ពត៍មានពីFgmarkets


 • FGmarkets ជាអ្វី?
 • តើឈ្មួញកណ្តាលប្រភេទអ្វីខ្លះដែល FG Markets?
 • Fgmarketsមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្តាស់ឫទេ?
 • តើក្រុមហ៊ុននេះមានទីស្នាក់ការនៅឯណា?
 • ដើមទុនរបស់អ្នកក្នុង FGmarkets សុវត្ថិភាពដោយរបៀបណា?
 • តើ FiveCircles Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
 • តើ FGmarkets ផ្តល់ជូននូវប្រភេទគណនីណាខ្លះ?
 • ខ្ញុំជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង,តើខ្ញុំអាចប្រើ FG Markets បានឫទេ?
FGmarkets ជាអ្វី?

FGmarketsគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់សាជីវកម្ម FiveCircles ដែលផ្តល់នូវសេវាវិក័យប័ត្រវិនិយោគនិងសេវាផ្លាស់ប្តូរនិងរួមបញ្ចូលនូវសេវាកម្មជំនួយដូចជាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសមធម៌កម្ចីរបស់អតិថិជននិងសេវាប្តូរប្រាក់។

តើឈ្មួញកណ្តាលប្រភេទអ្វីខ្លះដែល FG Markets?

គឺជាឈ្មួញជើងសា STP សកល។ STP គឺជាប្រភេទឈ្មួញកណ្តាលដែលព័ត៌មានទីផ្សារមូលប័ត្រទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល (ការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ពីការវិនិយោគមូលប័ត្រមួយទៅវិនិយោគមូលប័ត្រមួយទៀតដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ(ធនាគារ, ឈ្មួញកណ្តាល) ដែលលុបបំបាត់ចោលភាពផ្ទុយគ្នារវាងធនាគារនិងអតិថិជន។

Fgmarketsនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការផ្តត់ផ្គង់ចំនួនលុយដំកល់ទុកក្នងបេឡារបស់ភ្លៀវ(លុយដែរទិញភាគហ៊ុនពីអន្តិជាតិ)ហើយនឹងមិនទទួលបានអ្វីនៅពេលដែរភ្លៀវខាតឡើយ។

Fgmarketsមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្តាស់ឫទេ?

FGmarkets គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់សាជីវកម្ម FiveCircles ដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មវិនិយោគដូចខាងក្រោម:

 • ទទួលនិងបញ្ជូនការបញ្ជាទិញដែលទាក់ទងនឹងប្រភេទហិរញ្ញវត្ថុមួយឬច្រើន។
 • ប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញដើម្បីជួយដល់អតិថិជនអោយកាន់តែយល់ច្បាស់

សេវាកម្មផ្តល់ជូននូវ:

 • ធានាសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណនីរបស់អតិថិជនរួមទាំងសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងសេវាពាក់ព័ន្ធដូចជាការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ /ឯកសារ បញ្ចាំ។
 • ផ្តល់ឥណទានឬផ្តល់ឱ្យអ្នកវិនិយោគដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការមួយឬច្រើនក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឥណទានឬចូលរួមក្នុងការជួញដូរមូលប័ត្រ។
 • សេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់, ប្រសិនបើមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាវិនិយោគ
 • សិក្សាលើការវិនិយោគនិងវិភាគហិរញ្ញវត្ថុឬទំរង់បែបបទណែនាំទាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរនៅក្នុងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ:
 1. មូលបត្រដែលអាចផ្ទេរបាន
 2. ឧបករណ៍ទីផ្សារហិញ្ញវត្ថុ
 3. អង្គភាពនៅក្នុងកន្លែងវិនិយោគរួម
 4. ជម្រើសនាពេលអនាគតនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងមូលប័ត្ររូបិយប័ណ្ណ,ការប្រាក់ឬទិន្នផលឬឧបករណ៍ដេរីវេ។ វិធានការហិរញ្ញវត្ថុឬហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងជាសាច់ប្រាក់។
 5. ជម្រើសកិច្ចសន្យានាពេលអនាគត់ឫមូលប័ត្រទំនិញដែលអាចទាក់ទងនឹងទំនិញត្រូវបង់ជាសាច់ប្រាក់រឺអាចត្រូវបានបង់ជាសាច់ប្រាក់ដោយផ្អែកលើមូលដា្ឋនតែមួយ ឬមូលហេតុផ្សេងទៀតអ្នកមិនអាចដឹងមុន
 6. ជម្រើស, នាពេលអនាគត, បង់សេវាកម្មពេលយប់, បន្តកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងទំនិញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបានជួញដូរនៅលើទីផ្សារដែលមានបទបញ្ជា / ឬនៅលើ MTF នេះតែម្តង។
 7. ជម្រើសនាពេលអនាគត់ឫបង់សេវាកម្មពេលយប់,បញ្ចូនបន្តកិច្ចសន្យាចម្លងដែលទាក់ទងនឹងទំនិញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនមានចែងក្នុងមាត្រទី6 នៃផ្នែកទី 3 ,មិនសំរេចគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មទេ។ ដោយមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈអចលនទ្រព្យឬមូលប័ត្រផ្សេងៗទៀត។
 8. ឧបករណ៍ដេរីវេដើម្បីផ្ទេរហានិភ័យឥណទាន
 9. ភាពខុសគ្នារវាងកិច្ចសន្សារហិរញ្ញវត្ថុ
 10. ជម្រើសកិច្ចសន្យានាពេលអនាគត,កិច្ចសន្យាផ្លាស់ប្តូរការប្រាក់,កិច្ចសន្យាដែលទាក់ទងនឹងអថេរអាកាសធាតុអត្រាដឹកជញ្ជូនឬអត្រាអតិផរណាឬផ្សេងទៀត ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការដទៃទៀតត្រូវបានទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ឬអាចទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់តាមជម្រើសរបស់ភាគីណាមួយ។ ច្រើនជាងនេះកិច្ចសន្យាចម្លងដែលទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ កាតព្វកិច្ចសូចនាករនិងវិធានការនានាដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមផ្នែកនេះដែលមានលក្ខណៈជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដេរីវេផ្សេងៗទៀត។ ត្រូវបានបញ្ជាក់និងបង្កើតឡើងតាមរយៈអចលនទ្រព្យឬមូលប័ត្រធម្មតា។

* ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សេវាកម្មប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលឧបករណ៍ទាំងនេះទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

តើក្រុមហ៊ុននេះមានទីស្នាក់ការនៅឯណា?

FGmarkets ប្រតិបត្តិការពី:
S.I.P. Building, P.O. Box 3010
Rue Pasteur, Port Vila
Vanuatu

ដើមទុនរបស់អ្នកក្នុង FGmarkets សុវត្ថិភាពដោយរបៀបណា?

រាល់ប្រាក់(ដើមទុនវិនិយោគ)ដែលដាក់នៅ FGmarkets គឺដាច់ដោយឡែកពីគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីដ៏រឹងមំារបស់យើងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលបានត្រួតពិនិត្យដោយសវនករផ្ទៃក្នុងរបស់យើង។ ។ ក្នុងនាមជាអតិថិជនអ្នកអាចទុកចិត្តបានថាប្រាក់របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព។

តើ FiveCircles Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

ក្រុមហ៊ុន FiveCircles Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ដោយក្រុមអាជីវករអាជីពជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិនិយោគ។

តើ FGmarkets ផ្តល់ជូននូវប្រភេទគណនីណាខ្លះ?

FGmarkets ផ្តល់ជូននូវគណនី 4 ប្រភេទគឺ FG Slate, FG Prime, FG Elite និង គណនីDemo ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទគណនីសូមមើលទំព័រ “គណនី” ។

ខ្ញុំជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង,តើខ្ញុំអាចប្រើ FG Markets បានឫទេ?

Fgmarkets ពីពេលចាប់ផ្តើមដល់កម្រិតខ្ពស់នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់អ្នកវិនិយោគដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ FGmarkets មានសេវាកម្មសម្រាប់គ្រប់កម្រិតបទពិសោធរបស់អតិថិជន! រួមបញ្ចូលសេវាកម្ម 24 / 7 ,មានច្រើនភាសាដើម្បីងាយស្រួសក្នងការណែនំាអតិថិជន

FGmarkets ផ្តល់ជូននូវពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយភាពងាយស្រួសជាមួយឧបករណ៍រហ័សទាន់ចិត្តដើម្បីជួយអ្នកគ្រប់តម្រូវការជួញដូរតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។សរសេរមកយើង

