ភាគហ៊ុនសព្វថ្ងៃនេះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាបានដឹងថាអ្វីទៅជាភាគហ៊ុន ឬអ្វីទៅជាចំណែកភាគហ៊ុន។ ទាំងនេះ គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់ចម្លង នៃការផ្លាស់ ប្តូរ ភាគហ៊ុន សកល។ មនុស្សជាច្រើនដែលមិនមែនជាអ្នក វិនិយោគិនសកម្ម គ្រប់គ្រងសាជីវកម្មមួយចំនួន ហើយហេតុដូច្នេះហើយ ពួក គេ ក្លាយ ជាម្ចាស់ ហ៊ុន និង មាន សិទ្ធិទទួល បានភាគហ៊ុនប្រាក់ចំណេញ ដែលហៅ ថា ភាគ

ក្នុងការធ្វើជំនួញ ទាំងអស់នោះគឺតម្រូវអោយយើងជ្រើសរើស តាមរយៈឈ្មួញសាជីវម្មកណ្តាល ទៅចំណុចមួយដែល អ្នកចង់វិនិយោគ។

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

ហេតុអ្វីត្រូវវិនិយោគ

ទីផ្សារភាគហ៊ុនមានសុវត្ថិភាពជាងទីផ្សារដទៃទៀត។ ដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មាន បានបង្ហាញថាពួកគេបានបង្កើតនូវ ប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ នៅក្នុងកម្រិតជាមធ្យម ៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ជំនួយការធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន
ក្រុមការងារពាណិជ្ជកម្ម FGMarkets ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចាំជួយ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៥ថ្ងៃក្នុងមួយ សប្តាហ៍។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងជំនួយការ FGMarkets ដែលអ្នកអាចនិយាយជាភាសាដែលអ្នកចេះបាន។
.
ការទូទាត់ភាគលាភ
ដោយការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន អ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានភាគលាភស្របច្បាប់ ពោលគឺភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រាក់ ចំណេញ របស់ ក្រុមហ៊ុន ភាគហ៊ុន។ អ្នកអាចនឹងចែករំលែក នៅក្នុងប្រាក់ចំណេញនៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនចូលរួម។
.
មិនគិតថ្លៃសេវា
ជាមួយ FGMarkets អ្នកអាចធ្វើជំនួញជាមួយនឹងភាគហ៊ុនដោយមិនគិតថ្លៃ។
មិន បង់ពន្ធ
ប្រសិនបើវិនិយោគិនបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្រើនជាង 6 ខែ ប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃហ៊ុន គឺ មិនត្រូវបានគិតពន្ធ។

របៀបដែលវាដំណើរការ

មានប្រភេទជាច្រើននៃភាគហ៊ុន និងចំណែកថ្នាក់ភាគហ៊ុន។ ជាទូទៅបំផុតគឺភាគហ៊ុនធម្មតា។ ទាំងនេះ គឺ ជា ផ្នែក មួយនៃចំនួនការធ្វើជំនួញមូលប័ត្រ។ អ្នកក៏អាចឆ្លងកាត់នូវភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្តពីមួយទៅមួយ ដែលធានានូវ ការ ទូទាត់យ៉ាងពេញចិត្តដល់អ្នកកាន់ហ៊ុនរបស់ពួកគេ នៃសំណងភាគលាភ និងការចែករំលែក នៅក្នុងតុល្យភាពការទូទាត់ សងការខាតបង់។

អ្នកអាចរកភាគហ៊ុន នៅក្នុងតែទម្រង់ពីរតែប៉ុណ្ណោះ- ក្រដាសនិងប្រាក់កក។ វាក៏មានភាគហ៊ុនដែលគេហៅថា ភាគហ៊ុន សាមីខ្លួន ដែលមិនបានភ្ជាប់ទៅនឹងបុគ្គលពិសេសណាមួយឡើយ។


របៀបវិនិយោគ

គ្រាន់តែបង្កើតគណនីជួញដូរ, ដាក់ប្រាក់នៅក្នុងគណនី, ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី, ហើយអ្នកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាប់ផ្តើមការធ្វើជំនួញ។

នៅពេលអ្នកក្លាយជាម្ចាស់ហ៊ុនអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានភាគលាភ។ ហានិភ័យតែមួយគត់គឺថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងជាមុនថាតើក្រុមហ៊ុននេះនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញទេ ហើយដូច្នេះពួកគេនឹងអាចទទួលបានភាគលាភ


