
 • Thời hạn của Thưởng được cấp là 90 ngày (“Thời hạn” và / hoặc “Kỳ”). Vào cuối Kỳ hạn hoặc Kỳ hạn, Khách hàng chỉ có thể rút tiền thưởng nếu Khách hàng thực hiện khối lượng giao dịch tối thiểu là 10.000 Đô la Mỹ cho mỗi đô la được Glastrox Trade Ltd. cấp. Nếu Khách hàng thu hồi bất kỳ khoản tiền nào trước khi thỏa mãn khối lượng giao dịch yêu cầu, tổng giải thưởng sẽ được khấu trừ từ tài khoản của Khách hàng. Ví dụ: nếu Khách hàng nhận được 100 đô la thưởng, Khách hàng sẽ cần phải có khối lượng giao dịch tối thiểu là 1.000.000 đô la để rút lại Giải thưởng khi kết thúc Thời hạn. Kể từ ngày Khách hàng nhận 100 đô la, khối lượng giao dịch của Khách hàng sẽ bắt đầu đếm theo yêu cầu khối lượng Khách hàng phải đáp ứng để thu hồi Giải thưởng.
 • Đặt các hướng dẫn
 • Bạn có thể cho chúng tôi hướng dẫn dưới dạng điện tử thông qua Hệ thống Giao dịch Trực tuyến Hạn Chế Glastrox Trade Ltd. Nếu chúng tôi nhận được bất kỳ hướng dẫn nào qua điện thoại, máy tính hoặc phương tiện khác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận các hướng dẫn bằng văn bản. Chúng tôi sẽ được ủy quyền thực hiện theo các hướng dẫn mặc dù bạn không xác nhận bằng văn bản. Trong Hợp đồng này “hướng dẫn” và “đơn đặt hàng” có cùng ý nghĩa.
 • Các loại đơn hàng được chấp nhận
 • Một số loại đơn đặt hàng Glastrox Trade Ltd. chấp nhận bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • A) Good till Canceled (“GTC”) – Đơn đặt hàng (ngoài trật tự thị trường), theo các điều khoản có hiệu lực cho đến khi Khách hàng điền hoặc huỷ bỏ. Đơn đặt hàng GTC không được tự động hủy vào cuối ngày làm việc mà chúng được đặt.
 • B) Limit – An order (không phải là lệnh thị trường) để mua hoặc bán thị trường được xác định ở một mức giá xác định. Lệnh giới hạn để mua nói chung sẽ được thực hiện khi giá chào bằng hoặc thấp hơn giá dự thầu mà bạn chỉ định theo thứ tự giới hạn. Đơn đặt hàng giới hạn để bán nói chung sẽ được thực hiện khi giá dự thầu bằng hoặc vượt quá giá yêu cầu mà bạn chỉ định theo thứ tự giới hạn.
 • C) Market order – Một lệnh mua hoặc bán thị trường xác định theo giá thị trường hiện tại mà Glastrox Trade Ltd. cung cấp thông qua Hệ thống Giao dịch Trực tuyến. Một lệnh mua được thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại và một lệnh bán được thực hiện theo giá dự thầu tại thị trường hiện tại.
 • D) One Cancard the Other (“OCO”) – Một lệnh liên quan đến một lệnh khác. Nếu một trong các lệnh được thực thi, lệnh kia sẽ tự động bị hủy.
 • E) Stop Loss – lệnh dừng lỗ là lệnh mua hoặc bán một thị trường với mức giá thấp hơn giá mở cửa của một vị trí mở (hoặc tệ hơn giá hiện hành khi áp dụng lệnh dừng lỗ đến một vị trí đã mở ). Nó có thể được sử dụng để giúp bảo vệ chống lại thiệt hại. Xin lưu ý rằng do khoảng cách thị trường, giá tốt nhất có thể đạt được có thể khác với giá đặt ra cho lệnh dừng lỗ và do đó, lệnh dừng lỗ không được bảo đảm có hiệu lực ở mức giá mà chúng được đặt.
 • F) Trailing Stop – là giống như lệnh dừng lỗ với sự khác biệt duy nhất là thay vì đặt giá khởi điểm, lệnh dừng bắt đầu được kích hoạt ở một khoảng cách cố định so với giá thị trường. Ví dụ, nếu khách hàng mua một vị trí mở dài và thị trường yêu cầu tăng giá, giá dừng lại sẽ tăng và sẽ đi theo đằng sau giá thị trường yêu cầu tại khoảng cách cố định do Khách hàng đặt ra. Nếu thị trường yêu cầu giá giảm, giá dừng sẽ giữ nguyên tại vị trí cuối cùng và nếu thị trường yêu cầu giá đạt đến mức dừng lại thì lệnh sẽ được thực hiện. Xin lưu ý rằng do khoảng cách thị trường, mức giá tốt nhất có thể đạt được có thể khác với giá đặt vào lệnh trailing stop và do đó, các lệnh dừng tiếp theo không được đảm bảo có hiệu lực ở khoảng cách cố định. Sau khi gửi đơn đặt hàng, bạn có trách nhiệm duy nhất để có thể đặt hàng và điền thông tin xác nhận cũng như các thông tin khác liên quan đến Tài khoản của bạn cho đến khi tất cả các đơn hàng mở được hoàn tất. Sau đó, bạn phải theo dõi Tài khoản của mình thường xuyên khi bạn có các vị trí mở trong Tài khoản.
 • Lệnh của bạn sẽ hợp lệ theo loại và thời gian của đơn đặt hàng nhất định, như được chỉ định. Nếu không xác định được thời hạn hiệu lực hoặc ngày hết hạn của đơn đặt hàng, thì thời hạn hiệu lực có thời hạn.
 • G) Gap – một khoảng cách giữa giá xảy ra khi giá của một tài sản tăng mạnh hoặc giảm mà không có giao dịch nào xảy ra giữa. Khoảng trống có thể được tạo ra bởi một số yếu tố bao gồm áp lực mua hoặc bán thường xuyên, thông báo thu nhập, hoặc bất kỳ loại tin tức nào khác. Nếu một khoảng trống thị trường thông qua tất cả các đơn đặt hàng sẽ được thực hiện trên cơ sở nỗ lực tốt nhất với mức giá sẵn có đầu tiên (không phải mức đặt hàng).
 • Tiền tệ của giao dịch
 • Trừ khi được quy định bởi Glastrox Trade Ltd., tất cả các giao dịch sẽ được thực hiện bằng Đô la Mỹ (USD).
 • Điều khoản chấp nhận đơn đặt hàng
 • Bạn có thể Đặt một Đơn đặt hàng qua Hệ thống Thương mại của Glastrox Trade Ltd. Khi Glastrox Trade Ltd. nhận được chỉ dẫn hoặc đơn đặt hàng của bạn, nó không thể bị thu hồi, ngoại trừ với sự đồng ý bằng văn bản của Glastrox Trade Ltd. có thể được đưa ra theo quyết định duy nhất và toàn bộ của Glastrox Trade Ltd. Glastrox Trade Ltd. sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện lệnh. Glastrox Trade Ltd. sẽ có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, từ chối toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng trước khi thực hiện hoặc huỷ bỏ bất kỳ lệnh nào trong đó Tài khoản của bạn có các khoản tiền không đủ để hỗ trợ cho toàn bộ đơn đặt hàng hoặc nếu lệnh đó là bất hợp pháp Hoặc không thích hợp.
 • Glastrox Trade Ltd. có thể, trong một số trường hợp, chấp nhận các hướng dẫn bằng điện thoại qua Phòng Giao dịch của Glastrox Trade Ltd., miễn là Glastrox Trade Ltd. hài ​​lòng, tùy theo quyết định của mình, về danh tính của bạn và Glastrox Trade Ltd. còn hài lòng với sự rõ ràng của các hướng dẫn. Trong trường hợp một đơn đặt hàng nhận được bởi Glastrox Trade Ltd. bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua Nền tảng Giao dịch, Đơn đặt hàng sẽ được truyền bởi Glastrox Trade Ltd. sang Nền tảng Giao dịch và được xử lý như thể nó được nhận thông qua Nền tảng Giao dịch. Điều này được hiểu rằng một Đơn đặt hàng sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Trong trường hợp Glastrox Trade Ltd. muốn xác nhận theo bất kỳ hướng dẫn và / hoặc đơn đặt hàng và / hoặc thông tin liên lạc nào được gửi qua điện thoại, thì có quyền làm như vậy. Bạn chấp nhận rằng có nguy cơ sai lệch hoặc sai sót trong hướng dẫn hoặc Đơn hàng được gửi qua điện thoại, bất kể nguyên nhân nào gây ra, bao gồm các lỗi kỹ thuật.
 • Chính sách Thực hiện
 • Chúng tôi được yêu cầu phải có chính sách thực hiện và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi thông tin phù hợp liên quan đến chính sách thực hiện của chúng tôi. Glastrox Trade Ltd. thực hiện tất cả các bước hợp lý để có được kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng của mình. Chính sách Thực hiện Tốt nhất của Glastrox Trade Ltd. đưa ra tổng quan chung về cách thức các đơn đặt hàng được thực hiện cũng như một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện công cụ tài chính. Trường hợp bạn đặt hàng với chúng tôi, các yếu tố thực hiện mà chúng tôi xem xét và tầm quan trọng tương đối của chúng được mô tả dưới đây:
 • Giá cả. Tầm quan trọng chúng tôi gắn là “cao”.
 • Tốc độ. Tầm quan trọng chúng tôi gắn là “cao”.
 • Khả năng thực hiện và thanh toán. Tầm quan trọng tương chúng tôi gắn là “cao”.
 • Kích thước. Tầm quan trọng chúng tôi gắn là “cao”.
 • Chúng tôi là chủ của mọi đơn hàng bạn đặt với chúng tôi và do đó chúng tôi là địa điểm thực hiện duy nhất.
 • Thẩm quyền
 • Chúng tôi sẽ có quyền hành động theo những chỉ dẫn của bạn mà không cần hỏi thêm về tính xác thực, thẩm quyền hoặc căn cước của người đưa ra hoặc có ý định đưa ra các chỉ dẫn đó nếu có kèm theo số Tài khoản chính xác và mật khẩu. Nếu tài khoản của bạn là một tài khoản chung, bạn đồng ý rằng chúng tôi được ủy quyền hành động theo chỉ dẫn của bất kỳ người nào có tên Tài khoản được giữ mà không cần hỏi thêm. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu thêm về thẩm quyền rõ ràng và không có trách nhiệm pháp lý đối với hậu quả của bất kỳ hành động nào mà chúng tôi thực hiện hoặc không thực hiện theo sự hướng dẫn của bất kỳ hướng dẫn nào hoặc về thẩm quyền rõ ràng của bất kỳ người nào.
 • Hủy / thu hồi hướng dẫn
 • Đơn đặt hàng có thể bị hủy qua Hệ thống Giao dịch Trực tuyến Hạn Chế Glastrox Trade Ltd. nhưng chúng tôi chỉ có thể hủy hướng dẫn của bạn nếu bạn yêu cầu rõ ràng, với điều kiện là chúng tôi đã không thực hiện đúng thời điểm yêu cầu của bạn theo các hướng dẫn đó. Các chỉ dẫn được thực hiện chỉ có thể được thu hồi hoặc sửa đổi bởi bạn với sự đồng ý của chúng tôi. Glastrox Trade Ltd. sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại chi phí hoặc giá trị, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp ra khỏi sự thất bại của lệnh đó để được hủy bỏ.
 • Quyền không chấp nhận đơn đặt hàng
 • Chúng tôi có thể, nhưng sẽ không bắt buộc, chấp nhận các hướng dẫn để tham gia Giao dịch. Nếu chúng tôi từ chối tham gia Giao dịch được đề xuất, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đưa ra lý do nhưng chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.
 • Kiểm soát các đơn đặt hàng trước khi thực hiện
 • Chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) để đặt các giới hạn và / hoặc các tham số để kiểm soát khả năng của bạn để đặt đơn đặt hàng theo quyết định của chúng tôi. Các giới hạn và / hoặc các tham số này có thể được sửa đổi, tăng, giảm, xoá hoặc bổ sung bởi chúng tôi theo quyết định của chúng tôi và có thể bao gồm (nhưng không giới hạn):
 • Kiểm soát số tiền tối đa được đặt để mở một vị trí sử dụng bất kỳ sản phẩm của Glastrox Trade Ltd.;
 • Kiểm soát các vị trí tối đa được đặt trên mỗi thương nhân và mỗi tài sản;
 • Kiểm soát tổng số hàng hóa của chúng tôi đối với bạn;
 • Kiểm soát giá cả có thể nộp đơn đặt hàng (bao gồm (nhưng không giới hạn) kiểm soát đơn đặt hàng ở mức giá khác với giá thị trường tại thời điểm lệnh được nộp vào sổ đặt hàng);
 • Kiểm soát các Dịch vụ Điện tử (bao gồm (nhưng không hạn chế) bất kỳ thủ tục xác minh nào để đảm bảo rằng bất kỳ lệnh hoặc đơn đặt hàng cụ thể nào đến từ bạn); hoặc là
 • Bất kỳ các giới hạn, thông số hoặc kiểm soát khác mà chúng tôi có thể được yêu cầu thực hiện theo các Quy định có thể áp dụng.
 • Nếu bạn vượt qua giới hạn và / hoặc tham số mà chúng ta đặt, thương mại của bạn sẽ bị chặn và / hoặc bị treo.
 • Giới hạn vị trí sẽ được thông báo trước cho bạn thông qua trang web của Glastrox Trade Ltd. hoặc các sàn giao dịch.
 • Điều chỉnh Thương mại
 • Khách hàng phải biết rằng các giao dịch ngoại hối có nguy cơ rủi ro cao. Lượng tiền ký quỹ ban đầu có thể nhỏ so với giá trị của ngoại tệ để các giao dịch được “tận dụng” hoặc “hướng”. Một phong trào thị trường tương đối nhỏ có thể có tác động tương ứng lớn hơn đến các khoản tiền mà Khách hàng đã gửi hoặc sẽ phải ký quỹ. Glastrox Trade Ltd. dành riêng quyền mở rộng phạm vi biến đổi của nó, điều chỉnh đòn bẩy, thay đổi tỷ lệ tái đầu tư của nó và / hoặc tăng yêu cầu ký quỹ mà không thông báo trong một số điều kiện thị trường nhất định bao gồm, nhưng không giới hạn, khi các bàn giao dịch bị đóng, Như là kết quả của sự thay đổi trong thị trường tín dụng và / hoặc vào thời điểm biến động của thị trường cực đoan. Trong trường hợp đó, Khách hàng đồng ý bồi thường cho Glastrox Trade Ltd. về bất kỳ và tất cả các tổn thất có thể xảy ra do sự mở rộng của spread và điều chỉnh đòn bẩy.
 • Tiến hành đơn đặt hàng
 • Chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý để thực hiện bất kỳ lệnh nào ngay lập tức, nhưng khi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng nó sẽ có thể thực hiện lệnh đó hoặc thực hiện theo các hướng dẫn của bạn. Nếu chúng tôi gặp bất kỳ khó khăn vật chất nào có liên quan đến việc thực hiện đúng lệnh cho bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay.
 • Xác nhận
