សន្ទទស្សន្ទការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសន្ទស្ស៍ទីផ្សារ គឺមិនដូចគ្នាទៅនឹងការស្វែងរកចំពោះការកើនឡើង Forex ឬការវិនិយោគទៅ លើភាគហ៊ុន ឬទំនិញ ថ្វីបើវាដូចនេះ វាគឺជាទីផ្សារដែលធ្វើអោយយើងមើលឃើញជំនាញពិតប្រាកដរបស់វិនិយោគិន និងដឹងថាគាត់ជោគជ័យដោយរបៀបណា។

សន្ទស្សន៍គឺជាអ្នកដែលនាំផ្លូវមួយ នៃការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ ទាំងអស់នេះប្រាប់អោយយើងដឹងពីរបៀប ដែលទីផ្សារត្រូវ បានអភិវឌ្ឍន៍ ថាតើវាត្រូវបានកើនឡើង ឬថយចុះ។ ហេតុដូចនេះហើយវាងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ទិសដៅជាទូទៅ ថ្មីៗ និងភាពលំអៀងទៅក្នុងការអភវិឌ្ឍន៍ ហើយអគុណផងដែល ដែលយើងមិនត្រូវបានអោយសិក្សាតារាង ជាមួយចលនាឡើងចុះ តម្លៃភាគហ៊ុន។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុន និងការប៉ាន់ស្មានខុសទីផ្សារ មានឧបសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា។

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

ហេតុអ្វីត្រូវវិនិយោគ

Với FGMarkets, bạn sẽ có được điều kiện thuận lợi nhất trên thị trường:


ជំនួយការការធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន
ក្រុមជំនួយការអាជីវកម្មរបស់ FGKarkets ដែលមានជំនាញខ្ពស់ ផ្តល់ជូននូវជំនួយ ២៤ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយគេដោយប្រើភាសាកំណើត។
ចូលរួមតាមរយៈទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ជាមួយFGMarkets នៅក្នុងការចូលរួមរបស់អ្នក នៅក្នុងការអភវិឌ្ឍន៍នៃទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
រយៈពេលវែង ក៏ដូចជារយៈពេលខ្លី
អត្ថប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគក្នុងសន្ទស្សន៍ គឺថាវាមិនគ្រាន់តែជាការវិនិយោគយូរអង្វែងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាការព្យាករណ៍រយៈពេលខ្លីផងដែរ។
មិនគិតថ្លៃ
FGMarkets ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសក្នុងការធ្វើជំនួញ ជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍ ហើយនិងមិនមានបង់ថ្លៃសេវា។
ការធ្វើអោយមានទំនិញច្រើនមុខផ្សេងៗគ្នាជាធម្មតា
តាមរយៈការវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើន តាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយភាគ អ្នកនឹងទទួលបាននូវ ហានិភ័យនៃការដែលធ្វើអោយមានទំនិញជាច្រើនមុខផ្សេងៗគ្នាជាទូទៅមួយ។