ធាតុដែលមានសញ្ញាផ្កាយគឺចាំបាច់

ឈ្មោះរបស់អ្នក**

អ៊ីមែលរបស់អ្នក*

សាររបស់អ្នក


ប្រាក់បញ្ញើនិងការដកប្រាក់


 • តើវិធីសាស្ត្រទូទាត់អ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រើដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ?
 • ចំនួនលុយអប្បបរមាដែលអាចបើគណនីជាមួយFG Markets គឺប៉ុន្មាន?
 • តើលុយរបស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើគណនីជួញដូររបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?
 • តើខ្ញុំអាចដកប្រាក់ពីគណនីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
 • ប្រសិនខ្ញុំធ្វើការដកប្រាក់តើរយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទើបទទួលបានប្រាក់នោះ?
 • តើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំឆ្លើយសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនិង / ឬការស្នើសុំការដកប្រាក់របស់ខ្ញុំ?
តើវិធីសាស្ត្រទូទាត់អ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រើដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ?

FGMarket ទទួលយកទម្រង់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ច្រើនប្រភេទដូចខាងក្រោម:u:

 • ប័ណ្ណឥណទាន / ប័ណ្ណឥណពន្ធ (Visa, MasterCard ឬ Diners Club)
 • មូលនិធិផ្ទេរតាមធនាគារ
 • ដើម្បីមើលគ្រប់ពត៍មាន,សូមចូលទៅចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកមុននឹងបញ្ចូលលុយវិនិយោគភាគហ៊ុន។
ចំនួនលុយអប្បបរមាដែលអាចបើគណនីជាមួយFG Markets គឺប៉ុន្មាន?

ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាដើម្បីបើកគណនី FG Markets គឺ $ 100 / € / £។

តើលុយរបស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើគណនីជួញដូររបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

ពេលវេលាដែលត្រូវដាក់ទៅក្នុងគណនីជួញដូររបស់អ្នកអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើវិធីសាស្ដ្រដែលអ្នកជ្រើសរើសបញ្ចូល:

 • 1. ប័ណ្ណឥណទាន / ប័ណ្ណឥណពន្ធចំណាយពេលប្រហែល 24 ម៉ោង។
 • 2. ផ្ទេរតាមធនាគារចំណាយពេល 1-2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ(មិនគិតសៅរ៍អាទិត្យ)
តើខ្ញុំអាចដកប្រាក់ពីគណនីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីដកប្រាក់អ្នកអាចចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកហើយដាក់បញ្ជាដកប្រាក់តាមការណែនាំឬបំពេញទម្រង់ស្នើសុំការដកប្រាក់។ អ្នកក៏អាចស្កេននិងផ្ញើទម្រង់បែបបទនៃការដកប្រាក់តាមអ៊ីម៉ែលទៅ: support@fgmarkets.com

ដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពសូមអនុវត្តតាមការណែនាំទាំងនេះ:

 • ប្រតិបត្តិលុយរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នកតាមរយៈការផ្ទេរតាមធនាគារឬផ្ទេរទៅកាតឥណទានរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ជាទិញឫការដកប្រាក់អាចផ្ញើទៅអ្នកតាមវិធីដែលអ្នកបានដាក់ប្រាក់ដើម។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើដំបូងបង្អស់អ្នកមានប័ណ្ណឥណទានណាមួយនោះលុយដែលអ្នកចង់ដកប្រាក់នៅពេលក្រោយអាចផ្ទេរបានតែនៅក្នុងប័ណ្ណឥណទាននោះតែប៉ុណ្ណោះ។
 • សំណើសុំការដកប្រាក់ជាទូទៅត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់។
 • ដើម្បីដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែរក្សាសំណើសុំក្នុងករណីដែលអ្នកមានប្រតិបត្តិការបើកចំហ។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំការដកប្រាក់ហើយយើងមិនអាចបិទការបញ្ជាទិញដែលអ្នកកំពុងបើកនោះបានទេយើងមិនអាចយល់ព្រមការដកប្រាក់របស់អ្នកបានទេរហូតដល់អ្នកបានបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញមួយចំនួនដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដកប្រាក់។ ចំណាំ: យោងតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់អន្តរជាតិយើងគ្រាន់តែផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងគណនីធនាគារឬប័ណ្ណធនាគាររបស់អ្នកដែលមានឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកបានដាក់ពីដំបូងហើយក៏ដូចជាការស្នើសុំខាងដើម។ ច្បាប់ចម្លងកាតធនាគាររបស់អ្នកគួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូនមុនពេលចុះបញ្ជីនិងទទួលយកដោយ FG Markets របស់យើង។
ប្រសិនខ្ញុំធ្វើការដកប្រាក់តើរយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទើបទទួលបានប្រាក់នោះ?

យើងតែងតែរំពឹងថាលុយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកឱ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជាធម្មតាការផ្ទេរប្រាក់នឹងចំណាយពេលពី 3 ទៅ 6 ថ្ងៃធ្វើការដើម្បីអនុម័ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកត់សម្គាល់ថាអាចមានកត្តាជាច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលនៅពេលអ្នកទទួលបានប្រាក់របស់អ្នក។

កត្តាទាំងនេះអាចជាសេវាកម្មជាក់លាក់ដែលអ្នកត្រូវដឹង។ បន្ទាប់ពីត្រូវបានទទួលយកការដកប្រាក់សំណើនេះនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅធនាគាររបស់យើងនៅថ្ងៃនោះផងដែរជាទូទៅធនាគាររបស់យើងផ្ទេរប្រាក់នៅថ្ងៃនោះ។ ដំណើរការផ្ទេរប្រាក់ពីធានាគារមួយទៅធានាគារមួយជាធម្មតាត្រូវចំណាយពេលវេលាខ្លះ។ នៅពេលដែលធនាគារអន្តរការីត្រូវបានអនុម័តគឺត្រូវចំណាយពេល7ថ្ងៃនឹងត្រូវដកចេញពីគណនីធនាគារដើម្បីទទួលបានប្រាក់ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ ចំណាំ:

 • ស្របតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់អន្តរជាតិយើងគ្រាន់តែផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនឬកាតធនាគាររបស់អ្នកដែលអ្នកបានដាក់ពីដំបូងហើយក៏ដូចជាឯកសារដើម។
 • ច្បាប់ចម្លងកាតធនាគាររបស់អ្នកគួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូនមុនពេលចុះបញ្ជីនិងទទួលយកដោយ FG Markets របស់ពួកយើង។
តើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំឆ្លើយសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនិង / ឬការស្នើសុំការដកប្រាក់របស់ខ្ញុំ?

អ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកតែងតែជួយឆ្លើយសំណួរណាមួយដែលអ្នកឆ្ងល់។ ដើម្បីទទួលបានចម្លើយរហ័សអ្នកអាចទាក់ទងពួកគេតាមរយៈទូរស័ព្ទឬអ៊ីម៉ែល។l.

ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកអវត្តមានក្រុមការងារអតិថិជនរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកតាមអ៊ីម៉ែលគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពេល Support@fgmarkets.com


ពត៌មានគណនី!!


 • របៀបបើកគណនី?
 • តើអ្វីទៅជាទម្រង់ប្រវត្តិរូបដែលត្រូវការដើម្បីបើកគណនី?
 • ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះរួចហើយប៉ុន្តែមិនអាចចូលគណនីរបស់ខ្ញុំបានទេ!!តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វី?
 • តើខ្ញុំអាចបើកគណនីក្រុមហ៊ុនដោយរបៀបណា?
 • តើខ្ញុំអាចបើកគណនីរួមគ្នាបានដែរឬទេ?
 • តើខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
 • តើ FGmarkets គិតថ្លៃលើកម្រៃជើងសារនិង / ឬថ្លៃប្រតិបត្តិការឫទេ?
 • នឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ខ្ញុំឫទេ?
 • តើ FGmarkets នឹងកាត់ប្រាក់ពីគណនីរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង់ពន្ធដែររឺទេ?
 • តើតម្រូវការសមតុល្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្វី?
 • ការជួញដូរ Forex / CFD មានហានិភ័យឫទេ?
 • តើពេលវេលានៃការជួញដូររបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្វី?
 • ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវឆ្លើយរាល់សំណួរនៅលើគេហទំព័រនៅពេលចុះឈ្មោះ?
របៀបបើកគណនី?

ការបើកគណនី FGmarkets គឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញ។ គ្រាន់តែចុចលើLinkដើម្បីបើកគណនីហើយបំពេញទំព័រព័ត៌មាន។ នៅពេលគណនីត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យអ្នកនឹងត្រូវដាក់ឯកសារចាំបាច់ដើម្បីបំពេញដំណើរការចុះបញ្ជី។

ឯកសារអាចត្រូវបានផ្ញើតាមទូរសារឬអ៊ីម៉ែល។ នៅពេលដែលពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័តអ្នកនឹងអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញនិងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ។

តើអ្វីទៅជាទម្រង់ប្រវត្តិរូបដែលត្រូវការដើម្បីបើកគណនី?