 • Vào cuối mỗi ngày giao dịch, xác nhận cho tất cả các giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện thay mặt bạn trong ngày giao dịch đó sẽ được cung cấp qua Tài khoản trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi. Trách nhiệm của bạn phải thông báo cho Glastrox Trade Ltd. nếu bất kỳ xác nhận nào là không chính xác. Các xác nhận sẽ không có ràng buộc rõ ràng và ràng buộc đối với bạn, trừ khi bạn gửi phản đối của bạn bằng văn bản trong vòng 5 ngày làm việc. Bạn có thể yêu cầu nhận bản Tuyên Bố Tài Khoản hàng tháng hoặc hàng quý qua email, bằng cách yêu cầu Glastrox Trade Ltd., nhưng Glastrox Trade Ltd. không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn tờ khai Báo cáo Tài khoản. Báo cáo tài khoản có thể được cung cấp theo chi phí của khách hàng.
 • Hủy giao dịch
 • Chúng tôi có quyền từ chối một đơn đặt hàng hoặc hủy bỏ giao dịch nếu chúng tôi có đủ lý do / bằng chứng cho thấy những điều sau đây đã xảy ra:
 • Gian lận / hành động trái pháp luật đã dẫn đến giao dịch,
 • Bất kỳ trường hợp nào khi Glastrox Trade Ltd. có lý do để tin rằng hoạt động buôn bán của một người có thể là bất hợp pháp;
 • Bất kỳ trường hợp nào Glastrox Trade Ltd. có thể bị bất lợi về tài chính, điều tiết hoặc bất lợi về tài chính do hoạt động của bất kỳ ai;
 • Bất kỳ trường hợp nào mà một hoặc nhiều giao dịch được Glastrox Trade Ltd. đánh giá là đã bị thực hiện vi phạm Thỏa thuận này.
 • Các đơn đặt hàng được đặt dựa trên giá cả bị thao túng do lỗi hệ thống hoặc trục trặc hệ thống,
 • Mua bán chênh lệch giá do các nền tảng của chúng tôi cung cấp do lỗi hệ thống; Và
 • Các giao dịch phối hợp bởi các bên liên quan để tận dụng các lỗi hệ thống và sự chậm trễ trong việc cập nhật hệ thống.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền hủy bất kỳ và / hoặc tất cả các vị trí giao dịch và giữ lại và / hoặc mất bất kỳ khoản lợi nhuận nào phát sinh bởi Khách hàng trên tất cả các giao dịch của Khách hàng nếu chúng tôi cho rằng rằng Khách hàng đã tham gia vào Sự chênh lệch do lỗi từ thị trường.
 • Vô hiệu và Hủy số tiền gửi
 • Chúng tôi có quyền không chấp nhận các khoản tiền gửi của bạn và / hoặc hủy bỏ khoản tiền gửi của bạn trong các trường hợp sau:
 • Nếu bạn không cung cấp cho Glastrox Trade Ltd. bất kỳ tài liệu nào mà nó yêu cầu từ bạn vì mục đích nhận dạng khách hàng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;
 • Nếu Glastrox Trade Ltd. nghi ngờ hoặc có lo ngại rằng các tài liệu được gửi có thể là giả mạo;
 • Nếu Glastrox Trade Ltd. nghi ngờ bạn đang tham gia vào hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận;
 • Nếu Glastrox Trade Ltd. được thông báo rằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn (hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác đã sử dụng) đã bị mất hoặc bị đánh cắp;
 • Trường hợp Glastrox Trade Ltd. cho rằng có rủi ro do bồi hoàn; Và
 • Khi bạn gửi tiền từ 3.000 đô la trở lên hoặc nếu bạn thực hiện trên 10 khoản tiền gửi riêng cho Tài khoản giao dịch của bạn và Glastrox Trade Ltd. không thể xác minh chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn hoặc không thể xác minh bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được sử dụng.
 • Trong trường hợp tiền gửi bị hủy và nếu cơ quan giám sát không tịch thu tiền của bạn vì nghi ngờ rửa tiền hoặc vi phạm pháp luật khác thì tiền của bạn sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng ban đầu đã nhận được.
 • Thực hiện và giải quyết
 • Bạn sẽ nhanh chóng phân phối bất kỳ hướng dẫn, quỹ hoặc tài liệu nào do bạn phân phối theo Giao dịch phù hợp với Giao dịch đó theo bất kỳ hướng dẫn nào do chúng tôi cung cấp.
 • Giới hạn vị trí
 • Chúng tôi có thể yêu cầu bạn giới hạn số lượng vị trí mở mà bạn có thể có với chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và chúng tôi có thể đóng một hoặc nhiều Giao dịch để bảo đảm rằng những giới hạn vị trí đó được duy trì.
 • Gia Hạn
 • Trong một số điều kiện thị trường nhất định, bạn có thể được phép kinh doanh sử dụng tính năng Gia Hạn. Tính năng Gia Hạn cho phép bạn kéo dài thời gian hết hạn của vị trí giao dịch trước khi đến ngày hết hạn. Tính năng này có thể được sử dụng theo các điều kiện sau:
 • Thêm 30% tiền gửi ban đầu phải được tự động thêm vào khoản đầu tư ban đầu của bạn.
 • Tính năng Gia Hạn chỉ có thể được sử dụng trong trường hợp tiến độ của giá theo không theo hướng mà bạn đã dự đoán.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Gia hạn một lần cho mỗi vị trí giao dịch.
 • Tính năng Gia Hạn sẽ chỉ có sẵn lên đến 15 phút trước khi hết hạn.
 • Thương mại không đúng đắn hoặc Lạm dụng
 • Mục tiêu của Glastrox Trade Ltd. là cung cấp thanh khoản giao dịch hiệu quả nhất có sẵn dưới dạng luồng, giá có thể giao dịch cho hầu hết các công cụ tài chính mà chúng tôi cung cấp trên nền tảng giao dịch. Do tính chất tự động hoá cao của việc phân phối các tuyến, giá có thể mua bán này, bạn thừa nhận và chấp nhận rằng những điều sai lệch giá có thể xảy ra theo thời gian.
 • Nếu bạn thực hiện các chiến lược kinh doanh với mục đích khai thác các lỗi  như vậy hoặc hành động xấu (thường được gọi là ‘sniping’), Glastrox Trade Ltd. sẽ coi đây là hành vi không thể chấp nhận. Nếu Glastrox Trade Ltd. quyết định theo ý muốn và với thiện ý rằng bạn hoặc bất kỳ đại diện kinh doanh của bạn nhân danh bạn đang lợi dụng, lợi ích, cố gắng lợi dụng hoặc lợi dụng những sai lầm đó hoặc bạn đang thực hiện bất kỳ Các hành vi buôn bán bất hợp pháp hoặc không thích hợp khác như ví dụ:
 • A) gian lận / hành động trái pháp luật dẫn đến giao dịch;
 • B) Đơn hàng được đặt dựa trên giá điều khiển do lỗi hệ thống hoặc sự cố hệ thống;
 • C) Mua bán chênh lệch giá do các nền tảng của chúng tôi cung cấp như là kết quả của các lỗi hệ thống; Và / hoặc
 • D) Các giao dịch phối hợp bởi các bên liên quan để tận dụng lỗi hệ thống và sự chậm trễ trong việc cập nhật hệ thống.
 • Sau đó Glastrox Trade Ltd. sẽ có quyền:
 • 1) Điều chỉnh mức giá sẵn có cho bạn; Và / hoặc
 • 2) Hạn chế quyền truy cập của bạn vào giá trực tuyến, ngay lập tức trao đổi báo giá, bao gồm cung cấp báo giá chỉ dẫn bằng tay; Và / hoặc
 • 3) Thu được từ tài khoản của bạn bất kỳ khoản lợi tức kinh doanh lịch sử nào mà bạn thu được thông qua việc lạm dụng thanh toán do chúng tôi xác định vào bất kỳ thời điểm nào trong mối quan hệ thương mại của chúng tôi; Và / hoặc
 • 4) Từ chối một lệnh hoặc huỷ bỏ một thương mại; Và / hoặc
 • 5) Ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ thương mại của chúng tôi
 • Giao dịch bị cấm
 • Không có nhân viên và / hoặc cựu nhân viên hiện đang làm việc hoặc sử dụng để làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho Glastrox Trade Ltd. hoặc bất kỳ đơn vị liên quan nào trong suốt thời hạn của nhân viên và / hoặc nhân viên cũ của Glastrox Trade Ltd. hoặc bất kỳ Của các đơn vị có liên quan và sau khi chấm dứt dịch vụ trở thành khách hàng của bất kỳ thương hiệu nào của Glastrox Trade Ltd. (trực tiếp hoặc gián tiếp, một mình hoặc với các đối tác, công ty liên kết, các chi nhánh hoặc bất kỳ bên thứ ba khác) mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Glastrox Trade Ltd.
 • Nếu Glastrox Trade Ltd. xem xét rằng nhân viên và / hoặc cựu nhân viên đang kinh doanh với bất kỳ thương hiệu Glastrox Trade Ltd. nào mà không có Glastrox Trade Ltd. chấp thuận bằng văn bản cá nhân và / hoặc thông qua một bên thứ ba, chúng tôi sẽ coi tất cả các giao dịch là lạm dụng và / hoặc không đúng cách. Trong những trường hợp đó, tài khoản giao dịch của nhân viên và / hoặc tài khoản giao dịch của nhân viên cũ và tất cả các vị trí mở sẽ được đóng ngay lập tức và các khoản tiền giữ trong tài khoản sẽ bị tịch thu. Không có đối tác kinh doanh hoặc cựu thành viên kinh doanh của Glastrox Trade Ltd. hoặc bất kỳ đơn vị liên quan nào trong thời gian thỏa thuận giữa công ty liên kết / cựu cộng sự kinh doanh và Glastrox Trade Ltd. và sau khi chấm dứt thỏa thuận đó, trở thành khách hàng của bất kỳ nhãn hiệu Glastrox Trade Ltd. nào (Trực tiếp hoặc gián tiếp, một mình hoặc với các đối tác, công ty liên kết, chi nhánh hoặc bất kỳ bên thứ ba khác) mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Glastrox Trade Ltd. Nếu Glastrox Trade Ltd. xem xét rằng các liên kết / cựu cộng sự kinh doanh đang kinh doanh với bất kỳ thương hiệu Glastrox Trade Ltd. mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Glastrox Trade Ltd. cá nhân và / hoặc thông qua một bên thứ ba, chúng tôi sẽ xem xét tất cả các giao dịch là lạm dụng và / hoặc không đúng cách giao dịch. Trong những trường hợp đó, tài khoản giao dịch của các cổ đông / các thành viên liên kết của doanh nghiệp và tất cả các vị trí mở sẽ được đóng ngay lập tức và các khoản tiền giữ trong tài khoản sẽ bị tịch thu.
 • Trailing Stop trong trường hợp thiết bị đầu cuối MT4 bị đóng
 • Trong trường hợp thiết bị đầu cuối khách hàng của MetaTrader 4 bị đóng, Trailing stop sẽ không hoạt động. Điều này xảy ra khi điểm trailing stop hoạt động ở phía đầu máy khách và trong trường hợp này, nếu thiết bị đầu cuối của khách hàng đóng, chỉ dừng stop mà đã được đặt bởi dấu dừng trước khi đóng terminal có thể kích hoạt.
 • Rút tiền
 • Không có thành kiến ​​và tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, tất cả các Quy định áp dụng và mọi điều kiện liên quan đến bất kỳ khoản thanh toán nào có liên quan được thực hiện cho bạn theo chương trình tiền thưởng hoặc giảm giá do chúng tôi điều hành, bạn có thể rút tiền từ Tài khoản của bạn miễn là các khoản tiền đó không được sử dụng Cho các mục đích ký quỹ hoặc có thể trở thành nợ đối với chúng tôi. Khi yêu cầu rút tiền của bạn được chấp thuận, yêu cầu rút tiền của bạn sẽ do chúng tôi xử lý và gửi cho cùng một ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc các nguồn khác để thực hiện càng sớm càng tốt. (Lưu ý: Một số ngân hàng và công ty thẻ tín dụng có thể mất thời gian để xử lý các khoản thanh toán đặc biệt là các loại tiền tệ nơi ngân hàng đại diện tham gia vào giao dịch). Khoản tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng / thẻ tín dụng / nguồn khác mà từ đó các khoản tiền này đã được ghi nợ. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi tiết thanh toán mà bạn cung cấp cho Glastrox Trade Ltd. và Glastrox Trade Ltd. không chịu trách nhiệm nếu bạn cung cấp chi tiết ngân hàng sai hoặc không chính xác. Hơn nữa, rút ​​tiền cước phí của bên thứ ba có thể thay đổi theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba. Những khoản phí này có thể được xác minh theo yêu cầu.
 • Nếu bạn yêu cầu rút vốn từ Tài khoản của bạn và chúng tôi không thể tuân thủ nó mà không đóng một số vị trí mở của bạn, chúng tôi sẽ không tuân thủ yêu cầu cho đến khi bạn đóng đủ vị trí để bạn có thể thu hồi. Để xử lý yêu cầu rút tiền, hãy đảm bảo rằng số tiền còn lại trong tài khoản của bạn sau khi rút tiền tuân thủ chính sách rút tiền thưởng của Công ty được nêu chi tiết trong phần 9 ở trên. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu cần thiết về kinh doanh tiền thưởng tại thời điểm bạn thực hiện yêu cầu rút tiền, tiền thưởng sẽ được ghi nợ từ tài khoản giao dịch của bạn. Việc rút tiền sẽ chỉ được thực hiện theo yêu cầu của bạn, bằng cách chuyển khoản ngân hàng sang tài khoản dưới tên của bạn hoặc theo cách khác mà chúng tôi, theo quyết định của riêng bạn, có thể xác định.
 • Glastrox Trade Ltd. có quyền từ chối yêu cầu rút tiền nếu yêu cầu không phù hợp với các điều kiện nhất định được đề cập trong Thỏa thuận này hoặc trì hoãn việc xử lý yêu cầu nếu không hài lòng về các tài liệu đầy đủ được cung cấp.
 • Glastrox Trade Ltd. sẽ cố gắng xử lý các yêu cầu rút tiền của bạn ngay lập tức, tuy nhiên thời gian cần cho các khoản tiền yêu cầu được xử lý và xuất hiện trong tài khoản của bạn sẽ phụ thuộc vào phương thức sử dụng để gửi tiền.
 • Vui lòng xem khung thời gian đích dưới đây cho các phương thức rút tiền khác nhau:
 • Nếu tiền gửi được thực hiện bằng cách sử dụng:
 • Chuyển khoản ngân hàng, tối đa 5 ngày làm việc
 • Phương thức thanh toán trực tuyến, tối đa 5 ngày làm việc
 • Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, tối đa 10 ngày làm việc
 • Các khoản thanh toán liên quan đến cổ phiếu CFDs