របៀបដែលវាដំណើរការ

សន្ទស្សន៍ទីផ្សារគឺត្រូវបានបែងចែកជា សន្ទស្សន៍ជាផ្នែក និងសន្ទស្សន៍សង្ខេប។ ការជ្រើសរើសសន្ទស្សន៍ រួមបញ្ជូលតែភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Blue chip នៅក្នុងទីផ្សារដែលបានផ្តល់ឱ្យតែប៉ុណ្ណោះ។ ជាសង្ខេប មានបច្ចេកទេសចម្បងពីរ ដោយទៅតាមតម្លៃនៃសន្ទស្សន៍ការផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុនដែលបានកំណត់ – តម្លៃសន្ទស្សន៍ទម្ងន់ – សន្ទស្សន៍ទម្ងន់ ដែលមានទម្ងន់ដោយមូលធនទីផ្សារ។
Có hai kỹ thuật chính mà theo đó các giá trị của chỉ số chứng khoán được xác định – các chỉ số giá trị và chỉ số giá trị được tính theo vốn hóa thị trường.
តម្លៃសន្ទស្សន៍ទម្ងន់ – តម្លៃនៃឧបសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានរងឥទ្ធិពលដោយតម្លៃ ដែលបានរួមបញ្ជូលតែភាគហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ។ តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែខ្ពស់ឥទ្ធិពលរបស់វាកាន់តែខ្ពស់ទៅលើតម្លៃសន្ទស្សន៍។ តម្លៃនៃភាគហ៊ុន
ដែលត្រូវបានជួញដូរគឺមិនត្រូវបានដាក់បញ្ជូលនោះទេ។
សន្ទស្សន៍ទម្ងន់ដោយមូលធនប័ត្រទីផ្សារ – តម្លៃនៃសន្ទស្សន៍នេះត្រូវបានរងឥទ្ធិពល ដោយទាំងតម្លៃនិងបរិមាណ នៃ ភាគហ៊ុនដែលបានដាក់ឱ្យចរាចរ។ ដោយហេតុនេះ ផលប៉ះពាល់ដ៏ធំបំផុតទៅលើតម្លៃសន្ទស្សន៍ ដែលមានក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែល ភាគហ៊ុនត្រូវបានជួញដូរក្នុងបរិមាណច្រើន។ សន្ទស្សន៍បានកំណត់វិធីនេះគឺដោយឆ្ងាយលើសលុប។


របៀបវិនិយោគ

គ្រាន់តែបង្កើតគណនីជួញដូរ ដាក់ប្រាក់របស់អ្នកចូលក្នុងគណនី កំណត់ចូល (Sign in) ទៅក្នុងការធ្វើជំនួញនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ទីកផ្សារ. គឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងការទិញភាគហ៊ុន។ដោយការតាមដានសន្ទស្សន៍ដែលជោគជ័យភាគច្រើនបំផុត ដែលអ្នកលុបនូវតំរូវការ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនូវ ការប្រកាន់ខ្ជាប់ទីផ្សារភាគហ៊ុន ហើយ ដូច្នេះហើយអាចគ្រាន់តែធ្វើអោយខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើការព្យាករណ៍ចំពោះការទិញនិងការលក់។. សន្ទស្សន៍គឺសមរម្យផងដែរ ចំពោះការបង្កើតអោយប្រើប្រាស់នូវអ្វីដែលគេហៅថា ការធ្វើអោយមានទំនិញច្រើនមុខផ្សេងៗគ្នា ដែលនឹងជួយអ្នកអោយធានាថា ការវិនិយោគរបស់អ្នកប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះ។ .


ឥឡូវនេះ

ចុះឈ្មោះគណនីបឋមរបស់អ្នក

ចាប់ផ្តើមជួញដូរនៅលើទីផ្សារពិតប្រាកដ ក្លាយជាការជួញដូរដ៏ជោគជ័យមួយផ្សេងទៀត

ចុះឈ្មោះ

Symbol Leverage (max) Swap Long Swap Short Max Order Size Size of 1 Lot Spread Trading Hours
100UK 1:20 -73,045 -52,175 5 100 200 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:01 – 24:00
AUS200 1:20 -68,744 -22,915 10 100 450 00:00 – 05:30 , 06:15 – 19:59 , 22:52 – 24:00
DE30 1:20 -82,165 -82,165 5 100 200 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:05 – 24:00
DollarIndex 1:10 -1,369 -0,195 100 1 000 5 00:05 – 20:55
EU50 1:20 -25,675 -25,675 10 100 250 06:00 – 20:00
FRA40 1:20 -43,937 -42,496 5 100 200 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:05 – 24:00
HK33 1:10 -246,225 -175,875 5 100 1000 01:15 – 04:00 , 05:00 – 08:30 , 09:15 – 15:59
JPN225 1:20 -149,252 -139,623 10 1 000 1500 00:00 – 20:59 , 22:00 – 24:00
N25 1:10 -4,246 -4,107 100 100 25 06:02 – 19:59
SPA35 1:10 -89,004 -89,004 3 100 700 06:00 – 18:00
SWI20 1:10 -96,969 -96,969 100 100 600 06:05 – 19:55
US100 1:20 -110,951 -15,850 5 100 150 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00
US30 1:20 -359,552 -51,364 2 100 300 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00
US500 1:20 -38,921 -5,560 10 100 100 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.