Phòng chống rửa tiền – Và chính sách khách hàng


Phòng chống rửa tiền (AML) và chính sách khách hàng (KYC)

  • Đây là chính sách của Glastrox Trade Ltd. và những chi nhánh ( còn gọi là “công ty”) nghiêm cấm rửa tiền, tích cực theo đuổi công tác phòng chống rửa tiền cùng bất kỳ hoạt động nào tạo điều kiện rửa tiền hoặc tài trợ các hoạt động khủng bố và tội phạm. Công ty yêu cầu các cán bộ, nhân viên và các chi nhánh phải tuân thủ các tiêu chuẩn trong việc ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ cho các mục đích rửa tiền.
  • Trong phạm vi chính sách, rửa tiền được định nghĩa là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản; là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ.
  • Thông thường, việc rửa tiền xảy ra trong ba giai đoạn. Tiền mặt lần đầu tiên đi vào hệ thống tài chính ở giai đoạn “đặt vị trí”, nơi mà tiền được tạo ra từ các hoạt động tội phạm được chuyển đổi thành công cụ tiền tệ, chẳng hạn như đơn đặt hàng hoặc hoá đơn du lịch, hoặc gửi vào tài khoản của một tổ chức tài chính nào đó. Ở giai đoạn “trung gian”, các khoản tiền được chuyển vào tài khoản khác hoặc các tổ chức tài chính khác để tiếp tục tách xa nguồn gốc tội phạm thật sự. Ở giai đoạn “kết hợp”, các khoản tiền được giới thiệu lại vào nền kinh tế và được sử dụng để mua tài sản hợp pháp hoặc để tài trợ các hoạt động tội phạm hoặc các doanh nghiệp hợp pháp khác. Khủng bố Tài chính có thể không bao gồm các quy trình phạm tội, nhưng thay vào đó là một nỗ lực để che giấu nguồn gốc hoặc dự định sử dụng các quỹ, mà sau đó sẽ được sử dụng cho mục đích tội phạm.
  • Mỗi nhân viên của công ty, những người có nhiệm vụ liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của công ty và trực tiếp hoặc gián tiếp giao dịch với các khách hàng của công ty, cần phải biết yêu cầu của pháp luật và các quy định áp dụng có ảnh hưởng đến trách nhiệm công việc của mình, và nhiệm vụ của nhân viên là thực hiện những trách nhiệm này trong mọi thời điểm với một cách phù hợp với yêu cầu của pháp luật và các quy định.
  • Các luật và quy định bao gồm, nhưng không giới hạn: “Thẩm định tư cách khách hàng đối với ngân hàng” (2001) và “H ướng dẫn cách mở tài khoản và xác minh khách hàng” (2003) của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel, Bốn mươi + chín khuyến cáo về rửa tiền FATF, Đạo luật Patriot của Hoa Kỳ (2001), Luật phòng chống và đàn áp rửa tiền (1996).
  • Để đảm bảo rằng chính sách chung này được thực hiện, quản lý của công ty đã thành lập và duy trì một chương trình với mục đích đảm bảo tuân thủ các luật có liên quan và quy định và công tác phòng chống rửa tiền. Chương trình này nhằm phối hợp các yêu cầu quy định cụ thể trong suốt các nhóm trong một khuôn khổ thống nhất để quản lý rủi ro hiệu quả của nhóm tiếp xúc để rửa tiền và khủng bố tài trợ trên tất cả các đơn vị kinh doanh, chức năng và thực thể pháp lý.
  • Mỗi người trong số các chi nhánh của công ty là cần thiết để tuân thủ các chính sách AML và KYC..
  • Tất cả hồ sơ nhận dạng và hồ sơ dịch vụ phải được giữ trong khoảng thời gian tối thiểu theo luật địa phương.
  • Tất cả các nhân viên mới sẽ được tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức bắt buộc về phòng chống rửa tiền. Tất cả nhân viên toàn thời gian cũng được yêu cầu để hoàn thành các khóa AML và KYC đào tạo hàng năm.