ការអប់រំសិក្សា
ពីអ្នកជំនាញ

ប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ និងរូបមន្តសក្កិសិទ្ធិបំផុតរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីអោយការជួញដូររបស់លោកអ្នកមានភាពងាយស្រួលជាង។ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួន, យើងខ្ញុំបានផ្តល់ជូននូវឯកសារជាច្រើន ព្រមទាំងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធ័រណេតជាប្រចាំ និងគ្រប់បែបយ៉ាង ស្តីអំពីការជួញដូរភាគហ៊ុន។

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
មជ្ឈមណ្ឌលនឹងជួយអោយលោកអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការជួញដូរនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុន។

ធ្វើសិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនធឺណេត
គ្រប់ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាល, ការធ្វើសិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនធឺណេតគឺក្នុងគោលបំណងលើកកំពស់លទ្ធភាពរបស់លោកអ្នកក្នុងការទិញ លក់ និងអនុវត្តសេវាកម្មផ្អែកលើមូលដ្ឋានជួញដូរសៀវអេឡិចត្រូនិច

យើងខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកចូលអានសៀវភៅដែលនៅក្នុងនោះលោកអ្នកអាចរកឃើញនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកអ្នកនឹងបានដឹងច្បាស់អំពីនិយមន័យនៃការជួញដូរសំខាន់ ក៏ដូចជាការការវិភាគអំពីបច្ចេកទេស

មើលបន្ថែម


វាក្យស័ព្ទ

យើងខ្ញុំនាំមកជូនលោកអ្នកនូវវាក្យស័ព្ទអំពីជួញដូរ ដូចនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
វាក្យស័ព្ទអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងរួមមាន និយមន័យដែលងាយស្រួលយល់នៃភាសាបច្ចេកទេស, ឃ្លាប្រយោគសំខាន់ៗដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើការស្វែងយល់។

មើលបន្ថែមវីដេអូរ រូបភាព

ការអប់រំគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើអោយការជួយដូរមានប្រសិទ្ធភាព, ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំធ្វើការដកស្រង់ បង្កើតឈុតវីដេអូរពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលទើបធ្វើការចាប់ផ្តើម និងអ្នកដែលចង់ពង្រឹងបន្ថែមចំណេះដឹង។.

មើលបន្ថែម


ការផ្សាយបន្តពាណិជ្ជករ

វេទិកាជួញដូរផ្សាយបន្តផ្ទាល់ គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ឃ្លាំងស្តុកការជួញដូររបស់អ្នក។ វាគឺជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍ដែលផ្តល់លទ្ធភាពដល់សហគមន៍ពាណិជ្ជករអាជីព


មើលបន្ថែម


អនុវត្តន៍ការដឹងរបស់អ្នកក្នុងការអនុវត្តន៍

ចុះឈ្មោះគណនី PRIME

ចាប់ផ្តើមជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារពិតប្រាកដក្លាយជាជោគជ័យមួយទៀត

ចុះឈ្មោះទីនេះ