 • Thanh toán trên Chia tách cổ phiếu, Gộp cổ phiếu, Cổ tức cổ phiếu và các sự kiện liên quan đến chứng khoán khác có thể tác động đến giá cổ phiếu và do đó làm biến động giá của tài sản dựa trên CFD. Đối tượng nắm giữ trạng thái CFD không có quyền sở hữu phương tiện cơ sở. Tuy nhiên, khi khách hàng giữ trạng thái CFD trường, Công ty Glastrox Trade Ltd. sẽ trả cổ tức tương đương cho khách hàng đó và khấu trừ số tiền tương đương từ các khách hàng giữ trạng thái CFD đoản. Quy trình này sẽ được thực hiện đúng vào hoặc ngay sau ngày chia cổ tức vì đó là khi hiệu quả kinh tế sẽ hiện hữu trên giá cổ phiếu cơ sở.
 • Lưu trữ Tài khoản Giao dịch MT4
 • Nếu chúng tôi không ghi lại bất kỳ hoạt động nào trong Tài khoản giao dịch MT4 của bạn trong một khoảng thời gian liên tục ba (3) tháng và bạn có số dư tài khoản bằng không, tài khoản giao dịch MT4 của bạn và toàn bộ lịch sử sẽ được lưu trữ trên máy chủ thương mại của chúng tôi.
 • Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng MT4 Tài khoản giao dịch của bạn hoặc khôi phục nó trong tương lai, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@fgmarkets.com.
 • Tài khoản Không hoạt động và Không hoạt động
 • Khách hàng thừa nhận và xác nhận rằng bất kỳ tài khoản giao dịch nào, được giữ bởi Glastrox Trade Ltd. bởi Khách hàng Hạn chế Glastrox Trade Ltd. mà Khách hàng không có: 1. Đặt một thương mại;2. Mở hoặc đóng các vị trí; Và / hoặc 3. Thực hiện một khoản tiền gửi vào tài khoản giao dịch của Khách hàng; Trong khoảng thời gian từ 60 ngày trở lên sẽ được phân loại bởi Glastrox Trade Ltd. làm Tài khoản Không hoạt động (“Tài khoản Không Hoạt động”). Trường hợp Khách Hàng có và tiếp tục:
 • đặt một thương mại;
 • vị trí mở hoặc đóng; Và / hoặc
 • nạp tiền vào tài khoản giao dịch của Khách hàng;
 • Tài khoản sẽ được phân loại bởi Glastrox Trade Ltd. làm Tài khoản Tích cực (“Tài khoản Tích cực”)
 • Khách hàng xác nhận và xác nhận rằng các Tài khoản Không hoạt động như vậy sẽ phải chịu khoản phí hàng tháng là 10 đô la Mỹ (hoặc tương đương các loại tiền tệ khác), liên quan đến việc duy trì / quản lý Tài khoản Không hoạt động như vậy. Khách hàng đồng ý thêm rằng bất kỳ Tài khoản Không hoạt động nào, giữ số dư / cổ phiếu bằng không sẽ bị chuyển sang Dormant (“Tài khoản Không hoạt động”).
 • Để kích hoạt lại tài khoản Không hoạt động
 • Tài khoản, Khách hàng phải liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Glastrox Trade Ltd. và thông báo cho họ về mong muốn của Khách hàng để kích hoạt lại Tài khoản Không hoạt động. Tài khoản Không hoạt động của Khách hàng sau đó sẽ được kích hoạt lại (tùy thuộc vào tài liệu Khách hàng Biết Khách hàng của bạn được cung cấp cho Glastrox Trade Ltd. bởi Khách hàng) và trở thành Tài khoản Tích cực.
 • ĐIỀU KHOẢN KINH DOANH ĐIỆN TỬ
  • Phạm vi
  • Các điều khoản này áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ Điện tử nào.
  • Thời gian tiếp cận và giao dịch
  • Một khi bạn đã trải qua các thủ tục an ninh liên quan đến một Dịch vụ Điện tử do chúng tôi cung cấp, bạn sẽ được truy cập vào trang web của Glastrox Trade Ltd. và / hoặc các sàn giao dịch, trừ khi có thoả thuận khác hoặc đã nêu trên trang web của chúng tôi để đặt hàng cho bất kỳ Công cụ Tài chính nào có sẵn từ Glastrox Trade Ltd. và tham gia Giao dịch với Glastrox Trade Ltd. Hơn nữa, bạn sẽ có thể buôn bán trên Glastrox Trade Ltd. Trading Platform với và thông qua Glastrox Trade Ltd. với việc sử dụng máy tính cá nhân, điện thoại thông minh hoặc bất kỳ thiết bị tương tự khác được kết nối với Internet. Về mặt này, bạn hiểu rằng Glastrox Trade Ltd. có thể chấm dứt quyền truy cập vào hệ thống của Glastrox Trade Ltd. để bảo vệ cả Công ty và lợi ích của bạn và để đảm bảo tính hiệu quả và hiệu quả của hệ thống.
  • Tất cả các tài liệu tham khảo về thời gian giao dịch của Glastrox Trade Ltd. đều có Thời gian Trung bình Greenwich (“GMT”) sử dụng định dạng 24 giờ. Dịch vụ điện tử của chúng tôi sẽ có sẵn liên tục từ 21:00 GMT Chủ Nhật đến 21:00 GMT Thứ sáu (mùa đông), mỗi tuần, ngoại trừ các ngày lễ chính thức nơi thị trường ngoại hối không hoạt động và trường hợp đóng cửa thị trường do thiếu thanh khoản trong Công cụ tài chính. Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết về thời gian hoạt động của từng công cụ tài chính. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc sửa đổi giờ hoạt động theo ý riêng của chúng tôi và trong trường hợp đó trang web của chúng tôi sẽ được cập nhật không chậm trễ để thông báo cho bạn phù hợp. Về mặt này, các giờ hoạt động, như được chỉ ra trên các trang web do công ty chúng tôi điều hành và bạn có quyền kinh doanh, là điều áp dụng. Chúng tôi có thể thay đổi thủ tục bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thủ tục mới nào áp dụng cho bạn càng sớm càng tốt.Đơn đặt hàng điện tử cho Đơn hàng Thị trường bằng Đơn đặt hàng
  • Liên quan đến Forex, để nhập một lệnh trực tuyến, bạn phải truy cập cửa sổ Thị trường, sau đó nhấp vào “MUA / BÁN” cho thị trường liên quan. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện trong đó bạn nhập giá và kích thước lô. Lệnh được điền ngay sau khi bạn nhấn nút OK nếu bạn có đủ tiền trong Tài khoản của bạn. Đơn đặt hàng có thể không thành công vì một số lý do bao gồm thay đổi giá đại lý, biên không đầy đủ, quy mô lô hàng chưa xác định hoặc các khó khăn kỹ thuật không lường trước.
  • Hạn chế đối với các dịch vụ được cung cấp
  • Có thể có những hạn chế về Số lượng giao dịch mà bạn có thể nhập vào bất kỳ một ngày nào và cũng như tổng giá trị của các Giao dịch đó khi sử dụng Dịch vụ Điện tử. Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để biết chi tiết về các giới hạn được áp đặt cho các Giao dịch được thực hiện thông qua Dịch vụ Điện tử của chúng tôi.
  • Yêu cầu truy cập
  • Bạn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống để cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Điện tử.
  • Phát hiện virus
  • Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc cài đặt và sử dụng hợp lý bất kỳ chương trình phát hiện / quét virus nào chúng tôi yêu cầu theo thời gian.
  • Sử dụng thông tin, dữ liệu và phần mềm
  • Trong trường hợp bạn nhận được bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc phần mềm nào thông qua Dịch vụ Điện tử khác với những gì bạn có quyền nhận theo Thỏa thuận này, bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi và sẽ không sử dụng bất kỳ dữ liệu, phần mềm.
  • Duy trì các tiêu chuẩn
  • Khi sử dụng Dịch vụ Điện tử, bạn phải:
  • Đảm bảo Hệ thống được duy trì trật tự tốt và phù hợp để sử dụng với Dịch vụ Điện tử đó;
  • Tiến hành các cuộc kiểm tra như vậy và cung cấp thông tin đó cho chúng tôi vì chúng tôi sẽ cân nhắc hợp lý để xác định rằng Hệ thống đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi đã thông báo với bạn theo từng thời điểm;
  • Thực hiện kiểm tra virus một cách thường xuyên;
  • Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ sự truy cập trái phép nào vào Dịch vụ Điện tử hoặc bất kỳ Giao dịch hoặc Chỉ dẫn trái phép nào mà bạn biết hoặc nghi ngờ và, nếu trong tầm kiểm soát của bạn, sẽ chấm dứt sử dụng trái phép đó; Và
  • không phải bất cứ lúc nào rời khỏi ứng dụng mà bạn đã truy cập Dịch vụ Điện tử đó hoặc cho phép bất cứ ai khác sử dụng thiết bị đầu cuối cho đến khi bạn đăng xuất khỏi Dịch vụ Điện tử đó.
  • Khiếm khuyết hệ thống
  • Trong trường hợp bạn nhận thức được khiếm khuyết về vật liệu, sự cố hoặc vi rút trong Hệ thống hoặc trong Dịch vụ Điện tử, bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về lỗi, sự cố hoặc vi-rút đó và ngừng tất cả việc sử dụng Dịch vụ Điện tử đó cho đến khi bạn nhận được sự cho phép của chúng tôi Để tiếp tục sử dụng.
  • Sở hữu trí tuệ
  • Tất cả các quyền về bằng sáng chế, bản quyền tác giả, quyền thiết kế, thương hiệu và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác (dù là đăng ký hoặc không đăng ký) liên quan đến Dịch vụ Điện tử vẫn được trao cho chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi. Bạn sẽ không sao chép, can thiệp, sửa đổi hoặc sửa đổi Dịch vụ Điện tử hoặc bất kỳ phần nào hoặc các bộ phận của chúng trừ khi chúng tôi cho phép bằng văn bản, đảo ngược biên dịch hoặc tháo rời Dịch vụ Điện tử, cũng không có ý định làm bất kỳ cho phép thực hiện bất kỳ điều tương tự, trừ trường hợp các hành vi đó được luật pháp cho phép rõ ràng. Bất kỳ bản sao nào của Dịch vụ Điện tử được thực hiện theo luật pháp đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các giấy phép thương hiệu, bản quyền và các thông báo quyền hạn được sao chép trên các bản sao này. Bạn phải duy trì bản ghi cập nhật về số bản sao của Dịch vụ Điện tử do bạn tạo ra. Nếu chúng tôi yêu cầu, bạn sẽ càng sớm càng hợp lý, cung cấp cho chúng tôi một bản kê khai về số lượng và nơi ở của các bản sao của Dịch vụ Điện tử.
  • Trách nhiệm và Bồi thường
  • Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này liên quan đến giới hạn trách nhiệm pháp lý và bồi thường, các điều khoản sau đây sẽ áp dụng cho Dịch vụ Điện tử của chúng tôi.
  • Lỗi hệ thống
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn có thể bị ảnh hưởng do lỗi truyền tải, lỗi kỹ thuật, trục trặc, can thiệp bất hợp pháp vào thiết bị mạng, quá tải mạng, ngăn chặn truy cập độc hại bởi bên thứ ba, sự cố internet, gián đoạn hoặc các thiếu sót khác trên Một phần của các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Bạn thừa nhận rằng quyền truy cập vào Dịch vụ Điện tử có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng do những lỗi hệ thống đó và chúng tôi bảo lưu quyền thông báo trước khi tạm dừng việc Truy cập Dịch vụ Điện tử vì lý do này.
  • Trì hoãn
  • Chúng tôi và bất kỳ nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba nào chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ dữ liệu nào được cung cấp cho bạn liên quan đến Dịch vụ Điện tử.
  • Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác hoặc sai sót nào về giá được trích dẫn cho bạn nếu những sự chậm trễ, không chính xác hoặc lỗi này là do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba gây ra mà chúng tôi có thể hợp tác.
  • Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ chỉ dẫn nào đã được xác định dựa trên lỗi do sự chậm trễ của hệ thống để cập nhật giá do nhà cung cấp dịch vụ giá hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch thực hiện đã được dựa và đã được kết quả của sự chậm trễ như mô tả ở trên.
  • Virus từ Dịch vụ Điện tử
  • Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bạn (dù là trong hợp đồng hoặc trong trường hợp vi phạm, bao gồm cả sơ suất) trong trường hợp bất kỳ virut, sâu, bom phần mềm hoặc các vật tương tự được đưa vào Hệ thống thông qua Dịch vụ Điện tử hoặc bất kỳ phần mềm nào do chúng tôi cung cấp cho bạn Để cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Điện tử, với điều kiện chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn bất kỳ sự giới thiệu như vậy.
  • Các virus từ hệ thống của bạn
  • Bạn sẽ đảm bảo rằng không có virus máy tính, sâu, bom phần mềm hoặc các vật tương tự được đưa vào hệ thống hoặc mạng máy tính của chúng tôi và sẽ bồi thường cho chúng tôi theo yêu cầu về bất kỳ thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu phát sinh do bất kỳ sự giới thiệu như vậy.
  • Sử dụng trái phép
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ Điện tử. Bạn sẽ yêu cầu bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi khỏi mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, vụ kiện, hành động, tố tụng, khiếu nại, thiệt hại và chi phí phát sinh từ bất kỳ hành động hoặc sự thiếu sót nào của bất kỳ người nào sử dụng Dịch vụ Điện tử Sử dụng các mật khẩu đã được chỉ định của bạn, dù bạn có cho phép sử dụng hay không.
  • Thị trường
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào được đưa ra bởi hoặc theo chỉ dẫn của cơ quan trao đổi, thanh toán bù trừ hoặc cơ quan quản lý.
  • Đình chỉ hoặc thu hồi vĩnh viễn với thông báo
  • Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc rút vĩnh viễn một Dịch vụ Điện tử bằng cách thông báo bằng văn bản cho bạn 24 giờ.
  • Tạm ngừng hoặc thu hồi vĩnh viễn