ឥឡូវ នេះ

ចុះឈ្មោះគណនីបឋម

ចាប់ផ្តើមជួញដូរនៅលើទីផ្សារពិតប្រាកដ។ ក្លាយជាពាណិជ្ជករផ្លាស់ប្តូរមួយផ្សេងទៀតដែលទទួលបានជោគជ័យ

ចុះឈ្មោះ

Symbol Leverage (max) Swap Long Swap Short Max Order Size Size of 1 Lot Spread Trading Hours
ADIDAS 1:50 -165,25 -165,25 100 100 5000 08:05 – 16:25
ADT 1:50 -2,205 -0,735 100 100 5 13:31 – 20:00
AGRICOLE 1:50 -12,533 -12,533 100 100 350 08:01 – 16:30
AIRBUS 1:50 -61,042 -61,042 100 100 1000 08:01 – 16:30
Albemarle 1:50 -1,478 -0,210 100 100 35 13:31 – 20:00
ALIBABA 1:50 -2,409 -0,344 100 100 20 13:31 – 20:00
ALLIANZ 1:50 -155,667 -155,667 100 100 2500 08:05 – 16:25
AMADEUS 1:50 -43,308 -43,308 100 100 800 08:01 – 16:30
AMAZON 1:50 -28,799 -4,114 100 100 145 13:31 – 20:00
AMD 1:50 -0,468 -0,066 100 100 10 13:31 – 20:00
AMEX 1:50 -1,573 -0,224 100 100 20 13:31 – 20:00
APACHE 1:50 -0,687 -0,098 100 100 20 13:31 – 20:00
APPLE 1:50 -3,213 0,306 100 100 30 13:31 – 20:00
ARCELOR 1:50 -19,019 -19,019 100 100 500 08:01 – 16:25
ASTRAZENECA 1:50 -0,599 -0,359 100 100 500 08:05 – 16:30
ATnT 1:50 -0,485 -0,069 100 100 20 13:31 – 20:00
Avast 1:50 -0,015 -0,021 100 100 500 08:05 – 16:30
Aviva 1:50 -0,050 -0,036 100 100 100 08:05 – 16:30
BAIDU 1:50 -3,326 -0,475 100 100 80 13:31 – 20:00
Barclays 1:50 -0,020 -0,014 100 100 50 08:05 – 16:30
BASF 1:50 -68,558 -68,558 100 100 2000 08:05 – 16:25
BAYER 1:50 -82,454 -82,454 100 100 2500 08:05 – 16:25
BBBeyond 1:50 -0,273 -0,039 100 100 15 13:31 – 20:00
BBVA 1:50 -6,541 -6,541 100 100 200 08:01 – 16:30
BestBuy 1:50 -1,160 -0,165 100 100 12 13:31 – 20:00
BlackBerry 1:50 -0,150 -0,021 100 100 3 13:31 – 20:00
BMW 1:50 -65,704 -65,704 100 100 1500 08:05 – 16:25
BNPEU 1:50 -56,792 -56,792 100 100 900 08:01 – 16:30
BOA 1:50 -0,414 -0,083 100 100 3 13:31 – 20:00
BOEING 1:50 -5,318 -0,759 100 100 50 13:31 – 20:00
Booking 1:50 -28,652 -4,093 100 100 400 13:31 – 20:00
BP 1:50 -0,058 -0,035 100 100 75 08:05 – 16:30
Burberry 1:50 -0,216 -0,129 100 100 350 08:05 – 16:30
CAP 1:50 -76,525 -76,525 100 100 1500 08:01 – 16:30
CARREFOUR 1:50 -20,360 -20,360 100 100 500 08:01 – 16:30
CATERPILLAR 1:50 -2,208 -0,315 100 100 30 13:31 – 20:00
CEMEX 1:50 -0,100 -0,014 100 100 3 13:31 – 20:00
CEZ 1:50 -7,169 -4,779 100 100 200 08:20 – 15:14
Chevron 1:50 -1,697 -0,447 100 100 30 13:31 – 20:00
ChinaMob 1:50 -0,703 -0,100 100 100 20 13:31 – 20:00
CISCO 1:50 -0,555 -0,079 100 100 10 13:31 – 20:00
CitiGroup 1:50 -1,054 -0,150 100 100 40 13:31 – 20:00
Clorox 1:50 -1,721 -0,453 100 100 50 13:31 – 20:00
COCACOLA 1:50 -0,667 -0,095 100 100 20 13:31 – 20:00
COMMERZBANK 1:50 -9,710 -9,710 100 100 200 08:05 – 16:25