ដើម្បីដំណើរការគណនីរបស់អ្នកទម្រង់ខាងក្រោមត្រូវបានទាមទារជាចំាបាច់:t:

 • ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណដូចជាលិខិតឆ្លងដែនប័ណ្ណបើកបរឬអត្តសញ្ញាណប័ត្រ។
 • ភស្តុតាងនៃទីកន្លែងរស់នៅដូចជាវិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ផ្សេងៗៗ(ដូចជាវិក័យប័ត្របង់ទឹកភ្លើង…..)ឬការបញ្ជាក់គណនីធនាគារ (ត្រូវតែតិចជាង 6 ខែ)
ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះរួចហើយប៉ុន្តែមិនអាចចូលគណនីរបស់ខ្ញុំបានទេ!!តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វី?

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែលស្វាគមន៍ដែលមានភ្ជាប់តំណគណនី។ ប្រសិនបើផ្លូវនោះខូចសូមចម្លង ឈ្មោះរបស់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក។

ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែបន្តសូមទាក់ទងមកការិយាល័យបំរើអតិថិជនតាមរយៈការជទូរស័ព្ទឬអ៊ីម៉ែលsupport@fgmarkets.com ។

តើខ្ញុំអាចបើកគណនីក្រុមហ៊ុនដោយរបៀបណា?

FGmarkets នឹងពិចារណាទទួលយកគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណនីក្រុមហ៊ុនមួយនឹងត្រូវបានទទួលយកបន្ទាប់ពីត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញតាមរយៈដំណើរការពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយសូមទាក់ទងផ្នែកទំនាក់ទំនង support@fgmarkets.com ។

តើខ្ញុំអាចបើកគណនីរួមគ្នាបានដែរឬទេ?

បាន!!!សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង support@fgmarkets.com

តើខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនឬសមាជិកក្រុមគាំទ្រ។ អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ support@fgmarkets.com

តើ FGmarkets គិតថ្លៃលើកម្រៃជើងសារនិង / ឬថ្លៃប្រតិបត្តិការឫទេ?

FGmarkets មិនគិតបញ្ចូលថ្លៃណាមួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកទេ។ FGmarkets បានផ្តល់ជូនសេវាតាមរយៈភាពខុសគ្នានៃការដេញថ្លៃទិញ / លក់(តំលៃទិញ/លក់

នឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ខ្ញុំឫទេ?

ទេ!! FGMarkets មិនគ្រប់គ្រងគណនីឬចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនទេព្រោះវាអាចបង្កឱ្យមានជម្លោះ។ ដើម្បីរក្សាយុត្តិធម៌ 100% ហើយតែងតែនាំមកនូវផលចំណេញខ្ពស់និងប្រាក់ចំណេញយើងមិនគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនទេ។h.

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនទឹកប្រាក់នៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក,អ្នកក័មានទំនាក់ទំនងជាមួយខាងបំរើអតិថិជនដែរ។

តើ FGmarkets នឹងកាត់ប្រាក់ពីគណនីរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង់ពន្ធដែររឺទេ?

FGmarkets នឹងមិនកាត់ពន្ធពីគណនីរបស់អតិថិជនទេ។ វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រងការបង់ពន្ធតាមបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។

តើតម្រូវការសមតុល្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្វី?

អតិថិជនរបស់ FGmarkets អាចធ្វើការជួញដូរបានរហូតដល់ 500: 1 អាស្រ័យលើចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងទំហំនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ អានុភាព 500: 1 មានន័យថាអតិថិជននឹងអាចបើកប្រតិបត្តិការ 500 ដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់មាននៅក្នុងគណនីបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ។

ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអតិថិជនវិនិយោគចំនួន 1000 ដុល្លារគាត់អាចលក់បានរហូតដល់ 500,000 ដុល្លារ។

ការជួញដូរ Forex / CFD មានហានិភ័យឫទេ?