  • Chúng tôi có quyền, đơn phương và có hiệu lực ngay lập tức, tạm ngừng hoặc thu hồi vĩnh viễn khả năng của bạn về việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Điện tử nào hoặc bất kỳ phần nào của chúng tôi mà không cần thông báo khi chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc nên làm như vậy, Tuân thủ các quy định áp dụng, vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, về sự kiện xảy ra Sự kiện Mặc định, các vấn đề về mạng, nguồn cung cấp điện, bảo trì hoặc để bảo vệ bạn khi có sự vi phạm an ninh. Ngoài ra, việc sử dụng Dịch vụ Điện tử có thể bị chấm dứt tự động, khi chấm dứt (vì bất kỳ lý do nào):
  • Bất kỳ giấy phép nào được cấp cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ Điện tử; hoặc là
  • Thoả thuận này.
  • Ảnh hưởng của việc chấm dứt
  • Trong trường hợp chấm dứt sử dụng Dịch vụ Điện tử vì bất kỳ lý do nào, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn sẽ hoàn trả lại cho chúng tôi hoặc hủy tất cả phần cứng, phần mềm và tài liệu mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến Dịch vụ Điện tử đó Và bất kỳ bản sao nào của chúng.
 • KHU “KHÔNG THƯƠNG MẠI” / “ONE TOUCH” ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Không có thời gian giao dịch
 • Mỗi tài sản có thời gian giao dịch riêng, chúng có thể được tìm thấy trong bảng chỉ mục nội dung. Trên trang của thương nhân, thương nhân sẽ có thể xem thời gian “còn lại để hết hạn” và “thời gian còn lại để kinh doanh”.
 • Nói chung “không có thời điểm giao dịch” có thể kéo dài từ 2 đến 30 phút trước thời hạn sử dụng, thời gian này thay đổi theo từng tài sản, chúng cũng khác nhau tùy theo điều kiện thị trường và thời gian hết hạn của mỗi tài sản và có thể thay đổi do Thay đổi một trong các điều kiện cơ bản của cơ sở.
 • Ít nhất 5 phút trước khi “không có thời gian giao dịch”, thông báo với đồng hồ đếm ngược sẽ xuất hiện trên màn hình của thương nhân, đồng hồ đếm ngược này sẽ đếm thời gian còn lại cho “không có thời gian giao dịch”.
 • Phạm vi
 • Các điều khoản này áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ “Một Chạm” (one touch) của chúng tôi.
 • Các kết quả “Money in” và “Out-Of-The-Money”
 • Nếu tài sản đạt đến tỷ lệ xác định trước đúng 17:00 GMT cùng ngày, thì khách hàng sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán lên đến 500% vào thời điểm hết hạn. Tuy nhiên, nếu đầu tư bất tiện vào bất cứ ngày nào, giao dịch sẽ vẫn mở cửa và được kiểm tra hàng ngày để xem liệu giá đã đạt đến mức đã xác định trước cần thiết cho một kết quả trong tiền. Giao dịch sẽ vẫn mở cửa cho đến thứ Sáu, khi mà thời điểm thương mại hết hạn.
 • Mua, thanh toán và hoàn phí
 • Khách hàng có thể mua các tùy chọn One Touch bất cứ khi nào thị trường của tài sản đó được đóng lại. Cần lưu ý rằng để khách hàng nhận được khoản thanh toán, giá mẫu của tài sản cơ bản cần đạt hoặc vượt quá tỷ lệ mục tiêu được đặt trước một lần trong suốt thời hạn quyền chọn. Trong trường hợp giá của tài sản cơ bản không đạt đến mức xác định trước, khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ hoàn phí nào và sẽ mất toàn bộ khoản đầu tư. Do đó, lợi nhuận hoặc rủi ro trong tùy chọn này được đặt trước và được biết trước.
 • Tùy chọn này chỉ có thể được mua trong các đơn vị, với mức giá được chỉ định trên trang web. Các tùy chọn sẽ được lấy mẫu (kiểm tra để xác minh nếu họ đạt mức mục tiêu) mỗi ngày một lần vào lúc 17:00 GMT, thứ Hai đến thứ Sáu. Bất cứ khi nào tỷ lệ mẫu không được xuất bản năm lần trong tuần, số lượng mẫu sẽ được giảm tương ứng.
 • Khoản thanh toán được xác định trước sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng vào ngày hết hạn tuỳ chọn, ngay cả khi các điều khoản của phương án đã được đáp ứng trước ngày hết hạn.
 • Kiểm soát các đơn đặt hàng trước khi thực hiện
 • Trong trường hợp lỗi kỹ thuật của nền tảng kinh doanh hoặc trong trường hợp bất thường biến động bất thường của giá của các công cụ tài chính như cung cấp trên thị trường, chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi:
 • Không thực hiện lệnh;
 • thay đổi giá niêm yết của (các) lựa chọn;
 • để thay đổi tỷ lệ trả lại (các) lựa chọn;
 • Đặt giới hạn số tiền đầu tư của mỗi phương án hoặc số đơn vị có thể mua;
 • Ngừng bán các tùy chọn hoặc cung cấp cho bạn một báo giá mới.
 • Trong trường hợp chúng tôi cung cấp cho bạn một báo giá mới, bạn có quyền chấp nhận hoặc từ chối nó và do đó hủy bỏ việc thực hiện Giao dịch.
 • Không có giới hạn nào, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do sự chậm trễ hoặc thay đổi điều kiện thị trường trước khi bất kỳ Giao dịch cụ thể nào bị ảnh hưởng.
 • Huỷ bỏ Thương mại
 • Một khi các lựa chọn đã được mua, thương mại có thể không bị hủy tại bất kỳ điểm nào trước khi hết hạn của tùy chọn.
 • ĐIỀU KIỆN LỢI ÍCH
  • Trách nhiệm dự phòng
  • Trường hợp chúng tôi có hiệu lực hoặc sắp xếp Giao dịch, bạn nên lưu ý rằng, tùy thuộc vào tính chất của Giao dịch, bạn có thể phải thanh toán thêm khi giao dịch không hoàn thành hoặc theo thỏa thuận trước đó hoặc đóng khỏi vị trí của bạn. Bạn có thể phải thanh toán nhiều hơn bằng cách ký quỹ với giá mua của khoản đầu tư, thay vì phải thanh toán (hoặc nhận) toàn bộ giá mua (hoặc bán) ngay. Sự chuyển động trong giá thị trường của khoản đầu tư của bạn sẽ ảnh hưởng đến số tiền bạn phải trả cho khoản tiền ký quỹ. Chúng tôi sẽ theo dõi các yêu cầu ký quỹ của bạn trên cơ sở hàng ngày và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể thực hiện hợp lý số tiền thanh toán bất kỳ khoản thanh toán ký quỹ được yêu cầu theo khoản này.
  • Gọi Ký Quỹ
  • Bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi theo yêu cầu các khoản tiền đó bằng cách ký quỹ theo yêu cầu theo thời gian vì chúng tôi có thể tùy ý theo yêu cầu của chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ chúng tôi chống lại tổn thất hoặc rủi ro tổn thất đối với các giao dịch hiện tại, tương lai hoặc dự tính theo Hợp đồng này.
  • Không đáp ứng cuộc gọi ký quỹ
  • Xin lưu ý rằng trong trường hợp bạn không đáp ứng cuộc gọi ký quỹ, chúng tôi có thể ngay lập tức đóng lại vị trí đó.
  • Hình thức lề
  • Tiền phải trả bằng tiền mặt do chúng tôi chấp nhận, theo yêu cầu của Công ty. Tiền mặt trả cho chúng tôi được giữ như là tiền của khách hàng theo yêu cầu của Quy tắc Tiền của Khách hàng. Tiền ký quỹ sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc các phương tiện khác như Công ty có thể chỉ đạo.
  • Đặt mặc định
  • Nếu có Sự kiện Mặc định hoặc Thoả thuận này chấm dứt, chúng tôi sẽ trừ dần số dư tiền mặt mà chúng tôi nợ cho bạn theo nghĩa vụ của bạn (như chúng tôi đánh giá hợp lý). Số tiền ròng, nếu có, phải thanh toán giữa chúng tôi theo khoản tiền đặt cọc đó, sẽ tính số tiền thanh toán phải trả theo khoản 15 (Lưới).
  • Bảo đảm thêm
  • Bạn đồng ý thực hiện các văn bản tiếp theo và thực hiện thêm các bước như chúng ta có thể yêu cầu một cách hợp lý để hoàn thiện lợi ích an ninh của chúng tôi và nhận được quyền pháp lý đối với các nghĩa vụ bảo đảm.
  • Cam kết tiêu cực
  • Bạn cam kết không tạo ra hoặc không có bất kỳ khoản lợi tức bảo đảm nào vượt quá, cũng không đồng ý chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng, bất kỳ khoản tiền mặt nào được chuyển cho chúng tôi, ngoại trừ một khoản ràng buộc thường lệ đối với tất cả chứng khoán trong hệ thống thanh toán bù trừ trong đó chứng khoán đó có thể được tổ chức.
  • Quyền Được Giữ Lại
  • Ngoài ra và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có quyền theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Quy tắc áp dụng nào, chúng tôi sẽ có quyền nắm giữ chung đối với tất cả các khoản tiền mặt do chúng tôi hoặc Công ty liên kết của chúng tôi hoặc những người được đề cử của chúng tôi giữ cho bạn cho đến khi thỏa mãn các nghĩa vụ bảo đảm .
 • QUỸ KHÁCH HÀNG
 • Quỹ khách hàng
 • Chúng tôi xử lý các khoản tiền nhận được từ bạn hoặc được chúng tôi giữ thay cho bạn theo các yêu cầu của các quy định có liên quan. Cụ thể, các khoản tiền thuộc về bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích kinh doanh sẽ được lưu giữ trong một tài khoản với bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào được sử dụng để nhận khoản tiền mà Glastrox Trade Ltd. sẽ chỉ định theo thời gian và sẽ được giữ trong tên của Glastrox Trade Ltd.
 • Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, bạn ủy quyền cho Glastrox Trade Ltd. thực hiện bất kỳ chuyển khoản cần thiết cho việc cân đối tài khoản ngân hàng để phù hợp với số dư tài khoản giao dịch, bao gồm, không ảnh hưởng đến tổng quát của các khoản trên, thu hồi để thanh toán tất cả các giao dịch được thực hiện theo Thỏa thuận và tất cả các khoản phải thanh toán bởi hoặc nhân danh Khách Hàng cho Glastrox Trade Ltd. hoặc bất kỳ người nào khác.
 • Điều này được hiểu rằng mọi khoản tiền mà Glastrox Trade Ltd. phải trả cho bạn sẽ được thanh toán trực tiếp cho bạn vào tài khoản ngân hàng mà chủ sở hữu thực sự là bạn. Yêu cầu chuyển tiền được Glastrox Trade Ltd. xử lý trong khoảng thời gian được chỉ định trên trang web chính thức của Glastrox Trade Ltd. và thời gian cần để ghi có vào tài khoản cá nhân của bạn sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Bạn đồng ý rằng bất kỳ số tiền nào bạn gửi vào tài khoản ngân hàng của Glastrox Trade Ltd. sẽ được gửi vào tài khoản giao dịch của bạn vào ngày giá trị thanh toán nhận được và trừ bất kỳ khoản phí / phí nào được tính bởi các nhà cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ tổ chức trung gian nào tham gia vào việc đó Quá trình giao dịch. Để Glastrox Trade Ltd. chấp nhận mọi khoản tiền gửi của bạn, việc xác định người gửi phải bằng cách xác minh và đảm bảo rằng người gửi tiền là bạn. Nếu những điều kiện này không được đáp ứng, Glastrox Trade Ltd. có quyền hoàn lại số tiền ròng gửi qua phương thức sử dụng bởi người gửi tiền.
 • Quan tâm
 • Bạn, khách hàng, thừa nhận và xác nhận rằng sẽ không nhận được khoản lãi nào trên số dư tài khoản của bạn.
 • Ngân hàng nước ngoài, môi giới trung gian, đại lý thanh toán hoặc đối tác OTC
 • Chúng tôi sẽ cố gắng giữ tiền của khách hàng tại ngân hàng trong Liên minh châu Âu, tuy nhiên chúng tôi cũng có thể giữ tiền của bạn trong một ngân hàng được thành lập bên ngoài Liên minh châu Âu. Chế độ pháp lý và quy định áp dụng cho bất kỳ ngân hàng hoặc người đó có thể khác với chế độ pháp luật và quy định tại Liên minh Châu Âu và trong trường hợp có khả năng mất khả năng thanh toán hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng tương tự nào liên quan đến ngân hàng hoặc ngân quỹ của bạn có thể được xử lý khác với cách xử lý mà sẽ áp dụng nếu các khoản tiền được giữ cùng với một ngân hàng ở Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự mất khả năng thanh toán, các hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba được đề cập trong điều khoản này.
 • Các khoản tiền của khách hàng không có người nhận
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể ngừng xử lý các khoản tiền của bạn như là quỹ của khách hàng nếu không có sự thay đổi về số dư của bạn trong sáu năm. Chúng tôi sẽ viết thư cho bạn theo địa chỉ cuối cùng được biết đến của bạn thông báo cho bạn về ý định của chúng tôi về việc không xử lý số dư của bạn như là quỹ của khách hàng và cho bạn 28 ngày để yêu cầu bồi thường.
 • Trách nhiệm và Bồi thường
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trường hợp nào của đối tác, ngân hàng, tổ chức lưu ký hoặc tổ chức khác nắm giữ các quỹ thay cho bạn hoặc với hoặc qua đó tiến hành giao dịch.
 • Glastrox Trade Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn phải gánh chịu do các khoản tiền của bạn do chúng tôi giữ, trừ khi tổn thất trực tiếp phát sinh từ sự sơ suất, cố ý hoặc gian lận của chúng tôi.
 • Đặt mặc định
 • Nếu có Sự kiện Mặc định hoặc Thoả thuận này chấm dứt, chúng tôi sẽ trừ đi số dư nợ mà chúng tôi phải trả cho bạn so với các nghĩa vụ của bạn ( chúng tôi đánh giá một cách hợp lý). Số tiền ròng, nếu có, phải thanh toán giữa chúng tôi sau khi đặt cọc, sẽ tính đến Số tiền Thanh toán phải trả theo Khoản 16.
 • Bảo đảm thêm
 • Bạn đồng ý thực hiện các văn bản tiếp theo và thực hiện thêm các bước như chúng ta có thể yêu cầu một cách hợp lý để hoàn thiện lợi ích an ninh của chúng tôi và nhận được quyền pháp lý đối với các nghĩa vụ bảo đảm.
 • Cam kết tiêu cực