DAIMLER 1:50 -54,383 -54,383 100 100 1000 08:05 – 16:25
DaveBuster 1:50 -0,945 -0,135 100 100 10 13:31 – 20:00
Deuroshop 1:50 -22,580 -29,502 100 100 1000 08:05 – 16:25
DeutschBank 1:50 -14,796 -14,796 100 100 500 08:05 – 16:25
DeutscheTel 1:50 -14,693 -14,212 100 100 500 08:05 – 16:25
Diamond 1:50 -0,280 -0,040 100 100 20 13:31 – 20:00
DISNEY 1:50 -1,680 -0,240 100 100 20 13:31 – 20:00
Dropbox 1:50 -0,394 -0,056 100 100 5 13:31 – 20:00
easyJet 1:50 -0,138 -0,083 100 100 350 08:05 – 16:30
EBAY 1:50 -0,488 -0,069 100 100 10 13:31 – 20:00
EDF 1:50 -8,214 -8,214 100 100 500 08:01 – 16:30
ENAGAS 1:50 -21,988 -21,267 100 100 500 08:01 – 16:30
ENEL 1:50 -3,550 -3,433 100 100 200 08:05 – 16:20
ENI 1:50 -11,079 -11,079 100 100 500 08:05 – 16:20
EOAN 1:50 -6,793 -6,793 100 100 200 08:05 – 16:25
Expedia 1:50 -1,917 -0,273 100 100 50 13:31 – 20:00
ExxonMobil 1:50 -1,249 -0,178 100 100 20 13:31 – 20:00
Facebook 1:50 -2,432 -0,347 100 100 30 13:31 – 20:00
FAURECIA 1:50 -39,681 -39,681 100 100 1500 08:01 – 16:30
FERRARI 1:50 -2,052 -0,293 100 100 20 13:31 – 20:00
FOMENTO 1:50 -1,407 -0,201 100 100 35 13:31 – 20:00
FSOLAR 1:50 -0,706 -0,100 100 100 20 13:31 – 20:00
GAMESA 1:50 -13,990 -13,990 100 100 400 08:01 – 16:30
GE 1:50 -0,165 -0,023 100 100 6 13:31 – 20:00
GEMALTO 1:50 -36,246 -36,246 100 100 2500 08:01 – 16:25
GILEAD 1:50 -1,102 -0,157 100 100 20 13:31 – 20:00
GLENCORE 1:50 -0,032 -0,019 100 100 40 08:05 – 16:30
GM 1:50 -0,491 -0,070 100 100 6 13:31 – 20:00
GoldmnSachs 1:50 -3,335 -0,476 100 100 30 13:31 – 20:00
GOOGLE 1:50 -17,208 1,638 100 100 120 13:31 – 20:00
GoPro 1:50 -0,100 -0,014 100 100 4 13:31 – 20:00
GRIFOLS 1:50 -19,865 -19,865 100 100 800 08:01 – 16:30
Groupon 1:50 -0,080 -0,011 100 100 3 13:31 – 20:00
Harley 1:50 -0,652 -0,093 100 100 15 13:31 – 20:00
HEINEKEN 1:50 -73,325 -73,325 100 100 1500 08:01 – 16:25
Hermes 1:50 -370,146 -370,146 100 100 6500 08:01 – 16:30
HewlettEnt 1:50 -0,240 -0,034 100 100 5 13:31 – 20:00
HILTON 1:50 -1,174 -0,167 100 100 20 13:31 – 20:00
HP 1:50 -0,378 -0,054 100 100 5 13:31 – 20:00
HSBC 1:50 -0,073 -0,044 100 100 80 08:05 – 16:30
IBERDROLA 1:50 -5,711 -5,711 100 100 200 08:01 – 16:30
IBM 1:50 -2,208 -0,315 100 100 30 13:31 – 20:00
ILIAD 1:50 -187,448 -181,302 100 100 5000 08:01 – 16:30
INDITEX 1:50 -28,431 -28,431 100 100 1200 08:01 – 16:30
INDRA 1:50 -10,625 -10,625 100 100 200 08:01 – 16:30
INFINEON 1:50 -15,917 -15,917 100 100 300 08:05 – 16:25
INTEL 1:50 -0,665 -0,095 100 100 15 13:31 – 20:00
Jabil 1:50 -0,399 -0,057 100 100 6 13:31 – 20:00
JCPenney 1:50 -0,027 -0,003 100 100 5 13:31 – 20:00
JD.com 1:50 -0,366 -0,052 100 100 10 13:31 – 20:00