ការជួញដូរ Forex, CFD មានហានិភ័យនិងមិនអាចសមស្របសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងអស់នោះទេ។ ការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអាចនាំទៅរកការបាត់បង់ផ្នែកមួយឬទាំងអស់នៃការវិនិយោគដំបូងរបស់អ្នកហើយដូច្នេះអ្នកមិនគួរវិនិយោគប្រាក់ដែលអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពបាត់បង់នោះទេ។

អនុភាពនៃការជួញដូរអាចប្រឆាំងនឹងអ្នកក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នក។ អ្នកគួរតែយល់ច្បាស់អំពីហានិភ័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរហើយគួរតែស្វែងរកដំបូន្មានដែលមានជំនាញពីទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យ។ ដើម្បីយល់ពីហានិភ័យទាំងនេះសូមចូលទៅផ្នែកមិនទទួលស្គាល់ហានិភ័យ។

តើពេលវេលានៃការជួញដូររបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្វី?

ម៉ោងជួញដូរខុសគ្នារវាងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។ ព័ត៌មានជាក់លាក់អាចរកបាននៅ:https://www.fgmarkets.com/products/

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវឆ្លើយរាល់សំណួរនៅលើគេហទំព័រនៅពេលចុះឈ្មោះ?

ក្រុមហ៊ុនណាមួយត្រូវតែអនុវត្តតាមក្បួននៃប្រតិបត្តិការជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់របស់រដ្ឋដូច្នេះព័ត៌មានអំពីអ្នកនិងគណនីរបស់អ្នកស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុតែងតែត្រូវបានពិចារណាដោយក្រុមហ៊ុន។ អ្នកត្រូវឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងនេះ។


សំនួរពាក់ព័ន្ធពីពាណិជ្ជកម្មមានអ្វីខ្លះ?


 • តើមានក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មណាខ្លះអ្នកបំរើការជួញដូរមូលប័ត្រ?
 • តើប្រព័ន្ធណាខ្លះត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយមូលដ្ឋានគ្រិះ FGmarkets?
 • តើអ្វីជាstop out/margin call(ដំណើរការគណនី)?
 • Trailing Stopជាអ្វី?
 • Forex ជាអ្វី?
 • Spread ជាអ្វី?
 • អ្វីជាPip?
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយការខាត?
 • តើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសបើកនៅពេលណា?
 • Rollover ជាអ្វី?
តើមានក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មណាខ្លះអ្នកបំរើការជួញដូរមូលប័ត្រ?

FGmarkets មានប្រតិបត្តិការចំនួន 3:

 • MetaTrader 4: អធិប្បាយពីការវិភាគបច្ចេកទេសកើនឡើងឫថយចុះនៃតំលៃមូលប័ត្រ, ការជួញដូរលឿនងាយស្រួល!
 • FGmarkets MT4 WebTrader: មូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញដែលជាកន្លែងដែលរាល់ប្រតិបត្តិការជាមួយគណនី MT4 នឹងត្រូវបានធ្វើដោយសមភាព។
 •  FGmarkets Mobile &Tablet Trader:មូលដ្ដ្ឋាននៅលើទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើជាមួយគណនី MT4 របស់អ្នក។
 • ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមូលដ្ឋានគ្រិះជួញដូរសូមចូលមើលទំព័រប្រភេទមាតិកា។
តើប្រព័ន្ធណាខ្លះត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយមូលដ្ឋានគ្រិះ FGmarkets?

PC sau được khuyên nên dùng để giao dịch:

 • Intel Pentium IV 3.0GHz, RAM 512 មេកាបៃឬខ្ពស់ជាងនេះ។
 • បង្ហាញ: គុណភាពបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់ 800×600 ភិចសែល។
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ: Microsoft Windows XP ។
 • Windows 2000 កម្មវិធីរុករកបណ្ដាញ: Microsoft Internet Explorer 6.X
 • តំណបណ្តាញ: អប្បបរមា 1.5 មេកាបៃទាញយកល្បឿនលឿន។ ចំណាំ: ប្រព័ន្ធមិនបំពេញតាមតម្រូវការខាងលើអាចនឹងកាត់បន្ថយមុខងារប្រតិបត្តិការទេ។
តើអ្វីជាstop out/margin call(ដំណើរការគណនី)?
 • Margin callគឺ 100% នៃសមតុល្យរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចុចកំរិត margin call,អ្នកត្រូវជ្រើសរើសវិធីមួយក្នុងចំណោមពីរវិធីដើម្បីរក្សាទុកគណនី: ដើម្បីបិទការបញ្ជាទិញបើកចំហមួយចំនួនឬដាក់ប្រាក់បន្ថែមទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
 • Stop out​ ពេលដែលប្រាក់របស់អ្នកគឺ 50% នៃសមតុល្យរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើសមតុល្យរបស់អ្នកត្រឹមតែធ្លាក់ចុះក្រោម 50% ប្រតិបត្តិការបើកចំហរបស់អ្នកនឹងត្រូវបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ យ៉ាងហោចណាស់អ្នកត្រូវតែបិទប្រតិបត្តិការដោយមានការបាត់បង់ខ្ពស់បំផុត។
Trailing Stopជាអ្វី?