 • Bạn cam kết không tạo ra hoặc không có bất kỳ khoản lợi tức bảo đảm nào vượt quá, cũng không đồng ý chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ khoản tiền mặt nào được chuyển cho chúng tôi, ngoại trừ một khoản ràng buộc thường lệ đối với tất cả các chứng khoán trong hệ thống thanh toán bù trừ trong đó các chứng khoán đó có thể được giữ .
 • Quyền nắm giữ
 • Ngoài ra và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có quyền theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Quy tắc áp dụng nào, chúng tôi sẽ có quyền nắm giữ chung đối với tất cả các khoản tiền mặt do chúng tôi hoặc Công ty liên kết của chúng tôi hoặc những người được đề cử của chúng tôi giữ cho bạn cho đến khi thỏa mãn các nghĩa vụ bảo đảm.
 • ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM VÀ ĐỐI TƯỢNG
  • Bạn đại diện và đảm bảo cho chúng tôi vào ngày Hợp đồng này có hiệu lực vào ngày của mỗi Giao dịch mà:
  • Nếu bạn là một người bình thường, bạn có độ tuổi hợp pháp và bạn có năng lực pháp lý đầy đủ để tham gia vào Thỏa thuận này;
  • Nếu bạn không phải là người bình thường:
  • Bạn là tổ chức hợp pháp, được thành lập và có hiệu lực theo các luật hiện hành về thẩm quyền mà bạn đã thành lập;
  • Thực hiện và phân phối Hợp đồng này, tất cả các Giao dịch và việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ được đề cập trong Thỏa thuận này đã được bạn uỷ quyền hợp lệ; Và
  • Mỗi cá nhân thực hiện và chuyển giao Hợp đồng này nhân danh bạn, nhập Giao dịch và thực hiện tất cả các nghĩa vụ được đề cập trong Thỏa thuận này đã được bạn uỷ quyền hợp lệ và đã được tiết lộ cho chúng tôi cung cấp tất cả các thông tin và /
  • Bạn có tất cả các quyền hạn, sự đồng ý, giấy phép ủy quyền cần thiết và đã thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bạn hợp pháp tham gia và thực hiện Hợp đồng này để cấp các quyền lợi và lợi ích an ninh được đề cập trong Thỏa thuận này;
  • những người tham gia vào Thỏa thuận này và mỗi Giao dịch thay cho bạn đã được ủy quyền hợp lệ để làm như vậy và được tiết lộ cho chúng tôi biết chi tiết về mối quan hệ với bạn bằng cách cung cấp tất cả các thông tin và / hoặc tài liệu cần thiết;
  • Hợp đồng này, mỗi Giao dịch và các nghĩa vụ được tạo ra đều ràng buộc bạn và có hiệu lực đối với bạn theo các điều khoản của chúng (tuân theo các nguyên tắc công bằng) và không và sẽ không vi phạm các điều khoản của bất kỳ quy định, Phí hoặc thỏa thuận mà bạn đang bị ràng buộc;
  • Không Sự kiện Mặc định hoặc bất kỳ sự kiện nào có thể trở thành (với sự trôi qua của thời gian, việc thông báo, việc đưa ra bất kỳ quyết định nào hoặc bất kỳ sự kết hợp nào ở trên) Sự kiện Mặc định (“Sự kiện tiềm ẩn Sự kiện Mặc định”) Xảy ra và đang tiếp tục đối với bạn hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tín dụng;
  • Bạn là chủ sở hữu chính và chủ sở hữu duy nhất (nhưng không phải là người được ủy thác) trong việc ký kết Thỏa thuận này và mỗi Giao dịch và trong trường hợp bạn muốn mở, trong thời hiện tại hoặc trong tương lai, nhiều tài khoản với Glastrox Trade Ltd. Khách hàng cá nhân (cá nhân) hoặc là chủ sở hữu thực tế của khách hàng doanh nghiệp (pháp nhân), phải thông báo ngay cho chúng tôi rằng bạn là chủ sở hữu thực của tài khoản trong quá trình mở tài khoản và cung cấp cho chúng tôi Thông tin cần thiết và / hoặc tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa (những) người tự nhiên và / hoặc pháp nhân;
  • Bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp hoặc đã cung cấp cho chúng tôi về vị trí tài chính, nơi ở hoặc các vấn đề khác của bạn là chính xác và không gây hiểu lầm về bất kỳ sự tôn trọng đáng kể nào;
  • Bạn sẵn sàng và có đủ khả năng tài chính để duy trì một khoản lỗ tổng số tiền do các giao dịch và giao dịch trong các Giao dịch đó là một khoản đầu tư thích hợp cho bạn; Và
  • Trừ khi có thoả thuận khác của chúng tôi, bạn là chủ sở hữu thực thụ duy nhất của tất cả các khoản tiền bạn chuyển giao theo Hợp đồng này, miễn phí và rõ ràng bất kỳ khoản lãi bảo đảm nào khác ngoài quyền thế chấp định kỳ đối với tất cả chứng khoán trong hệ thống thanh toán bù trừ trong đó chứng khoán đó có thể được tổ chức.
 • Các giao ước:
 • Giao ước của bạn với chúng tôi:
 • Bạn sẽ luôn luôn có được và tuân thủ và làm tất cả những gì cần thiết để duy trì hiệu lực, tất cả các quyền, quyền hạn, sự đồng ý, giấy phép và ủy quyền được đề cập trong điều khoản này;
 • Bạn sẽ nhanh chóng thông báo cho chúng tôi về sự xuất hiện của bất kỳ Sự kiện Mặc định hoặc Sự kiện Có khả năng Mặc định đối với chính bạn hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tín dụng;
 • Bạn sẽ sử dụng tất cả các bước hợp lý để tuân thủ tất cả các Quy định áp dụng liên quan đến Thỏa thuận này và bất kỳ Giao dịch nào, cho đến khi chúng được áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi;
 • Bạn sẽ không gửi đơn đặt hàng hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ấn tượng sai lệch về nhu cầu hoặc giá trị của một công cụ tài chính. Bạn cũng sẽ không gửi đơn đặt hàng – mà chúng tôi có lý do để tin rằng vi phạm các Quy định Có thể áp dụng được hoặc bằng cách tận dụng (các) tài khoản mà bạn có thể duy trì với Glastrox Trade Ltd. có thể được coi là những đơn đặt hàng lạm dụng hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở ý định của một người Từ việc trì hoãn giá, kinh doanh với giá không nằm trong thị trường và / hoặc các giờ giao dịch bên ngoài và lạm dụng hệ thống để kinh doanh với giá linh hoạt; Và
 • Theo yêu cầu, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin như chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để chứng minh các vấn đề được đề cập trong điều khoản này hoặc tuân theo bất kỳ Quy định áp dụng nào.
 • Bạn đồng ý và hiểu:
 • Nếu trong trường hợp Glastrox Trade Ltd. có bằng chứng đủ để cho biết số tiền bạn nhận được là số tiền thu được do các hành vi bất hợp pháp hoặc sản phẩm của bất kỳ hoạt động tội phạm nào và / hoặc thuộc về một bên thứ ba, Glastrox Trade Ltd. có quyền hoàn lại các khoản tiền này Cho người gửi, dù đó là bạn hoặc chủ sở hữu thực thể của một pháp nhân. Hơn nữa, bạn cũng đồng ý và hiểu rằng Glastrox Trade Ltd. có thể đảo ngược bất kỳ Giao dịch nào được thực hiện trong Tài khoản Giao dịch của bạn và có thể chấm dứt thỏa thuận này. Glastrox Trade Ltd. theo quyết định của nhân viên tuân thủ của nó có thể báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có liên quan. Glastrox Trade Ltd. có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại bạn để trang trải và bồi thường cho sự kiện đó và có thể đòi bồi thường thiệt hại do Glastrox Trade Ltd. do bạn gây ra do sự cố như vậy.
 • SỰ KIỆN MẶC ĐỊNH
  • Sau đây sẽ là Sự kiện Mặc định khi sự kiện mà Công ty Glastrox Trade Ltd. được ủy quyền thực hiện các quyền của mình phù hợp với đoạn dưới đây:
  • bạn không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khi đến hạn theo Thỏa thuận này hoặc để tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này và nó sẽ tiếp tục trong một ngày làm việc sau khi chúng tôi thông báo về việc bạn không thực hiện;
  • Bạn bắt đầu một trường hợp tự nguyện hoặc các thủ tục khác như tìm kiếm hoặc đề nghị thanh lý, tái tổ chức, sắp xếp,tạm ngừng hoặc các khoản cứu trợ tương tự khác đối với bạn hoặc các khoản nợ của bạn theo bất kỳ luật phá sản, mất khả năng chi trả, giám sát hoặc tương tự (Bao gồm bất kỳ luật của công ty hoặc pháp luật nào có khả năng áp dụng cho bạn, nếu không có khả năng thanh toán), hoặc tìm kiếm việc chỉ định một người ủy thác, người nhận, người thanh lý, người bảo quản, quản trị viên, người giám sát hoặc các viên chức tương tự khác (mỗi người “Custodian”) của bạn hoặc bất kỳ Một phần tài sản của bạn hoặc nếu bạn thực hiện bất kỳ hành động của công ty nào để ủy quyền cho bất kỳ điều nào ở trên, và trong trường hợp tổ chức lại, sắp xếp , chúng tôi không đồng ý với đề xuất đó;
  • Một trường hợp không tự nguyện hoặc thủ tục khác bắt đầu từ khi bạn tìm kiếm hoặc đề nghị thanh lý, tái tổ chức, sắp xếp hoặc thỏa thuận, đóng băng hoặc tạm ngừng hoặc các khoản cứu trợ tương tự khác đối với bạn hoặc các khoản nợ của bạn theo bất kỳ thủ tục phá sản, mất khả năng thanh toán, điều tiết, giám sát hoặc Luật tương tự (bao gồm bất kỳ luật của công ty hoặc luật khác có thể áp dụng cho bạn, nếu không có khả năng thanh toán) hoặc tìm cách chỉ định một Custodian của bạn hoặc bất kỳ phần lớn tài sản nào của bạn và trường hợp tự nguyện hoặc thủ tục khác như sau:
  • Không bị sa thải trong vòng năm ngày kể từ ngày tổ chức hoặc trình bày; hoặc là
  • Đã bị bãi nhiệm trong thời gian đó nhưng chỉ vì lý do thiếu tài sản để trang trải các chi phí của vụ án hoặc thủ tục khác;
  • Bạn chết, trở nên bất an tâm trí, không thể thanh toán các khoản nợ của bạn khi đến hạn hoặc bị phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, như được định nghĩa theo bất kỳ luật phá sản nào áp dụng cho bạn: hoặc bất kỳ khoản nợ nào của bạn không được thanh toán vào ngày đáo hạn. Do đó, hoặc trở nên có khả năng vào bất kỳ thời điểm nào được tuyên bố, đến hạn và phải thanh toán theo các hiệp định hoặc các văn kiện chứng minh khoản nợ đó trước khi nó đến hạn và phải trả, hoặc bất kỳ thủ tục hoặc hành động nào liên quan đến Thỏa thuận này được bắt đầu cho bất kỳ việc thực hiện. Bất kỳ việc đính kèm, dẹp sổ, hoặc gây phiền nhiễu, hoặc người quấy rối chiếm toàn bộ hoặc một phần tài sản, cam kết hoặc tài sản của bạn (hữu hình và vô hình);
  • Bạn hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tín dụng (hoặc bất kỳ Custodian nào hoạt động thay mặt cho bạn hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Tín dụng) làm mất uy tín, hoặc từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này hay bất kỳ thỏa thuận bảo đảm, thỏa thuận giả mạo, hợp đồng hoặc văn bản ký quỹ, hay Bất kỳ tài liệu nào khác có nghĩa vụ của bên thứ ba (“Nhà cung cấp Dịch vụ Tín dụng”).
  • Bất kỳ đại diện hay bảo hành nào được đưa ra hoặc được cho là được thực hiện hay đưa ra bởi bạn theo Hợp đồng này hoặc bất kỳ Tài liệu Hỗ trợ Tín dụng nào chứng minh là sai hoặc gây hiểu nhầm trong bất kỳ sự tôn trọng đáng kể nào vào thời điểm nó được tạo ra hay được đưa ra.
  • Bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tín dụng nào không thành công hoặc bạn không tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ thỏa thuận hoặc nghĩa vụ nào được tuân thủ hoặc thực hiện bởi bạn hoặc theo Hợp đồng Tín dụng Hỗ trợ;
  • Bất kỳ Tài liệu Hỗ trợ Tín dụng nào hết hạn hoặc hết hiệu lực trước khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của bạn theo Hợp đồng này, trừ khi chúng tôi đã đồng ý bằng văn bản rằng đây không phải là Sự kiện Mặc định;
  • Bất kỳ đại diện hay bảo hành nào được đưa ra hoặc được cho là được thực hiện được cung cấp bởi bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Tín dụng nào theo bất kỳ Tài liệu Hỗ trợ Tín dụng nào chứng minh là sai hay gây hiểu nhầm trong bất kỳ sự tôn trọng đáng kể nào vào thời điểm nó được tạo ra hoặc được đưa ra ;
  • Bất kỳ sự kiện nào quy định tại các Khoản 15.2 đến 15.4 khoản 15 (Các Sự kiện Mặc định) xảy ra đối với bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Tín dụng;
  • Bất kỳ tình huống nào mà chúng tôi cho rằng nó là cần thiết hoặc mong muốn cho sự bảo vệ của chúng tôi, hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện hay sự kiện xảy ra mà chúng tôi cho là có thể có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến khả năng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo Hợp đồng này;
  • Bạn thất bại hoặc bỏ qua thông báo cho chúng tôi khả năng của bạn như một chủ sở hữu thực tế của nhiều tài khoản bạn có thể duy trì với chúng tôi và / hoặc khả năng của bạn để làm người quản lý tiền thay cho bất kỳ khách hàng khác của chúng tôi;
  • Bạn lợi dụng sự chậm trễ xảy ra trong giá cả và bạn đặt hàng ở giá cũ, bạn giao dịch với giá ngoài thị trường và / hoặc ngoài giờ giao dịch, bạn thao tác hệ thống để kinh doanh ở mức giá không được trích dẫn cho bạn bởi chúng tôi và bạn thực hiện Bất kỳ hành động khác mà tạo thành giao dịch không đúng; hoặc là
  • Bất kỳ trường hợp nào vỡ nợ (tuy nhiên được miêu tả) xảy ra liên quan đến bạn theo bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa chúng tôi.