JnJ 1:50 -1,642 -0,432 100 100 30 13:31 – 20:00
JPMorgan 1:50 -1,675 -0,239 100 100 85 13:31 – 20:00
K+S 1:50 -18,721 -18,721 100 100 500 08:05 – 16:25
Komercni 1:50 -11,272 -7,515 100 100 500 08:20 – 15:14
Lithium 1:50 -0,278 -0,114 100 100 6 13:31 – 20:00
Lloyds 1:50 -0,007 -0,004 100 100 20 08:05 – 16:30
LockheedM 1:50 -4,995 -0,713 100 100 120 13:31 – 20:00
LUFTHANSA 1:50 -16,350 -16,350 100 100 500 08:05 – 16:25
LVMH 1:50 -185,813 -185,813 100 100 3000 08:01 – 18:30
Macys 1:50 -0,508 -0,072 100 100 6 13:31 – 20:00
MARRIOTT 1:50 -1,908 -0,272 100 100 20 13:31 – 20:00
Mastercard 1:50 -2,208 -0,315 100 100 40 13:31 – 20:00
McDonalds 1:50 -2,415 -0,345 100 100 25 13:31 – 20:00
METRO 1:50 -7,962 -7,962 100 100 550 08:05 – 16:25
MGM 1:50 -0,401 -0,057 100 100 20 13:31 – 20:00
MICHELIN 1:50 -97,958 -97,958 100 100 1500 08:01 – 16:30
MICRON 1:50 -0,646 -0,092 100 100 6 13:31 – 20:00
MICROSOFT 1:50 -1,662 -0,237 100 100 15 13:31 – 20:00
MONDELEZ 1:50 -0,627 -0,089 100 100 40 13:31 – 20:00
Moneta 1:50 -1,015 -0,677 100 100 10 08:20 – 15:14
MorganStan 1:50 0,695 -0,099 100 100 10 13:31 – 20:00
MsciMexico 1:50 -0,822 -0,117 100 100 20 13:31 – 20:00
NESTLE 1:50 -0,868 -0,868 100 100 2000 08:05 – 16:20
NETFLIX 1:50 -5,507 -0,786 100 100 40 13:31 – 20:00
NIKE 1:50 -1,220 -0,174 100 100 10 13:31 – 20:00
NOKIA 1:50 -0,080 -0,011 100 100 3 13:31 – 20:00
NUANCE 1:50 -0,246 -0,035 100 100 3 13:31 – 20:00
Nvidia 1:50 -2,729 -0,909 100 100 50 13:31 – 20:00
ORACLE 1:50 -0,751 -0,107 100 100 20 13:31 – 20:00
OrangeFR 1:50 -13,395 -12,955 100 100 200 08:01 – 16:30
PayPal 1:50 -1,078 -0,154 100 100 30 13:31 – 20:00
PepsiCo 1:50 -1,624 -0,232 100 100 20 13:31 – 20:00
PetroChina 1:50 -1,161 -0,165 100 100 43 13:31 – 20:00
PetrolBras 1:50 -0,169 -0,024 100 100 3 13:31 – 20:00
PEUGEOT 1:50 -15,142 -15,142 100 100 500 08:01 – 16:30
PFIZER 1:50 -0,534 -0,076 100 100 7 13:31 – 20:00
PHILIPS 1:50 -26,933 -26,933 100 100 600 08:01 – 16:25
PKNORLEN 1:50 -1,323 -0,882 100 100 25 08:10 – 15:44
PKOBP 1:50 -0,521 -0,347 100 100 8 08:10 – 15:44
Play 1:50 -0,452 -0,301 100 100 10 08:10 – 15:44
PZU 1:50 -0,572 -0,382 100 100 10 08:10 – 15:44
Qualcomm 1:50 -1,046 -0,149 100 100 10 13:31 – 20:00
RBS 1:50 -0,026 -0,016 100 100 50 08:05 – 16:30
REE 1:50 -16,870 -16,870 100 100 600 08:01 – 16:30
Renault 1:50 -70,308 -70,308 100 100 400 08:01 – 16:30
REPSOL 1:50 -12,175 -12,175 100 100 500 08:01 – 16:30
RioTinto 1:50 -0,408 -0,245 100 100 395 08:05 – 16:30
ROLLSROYCE 1:50 -0,106 -0,064 100 100 120 08:05 – 16:30
RWE 1:50 -15,392 -15,392 100 100 500 08:05 – 16:25
SABADELL 1:50 -1,575 -1,575 100 100 400 08:01 – 16:30