Trailing Stop គឺជាការបាត់បង់បញ្ឈប់ដែលលៃតម្រូវការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលទីផ្សារផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅនៃការបើកទីតាំងរបស់អ្នក។ តម្លៃដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនឹងតម្លៃអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនខណៈដែលធានាថាប្រសិនបើតម្លៃធ្លាក់ចុះភ្លាមអ្នកនឹងត្រូវបានការពារដោយពាក្យបញ្ជា Stop-Loss ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ចំណាំដ៏សំខាន់សម្រាប់ MetaTrader 4 មានប្រតិបត្តិការណ៍:

 • ដោយសារតែ Trailing Stop ធ្វើសកម្មភាពនៅលើម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ,មិនដូចការបញ្ឈប់និងការយកចំណេញនៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនបម្រើវានឹងមិនដំណើរការទេប្រសិនបើស្ថានីយអតិថិជនត្រូវបានបិទ។
 • ប្រសិនបើស្ថានីយអតិថិជនបិទទ្វារមានតែការបាត់បង់ការច្នៃប្រឌិតដែលត្រូវបានកំណត់ដោយការឈប់មុនពេលស្ថានីយបិទដំណើរការ។
Forex ជាអ្វី?

“Forex ដែលតំណាងឱ្យអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស។ នេះគឺជាពាក្យដែលប្រើដើម្បីពិពណ៌នាអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដោយទិញ / លក់រូបិយប័ណ្ណមួយផ្សេងទៀត។

ការដោះដូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់គោលបំណងនៃការរកប្រាក់ចំណេញឬទូទាត់នូវហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងតាមរយៈការប៉ាន់ស្មានទាក់ទងនឹងចលនានៃគូរូបិយប័ណ្ណមួយចំនួន។”
ទីផ្សារ Forex ឬ FX គឺជាទីផ្សារសកល (OTC) មានន័យថាស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការជួញដូរ Forex ដែលដរាបណាពួកគេមានការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតនិងការរៀបចំគណនី។

នៅពេលទីផ្សារ Forex បានក្លាយជាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតដែលមានបរិមាណប្រចាំថ្ងៃលើសពី 4 សែនកោដិ!

Spread ជាអ្វី?

Spreadគឺជាឈ្មោះសម្រាប់ភាពខុសគ្នារវាងការដេញថ្លៃនិងការសួរ
នោះគឺតម្លៃដែលអតិថិជនអាចលក់និងទិញបានរៀងៗខ្លួន។

អ្វីជាPip?

Pipគឺមានន័យដូច Price Interest Point,សន្ទស្សន៍នេះតំណាងឱ្យផ្នែកតូចបំផុតដើម្បីវាស់ស្ទង់ឯកតារូបិយប័ណ្ណបរទេស។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយការខាត?

ការកាត់បន្ថយការខាតមួយត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយការដាក់បញ្ជានៅពេលដែលទីផ្សារឈានដល់តម្លៃជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយឈ្មួញ។

FGmarkets នឹងធ្វើឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបិទការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកតាមតម្លៃដែលអ្នកបានកំណត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ជាទិញបិទនៅតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៅពេលវាត្រូវបានបង្កឱ្យខ្លី Truncation នឹងត្រូវបានដាក់នៅក្នុងគម្លាតនៃទីផ្សារ។និយាយយ៉ាងច្បាស់បំផុត FGMarket មិនអាចធានាការខាតបង់ 100% បានទេ។

តើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសបើកនៅពេលណា?

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសបើក 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ នឹង5 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ទី ផ្សារនេះបានបើកដំណើរការនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅម៉ោង 22:00 GMT នៅពេលទីផ្សារអាស៊ីបានបើកហើយបានបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅពេលផ្សារញូវយ៉កបានបិទ។

Rollover ជាអ្វី?

Rolloverគឺនៅពេលដែលការប្រាក់ត្រូវបានទូទាត់ឬដកចេញពីទីតំាងដំណើរការ។ រូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិគឺតែងតែមានទំនាក់ទំនង។