Mạng Lưới

 • Quyền về Mặc định
 • Khi sự kiện xảy ra Sự kiện Mặc định, chúng tôi có thể thực hiện các quyền của chúng tôi theo điều khoản này, ngoại trừ trường hợp xảy ra bất kỳ Sự kiện Mặc định nào được nêu tại Khoản 15.2 hoặc Khoản 15.3 của Định nghĩa về Các Sự kiện Mặc định ( “Phá sản” Mặc định “), điều khoản chấm dứt tự động của điều khoản này sẽ được áp dụng.
 • Ngày thanh lý
 • Theo điều khoản sau đây, vào bất kỳ thời điểm nào sau Sự kiện xảy ra Sự kiện Mặc định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết ngày (“Ngày thanh lý”) để chấm dứt và thanh lý các Giao dịch phù hợp với điều khoản này .
 • Tự động chấm dứt
 • Ngày xảy ra Bất kỳ Phá sản Nghĩa vụ nào sẽ tự động tạo thành Ngày thanh lý, mà không cần bất kỳ thông báo nào từ chúng tôi và các quy định của các khoản sau đây sẽ được áp dụng.
 • Tính số tiền thanh lý
 • Khi xảy ra Ngày thanh lý:
 • Không ai trong số chúng tôi có nghĩa vụ thanh toán thêm hoặc chi trả dưới bất kỳ Giao dịch nào, nhưng đối với khoản này đã đến hạn để thực hiện hoặc sau Ngày Thanh Toán và các nghĩa vụ đó phải được giải quyết bằng thanh toán (cho dù thanh toán bằng cách khác) của Số tiền thanh lý (như được định nghĩa dưới đây);
 • Chúng tôi sẽ phải xác định (chiết khấu nếu thích hợp), đối với mỗi Giao dịch, (hoặc ngay sau ngày Thanh toán), đối với mỗi giao dịch, tổng chi phí, tổn thất, trong từng trường hợp,khoản thu được trong từng trường hợp Trong Đơn vị tiền tệ cơ bản được chỉ định bởi chúng tôi bằng văn bản, nếu không có bất kỳ đặc điểm kỹ thuật , (và nếu thích hợp, bao gồm bất kỳ tổn thất về thương lượng, chi phí tài trợ, không sao chép, chi phí, tổn thất hoặc như Trường hợp có thể thu được do việc chấm dứt, thanh lý, thu thập, thực hiện hoặc thiết lập lại bất kỳ hàng rào hoặc hàng hoá kinh doanh có liên quan) do việc chấm dứt, theo Thỏa thuận này mỗi lần thanh toán hoặc giao hàng Được yêu cầu phải thực hiện theo Giao dịch đó (nếu đảm bảo đáp ứng các điều kiện áp dụng trước và có sự quan tâm đúng mức đến các báo giá trên thị trường được công bố trên hoặc giá quyết toán chính thức do giao dịch có liên quan có thể có sẵn hoặc ngay trước đó); Và
 • Chúng tôi sẽ xác định như là một khoản tiền tích cực và lợi ích của chúng tôi, được xác định như là một khoản tiền âm và tổng hợp tất cả các khoản tiền đó để tạo ra một khoản tiền duy nhất, tích lũy ròng hoặc tiêu cực, Bằng Tiền tệ Cơ sở (“Số tiền Thanh toán”).
 • Người trả tiền
 • Nếu Số tiền Thanh toán được xác định theo khoản này là số tiền dương, bạn sẽ phải trả nó cho chúng tôi và nếu số tiền âm, chúng tôi sẽ trả cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Số tiền Thanh toán, và người được thanh toán, ngay sau khi tính số tiền đó.
 • Các giao dịch khác
 • Trong trường hợp chấm dứt và thanh lý theo quy định của điều khoản này, chúng tôi cũng sẽ có quyền chấm dứt và thanh lý theo các quy định của điều khoản này bất kỳ giao dịch nào khác được ký kết giữa chúng tôi và sau đó.
 • Thanh toán
 • Số tiền Thanh toán sẽ được thanh toán bằng Đơn vị tiền tệ cơ bản vào cuối ngày làm việc sau khi kết thúc hợp đồng và thanh lý theo khoản này (được quy đổi theo luật áp dụng sang bất kỳ loại tiền tệ nào khác, bất kỳ chi phí nào của việc chuyển đổi đó sẽ chịu được bởi bạn, và (nếu có) khấu trừ từ bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn). Bất kỳ số tiền Thanh toán nào không được thanh toán vào ngày đáo hạn sẽ được coi là khoản thanh toán chưa thanh toán và chịu lãi suất, với mức lãi suất trung bình mà các ngân hàng lớn trên thị trường liên ngân hàng Luân Đôn cung cấp tại thời điểm 11.00 sáng theo giờ tại Luân Đôn) (hoặc, nếu không có tỷ lệ đó, ở mức hợp lý như chúng tôi có thể lựa chọn) cộng thêm 1% mỗi năm cho mỗi ngày cho số tiền đó vẫn chưa được thanh toán.
 • Tiền tệ cơ bản
 • Vì mục đích của bất kỳ tính toán nào dưới đây, chúng tôi có thể chuyển đổi các khoản tiền có trong bất kỳ loại tiền tệ nào khác sang Đơn vị tiền tệ cơ bản theo tỷ giá hiện tại tại thời điểm tính toán như chúng ta sẽ lựa chọn hợp lý.
 • Thanh toán
 • Trừ khi Ngày thanh toán đã xảy ra hoặc đã được thiết lập hiệu quả, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ khoản thanh toán hoặc giao hàng nào được lập biểu do chúng tôi thực hiện theo Giao dịch cho đến chừng nào Sự kiện Mặc định hoặc bất kỳ sự kiện nào có thể trở thành Thời gian, thông báo, làm cho bất kỳ quyết định dưới đây, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của nó) Sự kiện Mặc định liên quan đến bạn đã xảy ra và đang tiếp diễn.
 • Các quyền bổ sung
 • Các quyền của chúng tôi theo điều khoản này sẽ được bổ sung, và không giới hạn hoặc loại trừ các quyền khác mà chúng tôi có thể có (cho dù theo thỏa thuận, hoạt động của luật pháp hay không).
 • Áp dụng khoản bù trừ cho các Giao dịch
 • Điều khoản này áp dụng cho mỗi Giao dịch đã ký kết hoặc chưa thanh toán giữa chúng tôi vào ngày hoặc sau ngày Hợp đồng này có hiệu lực.
 • Thỏa thuận đơn
 • Thỏa thuận này, các điều khoản cụ thể áp dụng cho mỗi giao dịch được ký kết theo Thỏa thuận này và tất cả các sửa đổi đối với bất kỳ điều khoản nào trong số đó sẽ cùng nhau tạo thành một thỏa thuận duy nhất giữa chúng tôi. Chúng tôi đồng ý rằng tất cả các giao dịch được ký kết vào ngày hoặc sau ngày Hợp đồng này có hiệu lực được đưa vào dựa trên thực tế là Thỏa thuận và tất cả các điều khoản đó tạo thành một thỏa thuận giữa chúng tôi.
 • QUYỀN MẶC ĐỊNH
  • Mặc định
  • Trong Sự kiện Mặc định hoặc vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chúng tôi xác định, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi rằng bạn đã không thực hiện (hoặc chúng tôi tin rằng bạn sẽ không thể hoặc không muốn thực hiện trong tương lai) bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn đối với chúng tôi. Ngoài các quyền theo khoản 16 (Mạng Lưới) chúng tôi sẽ có quyền thực hiện các hành động sau đây mà không cần thông báo trước cho bạn:
  • Thay vì trả lại cho bạn những khoản đầu tư tương đương với những khoản được ghi có vào tài khoản của bạn, để thanh toán cho bạn giá trị thị trường hợp lý của những khoản đầu tư đó vào thời điểm chúng tôi thực hiện quyền đó; Và / hoặc
  • Bán những khoản đầu tư của bạn như thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc sở hữu bất kỳ người được đề cử hoặc bên thứ ba nào được chỉ định theo hoặc theo Thỏa thuận này, trong từng trường hợp do chúng tôi có thể tùy ý theo ý của chúng tôi lựa chọn và theo những điều khoản mà chúng tôi có thể Theo ý riêng của chúng tôi, nghĩ là phù hợp (không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc giảm giá nào) để nhận được các khoản tiền đủ để trang trải cho bất kỳ khoản tiền nào do bạn phải trả theo hợp đồng này; Và / hoặc
  • Đóng, thay thế hoặc đảo ngược bất kỳ giao dịch nào, mua, bán, vay hoặc cho vay hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào khác hoặc không thực hiện các hành động đó vào thời điểm, thời gian như vậy theo cách thức của chúng tôi, chúng tôi coi là cần thiết, phù hợp để bao che, giảm thiểu loại bỏ tổn thất hoặc trách nhiệm của chúng tôi theo liên quan đến bất kỳ hợp đồng, vị trí hoặc cam kết nào của bạn; Và / hoặc
  • Hủy bỏ và / hoặc xem xét làm mất hiệu lực các giao dịch và lợi nhuận hoặc tổn thất đã thực hiện hoặc chưa thực hiện và / hoặc đóng tài khoản mà bạn duy trì với chúng tôi theo Thỏa thuận này, ngay lập tức và không cần thông báo trước.
 • KẾT THÚC KHÔNG CÓ THỜI HẠN
  • Chấm dứt
  • Trừ khi được yêu cầu bởi các Quy định Có thể áp dụng, bất kỳ bên nào có thể chấm dứt Thỏa thuận này (và mối quan hệ giữa chúng tôi) bằng cách gửi thông báo bằng văn bản mười ngày bằng văn bản cho bên kia. Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức nếu bạn không tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc trong trường hợp bạn mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp chấm dứt, tất cả các vị trí mở của Khách hàng sẽ bị đóng vào ngày chấm dứt mà không vi phạm các quy định nói trên, bao gồm các khoản phí, lệ phí và hình phạt.
  • Khi chấm dứt Thỏa thuận này
  • Tất cả số tiền mà bạn phải trả cho chúng tôi sẽ được thanh toán ngay lập tức và phải trả bao gồm (nhưng không giới hạn):
  • Tất cả các khoản phí, phí và hoa hồng chưa thanh toán; Và
  • Bất kỳ chi phí kinh doanh phát sinh bằng cách chấm dứt Thỏa thuận này; Và
  • Bất kỳ tổn thất và chi phí nào được thực hiện khi đóng bất kỳ Giao Dịch nào hoặc giải quyết những nghĩa vụ nợ nần mà chúng tôi gây ra cho bạn.
  • Glastrox Trade Ltd. sẽ áp dụng các quy tắc thực hiện tốt nhất trong trường hợp bạn không cung cấp Glastrox Trade Ltd. với các hướng dẫn cụ thể về việc đóng các vị trí của bạn.
  • Trả lại bất kỳ số tiền còn lại trong tài khoản giao dịch của bạn vào tài khoản ngân hàng của bạn, cụ thể là tài khoản mà từ đó tiền đã được ghi nợ. Tiền của bạn có thể được trả lại cho một tài khoản ngân hàng khác mà bạn là người thụ hưởng miễn là bạn cung cấp cho chúng tôi các tài liệu cần thiết để xác minh rằng tài khoản đó thuộc về bạn.
  • Các quyền hiện có
  • Việc chấm dứt sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ chưa thanh toán và Các giao dịch sẽ tiếp tục được điều chỉnh bởi Hợp đồng này và các điều khoản cụ thể mà chúng tôi thỏa thuận liên quan đến các Giao dịch đó cho đến khi tất cả các nghĩa vụ đã được thực hiện đầy đủ.
 • LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN VÀ BỒI THƯỜNG
 • Loại trừ chung
 • Lưu ý rằng Glastrox Trade Ltd. và bất kỳ thực thể nào liên quan đến Glastrox Trade Ltd. sẽ thực hiện Giao dịch với thiện chí, hợp lý và cẩn thận nhưng tất cả chúng tôi, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc giá trị, dù phát sinh từ sự cẩu thả, vi phạm hợp đồng, trình bày sai hoặc bằng cách khác, phát sinh bởi bạn theo Thỏa thuận này (bao gồm bất kỳ Giao dịch nào hay khi chúng tôi từ chối tham gia Giao dịch được đề xuất) trừ khi tổn thất đó là một hệ quả có thể lường trước được hay phát sinh Trực tiếp từ sơ suất của chúng tôi hoặc do sơ suất của họ, cố ý hoặc gian lận có chủ ý. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, tổn thất lợi nhuận, mất mát thiện chí hay mất cơ hội kinh doanh phát sinh từ  liên quan đến Hợp đồng này, , Vi phạm hợp đồng, trình bày sai hoặc bằng cách khác. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi về tử vong hoặc thương tích cá nhân do sự sơ suất của chúng tôi.
 • Glastrox Trade Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ cơ hội bị mất tài sản của bạn mà dẫn đến tổn thất hoặc giảm (hoặc gia tăng) giá trị của các Công cụ Tài chính của bạn.
 • Ý nghĩa về thuế
 • Không có giới hạn, chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào của bất kỳ Giao dịch nào.
 • Glastrox Trade Ltd. Mức độ hạn chế
 • Các mức độ chúng tôi hiện diện trên trang web của chúng tôi là những Glastrox Trade Ltd. sẵn sàng bán các tùy chọn, họ không phải là thị trường thời gian thực cấp.
 • Thay đổi trên thị trường
 • Cách thức tính tỷ lệ hết hạn của các Giao dịch trong các chỉ số, cổ phiếu, tiền tệ và hàng hoá được cung cấp bởi Glastrox Trade Ltd. được cập nhật theo thời gian,
 • Tài sản do Glastrox Trade Ltd. cung cấp và cách thức các chỉ số, cổ phiếu, tiền tệ và hàng hoá do Glastrox Trade Ltd. cung cấp được tính có thể thay đổi theo thời gian theo ý của Glastrox Trade Ltd. Khách hàng cam kết liên tục đảm bảo khách hàng được cập nhật về tài sản và cách thức tính toán trên.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền, theo toàn quyền của chúng tôi không thực hiện lệnh hoặc thay đổi giá niêm yết của Giao dịch hoặc để cung cấp cho bạn một báo giá mới, trong trường hợp lỗi kỹ thuật của nền tảng giao dịch hoặc trong trường hợp bất thường hoặc có sự bất thường Sự dao động của giá của công cụ tài chính như được cung cấp trên thị trường. Trong trường hợp chúng tôi cung cấp cho bạn một báo giá mới, bạn có quyền chấp nhận hoặc từ chối nó và do đó hủy bỏ việc thực hiện Giao dịch.
 • Không có giới hạn nào, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do sự chậm trễ hoặc thay đổi điều kiện thị trường trước khi bất kỳ Giao dịch cụ thể nào bị ảnh hưởng.
 • Trách nhiệm hữu hạn
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ một phần hoặc không thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng này vì bất kỳ nguyên nhân vượt quá sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự cố, sự chậm trễ, sự cố hoặc sự thất bại của truyền tải, truyền thông hoặc các cơ sở máy tính, Hành vi của chủ nghĩa khủng bố, hành động của chủ nghĩa khủng bố, hành động của Thiên Chúa, các hành động và quy định của bất kỳ cơ quan hoặc chính quyền quốc gia hoặc siêu quốc gia nào, hoặc do môi giới hoặc đại lý trung gian liên quan, đại lý, nhà trao đổi, Hoặc tổ chức tự điều tiết, vì bất cứ lý do nào, để thực hiện nghĩa vụ của mình. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có thể có đối với bạn theo các Quy định Có thể áp dụng được, có thể không bị loại trừ hoặc bị hạn chế.
 • Glastrox Trade Ltd. cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các Ngân hàng và các tổ chức mà tiền gửi của bạn và / hoặc các công cụ tài chính được lưu ký có uy tín và trách nhiệm. Tuy nhiên, Glastrox Trade Ltd. sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp mất mát do tình trạng tài chính xấu của ngân hàng hoặc tổ chức, hoặc cho một sự kiện như thanh lý, quản lý tài sản hoặc bất kỳ sự kiện nào khác gây ra Ngân hàng hoặc tổ chức phá sản và do đó dẫn đến một mất mát của tất cả hoặc một phần của các khoản tiền gửi.
 • Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, Glastrox Trade Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm về:
 • Lỗi hệ thống (Glastrox Trade Ltd. hoặc các nhà cung cấp dịch vụ)
 • Sự chậm trễ
 • Virus
 • Sử dụng trái phép
 • Đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi hoặc theo chỉ dẫn của Thị trường, cơ quan thanh toán bù trừ hoặc cơ quan quản lý.
 • Bạn cũng xác nhận rằng bạn có trách nhiệm xem xét ngày hết hạn cho các tùy chọn, được đặt trên trang web chính thức của Công ty.
 • Trách nhiệm đối với đơn đặt hàng
 • Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các đơn đặt hàng đã nhập thay cho bạn thông qua Dịch vụ Điện tử và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với chúng tôi để giải quyết bất kỳ Giao dịch nào phát sinh từ nó.
 • Toàn bộ thỏa thuận
 • Bạn xác nhận rằng bạn đã không dựa vào hoặc được gợi ý tham gia vào Thỏa thuận này bằng một đại diện khác với những điều được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn (trong trường hợp công bằng, hợp đồng hoặc vi phạm) đối với một đại diện không được nêu ra trong Thỏa thuận này và không phải là gian lận.
 • Bồi thường
 • Bạn sẽ phải trả cho chúng tôi những khoản tiền như chúng tôi yêu cầu, trên cơ sở bồi thường toàn bộ cho bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm cả phí pháp lý), thuế, thuế nhập khẩu và lệ phí mà chúng tôi có thể phải chịu hoặc phải chịu đối với Bất kỳ tài khoản nào của bạn hoặc bất kỳ giao dịch nào hoặc do bất kỳ hành vi sai trái nào của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với bạn về các nghĩa vụ của bạn theo Hợp đồng này (kể cả Giao dịch) hoặc bằng việc thực thi các quyền của chúng tôi.
 • KHÁI QUÁT
 • Sửa đổi
