ជ្រើសរើសគណនី
ដែលនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក


អាចទុកចិត្តបាននិងសុវត្ថិភាព

អតិថិជន FGMarkets អាចជ្រើសរើសពីប្រភេទគណនីជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេ។ ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ធនាគារធំៗ ។ យើងអនុវត្តស្តង់ដារការពារទាំងអស់ដែលមានកំរិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃគណនីនិងមូលនិធិរបស់អ្នកដែលបានដាក់ចូល។ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរព្យាយាមសាកល្បងគណនីសាកល្បងរបស់យើងដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការធ្វើតេស្តទីផ្សារដោយគ្មានហានិភ័យណាមួយឡើយ។

ចុះឈ្មោះទីនេះ


Slate

$99.99

ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា
 • ជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ២៤/៥
 • គណនី USD, Euro, Pounds
 • Metatrader 4
 • Webtrader
 • Android & iOS

 • សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
 • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
 • អ្នកជំនាញជួញដូរបុគ្គល
 • ផ្សាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ

អានបន្ថែមទៀត


Prime

$19,999.99

ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា
 • ជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ២៤/៥
 • គណនី USD, Euro, Pounds
 • Metatrader 4
 • Webtrader
 • Android & iOS
 • សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
 • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល

 • អ្នកជំនាញជួញដូរបុគ្គល
 • វិភាគលើការវិនិយោគដោយស្វ័យប្រវត្តតាមអ៊ិនធើណេត

អានបន្ថែមទៀត


Elite

$49,999.99

ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា
 • ជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ២៤/៥
 • គណនី USD, Euro, Pounds
 • Metatrader 4
 • Webtrader
 • Android & iOS,
 • សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
 • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
 • អ្នកជំនាញជួញដូរបុគ្គល
 • វិភាគលើការវិនិយោគដោយស្វ័យប្រវត្តតាមអ៊ិនធើណេត

អានបន្ថែមទៀត

FGMarkets
គណនី DEMO

ប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសក្នុង គណនី DEMO និងធ្វើការសាកល្បងជួញដូរ លើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកល



ធ្វើការជួញដូរសាកល្បង


គ្មានហានិភ័យ

ដោយឥតគិតថ្លៃ

ងាយស្រួល និងរហ័ស

បើកគណនី