SACYR 1:50 -1,875 -1,875 100 100 100 08:01 – 16:30
SaintGobain 1:50 -40,285 -40,285 100 100 700 08:01 – 16:30
SALESFORCE 1:50 -2,304 -0,329 100 100 40 13:31 – 20:00
Samsung 1:50 -15,534 -2,219 100 100 250 08:25 – 15:29
SANOFI 1:50 -62,283 -62,283 100 100 2000 08:01 – 16:30
SANTANDER 1:50 -4,848 -4,848 100 100 200 08:01 – 16:30
SAP 1:50 -76,046 -76,046 100 100 1500 08:05 – 16:25
ShakeShack 1:50 -0,891 -0,127 100 100 10 13:31 – 20:00
SHELL 1:50 -20,267 -20,267 100 100 500 08:01 – 16:25
SIEMENS 1:50 -93,229 -93,229 100 100 2000 08:05 – 16:25
SINA 1:50 -1,019 -0,145 100 100 65 13:31 – 20:00
Snap 1:50 -0,127 -0,018 100 100 50 13:31 – 20:00
SOCIETE 1:50 -41,571 -41,571 100 100 700 08:01 – 16:30
Sonos 1:50 -0,278 -0,039 100 100 40 13:31 – 20:00
SONY 1:50 -0,866 -0,123 100 100 10 13:31 – 20:00
Spotify 1:50 -2,650 -0,378 100 100 50 13:31 – 20:00
Square 1:50 -1,379 -0,197 100 100 9 13:31 – 20:00
STARBUCKS 1:50 -0,833 -0,119 100 100 20 13:31 – 20:00
SYMANTEC 1:50 -0,306 -0,043 100 100 10 13:31 – 20:00
TELEFONESP 1:50 -8,352 -8,352 100 100 800 08:01 – 16:30
TESCO 1:50 -0,027 -0,016 100 100 50 08:05 – 16:30
TESLA 1:50 -4,509 -0,644 100 100 60 13:31 – 20:00
TEVA 1:50 -0,318 -0,045 100 100 20 13:31 – 20:00
TOTAL 1:50 -34,977 -34,977 100 100 800 08:01 – 16:30
TOYOTA 1:50 -1,822 -0,260 100 100 42 13:31 – 20:00
TWITTER 1:50 -0,422 -0,060 100 100 20 13:31 – 20:00
UNISTEEL 1:50 -0,434 -0,062 100 100 4 13:31 – 20:00
VALE 1:50 -0,218 -0,031 100 100 2 13:31 – 20:00
Verizon 1:50 -0,752 -0,107 100 100 14 13:31 – 20:00
VINCI 1:50 -64,217 -64,217 100 100 1500 08:01 – 16:30
VISA 1:50 -2,175 -0,310 100 100 15 13:31 – 20:00
VIVENDI 1:50 -16,063 -16,063 100 100 500 08:01 – 16:30
VODAFONE 1:50 -0,019 -0,011 100 100 40 08:05 – 16:30
VolksWagen 1:50 -107,667 -107,667 100 100 2500 08:05 – 16:25
Volvo 1:50 -1,364 -0,975 100 100 25 08:01 – 16:25
WALMART 1:50 -1,378 -0,196 100 100 20 13:31 – 20:00
WEIBO 1:50 -1,107 -0,158 100 100 10 13:31 – 20:00
WellsFargo 1:50 -0,772 -0,110 100 100 40 13:31 – 20:00
WIZZ 1:50 -0,348 -0,209 100 100 550 08:05 – 16:30
WPP 1:50 -0,121 -0,073 100 100 400 08:05 – 16:30
WynnResorts 1:50 -2,587 -0,681 100 100 35 13:31 – 20:00
YamanaGold 1:50 -0,036 -0,005 100 100 2 13:31 – 20:00
YYInc 1:50 -1,104 -0,157 100 100 20 13:31 – 20:00
PhilipMorris 1:50 -1,171 -0,308 100 100 20 13:31 – 20:00
NIO 1:50 -0,089 -0,018 100 100 5 13:31 – 20:00
Aston Martin 1:50 -0,168 -0,101 100 100 600 08:05 – 16:30
Sinopec 1:50 -1,242 0,124 100 100 20 13:31 – 20:00
Novartis 1:50 -0,868 -0,868 100 100 2000 08:05 – 16:20

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.