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho bạn ít nhất mười ngày làm việc. Việc sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày được chỉ định trong thông báo. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, sửa đổi sẽ không ảnh hưởng đến Lệnh hoặc Giao dịch chưa thanh toán hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ hợp pháp nào có thể đã xảy ra.
 • Nếu có phản đối, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận trong vòng mười ngày kể từ ngày thông báo bằng cách gửi thư đã đăng ký và với điều kiện phải hoàn tất các giao dịch đang chờ xử lý thay cho bạn. Khi hết thời hạn nêu trên mà không có bất kỳ phản đối nào của khách hàng, sẽ được coi là bạn đồng ý và / hoặc chấp nhận nội dung sửa đổi.
 • Thông báo
 • Trừ khi có thoả thuận khác, tất cả các thông báo, hướng dẫn và thông tin khác do chúng tôi cung cấp theo Hợp đồng này sẽ được cung cấp cho địa chỉ hoặc số fax do bạn cung cấp cho chúng tôi. Tương tự như vậy, tất cả các thông báo, hướng dẫn và các thông tin khác do bạn cung cấp theo Hợp đồng này sẽ được trao cho chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ dưới đây:
 • Chi tiết của chúng tôi
 • Tên: Glastrox Trade Ltd.
 • Địa chỉ: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960
 • Địa chỉ Email: support@fgmarkets.com.
 • Số điện thoại: [DB1]
 • Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi địa chỉ của bạn để nhận được thông báo, hướng dẫn và các thông tin liên lạc khác ngay lập tức.
 • Truyền thông điện tử
 • Theo các quy định áp dụng, bất kỳ thông tin liên lạc giữa chúng tôi sử dụng chữ ký điện tử và bất kỳ thông tin liên lạc thông qua trang web của chúng tôi và / hoặc dịch vụ điện tử sẽ có hiệu lực như thể họ đã nhận được bằng văn bản. Đơn đặt hàng hoặc hướng dẫn được cung cấp cho bạn qua e-mail hoặc các phương tiện điện tử khác sẽ tạo thành bằng chứng về các lệnh hoặc hướng dẫn được đưa ra.
 • Ghi lại cuộc gọi
 • Chúng tôi có thể ghi lại các cuộc trò chuyện qua điện thoại mà không sử dụng tiếng cảnh báo để đảm bảo rằng các điều khoản của Giao dịch và bất kỳ thông tin quan trọng khác liên quan đến Giao dịch được ghi lại kịp thời và chính xác. Các hồ sơ như vậy sẽ là tài sản duy nhất của chúng tôi và được bạn chấp nhận làm bằng chứng của các lệnh hoặc hướng dẫn được đưa ra.
 • Bản ghi chép của chúng ta
 • Hồ sơ của chúng tôi, trừ khi được chỉ ra là sai, sẽ là bằng chứng của các giao dịch của bạn với chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Bạn sẽ không phản đối việc chấp nhận hồ sơ của chúng tôi làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào vì các hồ sơ như vậy không phải là bản gốc, không phải bằng văn bản cũng không phải là các tài liệu do máy tính sản xuất. Bạn sẽ không dựa vào chúng tôi để tuân thủ các nghĩa vụ lưu giữ tài liệu của bạn, mặc dù các hồ sơ có thể được cung cấp cho bạn theo yêu cầu của bạn theo quyết định của chúng tôi.
 • Hồ sơ của bạn
 • Bạn đồng ý lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo Quy định áp dụng để chứng minh bản chất của các đơn đặt hàng đã nộp và thời gian nộp đơn. Bạn có thể truy cập vào báo cáo của bạn trực tuyến bất cứ lúc nào thông qua nền tảng giao dịch của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu nhận bản kê khai hàng tháng hoặc hàng quý qua email, bằng cách gửi yêu cầu tới bộ phận hỗ trợ.
 • Thủ tục khiếu nại
 • Chúng tôi có nghĩa vụ thiết lập và duy trì các thủ tục nội bộ để giải quyết khiếu nại một cách công bằng và kịp thời. Bạn có thể gửi đơn khiếu nại cho chúng tôi, ví dụ bằng thư, điện thoại, email hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo bằng văn bản về đơn khiếu nại của bạn ngay sau khi nhận, kèm theo các chi tiết về các thủ tục khiếu nại của chúng tôi, bao gồm thời gian và cách bạn có thể đưa đơn khiếu nại của bạn tới Ủy ban Marshall Islands Business Corporation Act (MIRC) là cơ quan quản lý có liên quan. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về thủ tục khiếu nại của chúng tôi.
 • Quyền của bên thứ ba
 • Thỏa thuận này sẽ vì lợi ích và ràng buộc đối với chúng tôi và những người kế nhiệm và người được giao của chúng tôi. Bạn không được tính phí hoặc chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này hoặc bất kỳ lợi ích nào trong Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và bất kỳ chuyển nhượng, tính phí hoặc chuyển nhượng có chủ ý vi phạm điều này Khoản sẽ bị vô hiệu. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể không cần thông báo thêm cho bạn và tuân thủ các Quy định có thể áp dụng được, chuyển bằng mọi cách mà chúng tôi cho là phù hợp tất cả hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, nghĩa vụ, rủi ro và / hoặc lợi ích nào của chúng tôi theo Hợp đồng này đối với bất kỳ ai có thể tham gia vào Hợp đồng với chúng tôi liên quan đến chuyển khoản đó và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển cho người đó mọi thông tin mà chúng tôi giữ về bạn.
 • Thời điểm của bản chất
 • Thời gian sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các nghĩa vụ của bạn theo Hợp đồng này (bao gồm cả Giao dịch).
 • Quyền và biện pháp khắc phục
 • Các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp theo Hợp đồng này là tích luỹ và không phải là những biện pháp được cung cấp bởi luật pháp. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cả hoặc trong một thời điểm có lợi cho bạn. Chúng tôi không thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo Hợp đồng này (kể cả Giao dịch) hoặc không có nghĩa vụ từ bỏ những quyền hoặc biện pháp khắc phục đó. Không một hay một phần việc thực hiện quyền hoặc biện pháp khắc phục sẽ ngăn cản việc thực hiện quyền, biện pháp khắc phục đó hoặc thực hiện các quyền hay biện pháp khắc phục khác.
 • Hạn sử dụng một phần
 • Nếu bất kỳ lúc nào bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được theo bất kỳ khía cạnh nào theo luật của bất kỳ thẩm quyền nào, không hợp pháp, hiệu lực hoặc tính có thể thi hành được của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này cũng không hợp pháp, Của điều khoản đó theo luật của bất kỳ thẩm quyền nào khác sẽ bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng.
 • LUẬT PHÁP VÀ PHÁP LÝ
  • Luật chi phối
  • Thỏa thuận này sẽ được quản lý và giải thích theo luật của Marshall Islands.
  • Quyền hạn
  • Mỗi bên đều không thể huỷ ngang:
  • Đồng ý với lợi ích của chúng tôi rằng các tòa án của Marshall Islands sẽ có thẩm quyền giải quyết bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc các thủ tục tố tụng khác liên quan đến Thỏa thuận này (“Thủ tục tố tụng”) và không thể hủy bỏ đối với thẩm quyền của tòa án đó (miễn là điều này không ngăn cản chúng tôi đưa Hành động tại các tòa án của bất kỳ thẩm quyền nào khác); Và
  • Từ bỏ bất kỳ phản đối nào mà nó có thể có vào bất kỳ thời điểm nào đối với việc đặt địa điểm của bất kỳ Kiện tụng nào được đưa ra trong bất kỳ tòa án nào và đồng ý không cho rằng các ghi chép đã được đưa ra trong một diễn đàn hoặc tòa án đó không có thẩm quyền đối với nó.
  • Từ bỏ quyền miễn trừ và đồng ý thi hành
  • Bạn từ bỏ miễn không thể tránh khỏi phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, đối với bản thân và doanh thu và tài sản của bạn (không phân biệt sử dụng hoặc sử dụng) tất cả các quyền miễn trừ trên cơ sở chủ quyền hoặc các căn cứ tương tự khác; Thẩm quyền của các tòa án; Cứu trợ bằng lệnh cấm, lệnh cho việc thực hiện cụ thể hoặc để thu hồi tài sản; Đính kèm tài sản (dù trước hay sau khi phán quyết); Và thực hiện hoặc thi hành bất kỳ phán quyết mà bạn hay thu nhập hoặc tài sản của bạn có thể có quyền có bất kỳ trong bất kỳ Kiện tụng nào tại tòa án của bất kỳ thẩm quyền và đồng ý không thể hủy ngang rằng bạn sẽ không yêu cầu bất kỳ miễn dịch trong bất kỳ Kiện tụng. Bạn đồng ý chung về bất kỳ Kiện tụng nào đối với việc đưa ra bất kỳ sự trợ giúp hoặc vấn đề bất kỳ quá trình nào liên quan đến các Kiện tụng này, bao gồm nhưng không hạn chế, việc thực hiện, thi hành hoặc thực hiện bất kỳ tài sản nào (bất kể việc sử dụng hay sử dụng) Của bất kỳ án lệnh hoặc phán quyết nào có thể được đưa ra hoặc đưa ra trong Kiện tụng này.
  • Dịch vụ của quá trình
  • Nếu bạn đang ở bên ngoài Marshall Islands, quá trình tố tụng bất kỳ Kiện tụng nào ở Marshall Islands bắt đầu có thể được cung cấp cho bạn bằng cách gửi đến địa chỉ ở Marshall Islands do bạn chỉ định cho mục đích này. Điều này không ảnh hưởng đến quyền xử lý quy trình của chúng tôi theo cách khác được luật pháp cho phép.
  • Tiền thưởng – Các điều khoản và điều kiện
  • 1.Công ty FGMarkets khuyến khích khách hàng của mình  thông qua chương trình tặng tiền thưởng cho khách. Các điều khoản và điệu kiện liên quan đến chương trình được trình bày trong tài liệu này.
  • 2. Khi mở tài khoản giao dịch và đề nghị tham gia chương trình này, khách hàng phải thừa nhận rằng đã đọc và đồng ý không những với các điều khoản và điều kiện của chương trình mà còn cả với các điều khoản thương mại của công ty FGMarkets cái mà có thể tìm thấy ở trên trang web của công ty.
  • 3. Chương trình này chỉ dành cho các khách hàng mở tài khoản thông qua trang web www.FGMarkets.com. Công ty FGMarkets có quyền tự cho phép mình ngừng chương trình tại bất kỳ quốc gia hay các khu vực nào nếu cần thiết.
  • 4. Để tham gia chương trình, khách hàng phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:
  • 4.1 Khách hàng cần phải trung thực khi đăng ký tham gia vào chương trình.
  • 4.2 Chương trình này chỉ dành cho các khách hàng của FGMarkets.
  • 4.3 Khách hàng cần phải cung cấp các thông tin và chi tiết đúng dắn và chuẩn xác liên quan đến chương trình này, bao gồm cả thông tin chi tiết về liên lạc điện thoại của khách hàng.
  • 4.5 Khách hàng không được phép là nhân viên hay là đối tác của FGMarkets
  • 4.6 Khách hàng phải là người chưa bao giờ tham gia vào mục „Hành vi lạm dụng“ (được định nghĩa ở đoạn 5 dưới đây) liên quan đến bất kỳ các chương trình khuyến khích khác của FGMarkets
  • 4.7 Khách không được phép liên đới tới bất kỳ cá nhân nào người mà có liên quan đến mục „Hành vi làm dụng“ (được định nghĩa ở đoạn 5 dưới đây) hay liên quan đến bất kỳ các chương trình khuyến khích khác của FGMarkets.
  • 5.Để được phép tiếp tục duy trì tham gia vào chương trình này, khách hàng cần phải luôn tuân theo các điều khoản thương mại và các điều kiện của công ty cũng như các điều kiện liệt kê sau đây:
  • 5.1 Khách hàng phải tỏ ra trung thực khi tham gia vào chương trình.
  • 5.2 Khách hàng không được phép dính líu đến bất kỳ các hành vi sai trái, lạm dụng liên quan đến chương trình này hoặc bất kỳ các chương trình khác tương tự trước đây.
  • 5.3 Hành vi lạm dụng bao gồm những hành vi như sau:
  • 5.3.1 thay mặt khách hàng đưa ra những chỉ dẫn không thích đáng, không đúng thẩm quyền; Các khách hàng mới: là những khách hàng lần đầu tiên mở tài khoản tại FGMarkets và đăng ký tham gia chương trình này của công ty.
  • 5.3.2 liên tục không trả lời email hay điện thoại trong vòng 15 ngày hoặc hơn thế
  • 5.3.3 Khách hàng, tự mình hoặc liên kết với những người khác thiết lập các chiến lược đầu tư nhằm mục đích thu được các lợi nhuận tạo ra từ Tiền Thưởng mà không phải chịu các rủi ro kinh tế, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thua lỗ của Tiền Thưởng hoặc vốn của khách hàng (hay vốn của những người khác có liên quan)
  • 5.3.4  Khách hàng, tự mình hoặc liên kết với những người khác, sở hữu môt hay nhiều tài khoản trong đó Tiền Thưởng  được tích lũy từ các chương trình khuyến khích khác lớn hơn lượng tiền đã có thể được tích luỹ kể cả khi khách hàng và những người liên quan đã tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chương trình này cũng như các chương trình khác dựa trên cơ sở của một hay nhiều chương trình khuyến khích cụ thể nào đó trong dó khách hàng đã và đang tham gia;
  • 5.3.5 Khách hàng tìm cách giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động đầu cơ hay bán khống của mình bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua việc tiến hành các hoạt động mua bán trái ngược với các hoạt động đầu cơ hay bán khống của khách hàng, hoặc chỉ với mục đích tượng trưng thông qua việc sử dụng một hay nhiều tiền tệ tương quan tại một thời điểm cho trước (sử dụng tài khoản giao dịch mở tại công ty FGMarkets, hoặc sử dụng các tài khoản giao dịch được mở tại các nhà môi giới khác);
  • 6.Tùy theo các điều khoản thương mại và điều kiện của công ty FGMarkets cũng như của chương trình này, mọi khách hàng ngoại trừ khách hàng đã được đề cập ở đoạn 3 kể trên hoặc khách hàng không thỏa mãn các điều kiện ở đoạn 5 bên trên sẽ được phép nhận tiền thưởng. Chương trình này chỉ áp dụng cho từng khách hàng và sẽ không bị ảnh hưởng bởi số lượng tài khoản khách hàng nắm giữ tại công ty FGMarkets. Tiền Thưởng không thể được rút dưới dạng tiền mặt từ tài khoản Tiền Thưởng của khách hàng (xem đoạn 13 để biết thêm chi tiết).
  • 7.Tùy theo các điều kiện của chương trình, tài khoản của khách hàng mặc dù đạt tiêu chuẩn sẽ vẫn không được phép tham gia tiếp vào chương trình này trong các tháng kế tiếp. Thêm vào đó khách hàng phải ý thức được rằng công ty sẽ không cho phép bất kỳ sự chuyển nhượng nội bộ của Tiền Thưởng giữa các tài khoản đạt tiêu chuẩn của khách hàng được mở tại FGMarkets.
  • 8.Khách hàng sẽ không được phép tham gia chương trình này nếu sử dụng các phần mềm tư vấn giao dịch cho khách hàng (Expert Advisors) hay là các chương trình máy tính khác.
  • 9.Nếu các điều khoản và điều kiện kể trên được thỏa mãn, Tiền Thưởng sẽ được gửi vào tài khoản đạt tiêu chuẩn của khách hàng dưới dạng tiền ảo. Tiền Thưởng sẽ không được coi như là khoản nợ của công ty FGMarkets đối với khách hàng và công ty có quyền đơn phương khấu trừ, hủy bỏ hay xóa sổ khoản Tiền Thưởng đó khỏi tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào theo như các điều khoản ở đoạn 19 dưới đây.
  • 10.Để kích hoạt Tiền Thưởng, khách hàng cần phải mở tài khoản tại FGMarkets và sau đó gửi yêu cầu thông qua người quản lý tài khoản của khách hàng.
  • 11.Sau khi nhận được Tiền Thưởng, khách hàng được phép yêu cầu một lệnh rút tiền từ tài khoản của mình nếu hoàn thành 1 lot (giao dich) trên mỗi 10 USD Tiền Thưởng rút ra. Chỉ áp dụng cho các giao dịch ngoại hối, hàng hóa và chỉ số (quyền chọn nhị phân). (Bất kỳ mọi giao dịch cổ phiếu hay chứng khoán sẽ không được bao gồm).
  • https://fgmarkets.com/products/
  • Số lượng liên quan đến khối lượng giao dịch bao gồm các giao dịch đã được hoàn tất của khách hàng có thể được xác minh thông qua mục Lịch sử tài khoản (Account History) trong giao diện MT4.
  • Để có thể đặt lệnh yêu cầu rút tiền, khách hàng cần phải giao dịch tổng số Tiền Thưởng khách hàng có trong tài khoản.
  • Công ty FGMarkets vì thế có thể :
  • 11.1 Trước khi hoàn thành yêu cầu rút tiền, công ty có thể đơn phương khấu trừ khoản tiền tương đương với khoản Tiền Thưởng khách hàng đã nhận được ra khỏi tài khoản của khách hàng. Trong trường hợp số tiền còn lại trong tài khoản của khách hàng ít hơn khoản Tiền Thưởng, công ty FGMarkets có quyền khấu trừ tất cả khoản tiền có trong tài khoản đó của khách hàng.
  • 12.Dưới đây là các ví dụ về việc các lệnh rút tiền sẽ được sử lý như thế nào:
  •  Ví dụ A
 • Tiền Thưởng = US$ 3000Giao dịch = 2 lot

Lợi nhuận = US$ 100

Cán cân tài khoản = US$ 3100

Lượng tiền có thể rút : US$ 100

  • Ví dụ B

Tiền Thưởng = US$ 1500 nhận trước và 1500 nhận sau

Giao dịch = 170 lot

Lợi nhuận = US$ 100

Cán cân tài khoản = US$ 3100

Lượng tiền có thể rút : US$ 100

  • Ví dụ C

Tiền Thưởng = US$ 3000

Giao dịch = 300 lot

Lợi nhuận = US$ 0

Cán cân tài khoản = US$ 3000

Lượng tiền có thể rút : US$ 3000

  • 13. như dã nêu trên, những hành động như thế sẽ không gây ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay bồi thường pháp lý đối với công ty và cũng sẽ không gây ra bất kỳ lý do nào được chấp nhận trong luật pháp nhằm mục đích tiến hành các hành động pháp lý chống lại công ty FGMarkets.
  • 14. Khách hàng cần phải nhận thức được rằng giao dịch ngoại hối (Forex) và giao dịch chênh lệch giá (CFDs) là các sản phẩm đầu tư liên quan đến việc vay mượn tiền cái mà có thể mang lại rủi ro cao cho khách hàng. Khi tiến hành giao dịch với các sản phẩm đầu tư đó, khách hàng phải hiểu rằng khách hàng có thể sẽ bị thua lỗ hết các khoản tiền vốn của mình. Các sản phẩm đầu tư tài chính này có thể không phù hợp với mọi cá nhân và khách hàng nên chắc chắn rằng mình đã hiểu những rủi ro có thể phải gánh chịu. Trong trường hợp cần thiết khách hàng có thể xin tư vấn từ các tổ chức tư vấn độc lập.
  • 15. Khách hàng chỉ có quyền nhận được Tiền Thưởng một lần (bất chấp số lượng tài khoản khách hàng có).
  • 16. Chương trình khuyến khích khách hàng này của công ty, cái mà đã được định nghĩa, giải thích chi tiết trong đoạn 4 ở trên, là hoàn toàn độc lập và không có ảnh hưởng gì đến bất kỳ các chương trình khuyến khích khách hàng nào khác được thực hiên trước đây bởi công ty FG Markets. Khách hàng nên liên hệ các nhà quản lý tài khoản của mình trong trường hợp có bất kỳ những thắc mắc hay yêu cầu nào đó liên quan đến chương trình này hoặc các chương trình khuyến khích khách hàng trước đây của công ty.
  • 17.Trong trường hợp công ty FGMarkets có lý do để khẳng định một cách trung thực, rằng khách hàng đã không tuân thủ các điều kiện được trình bày chi tiết ở đoạn 5 kể trên, công ty có quyền đơn phương từ chối cung cấp khoản tiền thưởng cho khách hàng, ngoài ra công ty còn có quyền giữ lại, hủy bỏ hoặc thu hồi khoản Tiền Thưởng từ một hay nhiều tài khoản của khách hàng hoặc từ các tài khoản có liên quan đến khách hàng đó.
  • 18.Công ty FGMarkets có quyền thu phí quản lý đối với khách hàng và phí được thu có thể ngang bằng với giá trị của Tiền Thưởng với mục địch để trang trải cho bất kỳ những chi phí phát sinh trong quá trình liên hệ khách hàng, xác nhận hay điều tra thông tin do khách hàng cung cấp cho công ty FGMarkets.
  • 19.Công ty FGMarkets có thể yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ nếu công ty cho rằng nó là phù hợp và cần thiết cho việc xác minh thông tin cá nhân của khách hàng trước khi cấp khoản Tiền Thưởng cho họ.
  • 20.Các điều khoản và điều kiện này được trình bày bằng tiếng Anh. Bất kỳ việc dịch thuật bằng ngôn ngữ khác chỉ nhằm mục dích giúp cho việc hiểu vấn đề được thuận tiện hơn. Trong trường hợp có điều gì không chắc chắn hay không nhất quán giữa văn bản gốc tiếng Anh và bản dịch của nó bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bản gốc bằng tiếng Anh sẽ mang tính quyết định và có hiệu lực