ភាគហ៊ុនសព្វថ្ងៃនេះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាបានដឹងថាអ្វីទៅជាភាគហ៊ុន ឬអ្វីទៅជាចំណែកភាគហ៊ុន។ ទាំងនេះ គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់ចម្លង នៃការផ្លាស់ ប្តូរ ភាគហ៊ុន សកល។ មនុស្សជាច្រើនដែលមិនមែនជាអ្នក វិនិយោគិនសកម្ម គ្រប់គ្រងសាជីវកម្មមួយចំនួន ហើយហេតុដូច្នេះហើយ ពួក គេ ក្លាយ ជាម្ចាស់ ហ៊ុន និង មាន សិទ្ធិទទួល បានភាគហ៊ុនប្រាក់ចំណេញ ដែលហៅ ថា ភាគ

ក្នុងការធ្វើជំនួញ ទាំងអស់នោះគឺតម្រូវអោយយើងជ្រើសរើស តាមរយៈឈ្មួញសាជីវម្មកណ្តាល ទៅចំណុចមួយដែល អ្នកចង់វិនិយោគ។

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

ហេតុអ្វីត្រូវវិនិយោគ

ទីផ្សារភាគហ៊ុនមានសុវត្ថិភាពជាងទីផ្សារដទៃទៀត។ ដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មាន បានបង្ហាញថាពួកគេបានបង្កើតនូវ ប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ នៅក្នុងកម្រិតជាមធ្យម ៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ជំនួយការធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន
ក្រុមការងារពាណិជ្ជកម្ម FGMarkets ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចាំជួយ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៥ថ្ងៃក្នុងមួយ សប្តាហ៍។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងជំនួយការ FGMarkets ដែលអ្នកអាចនិយាយជាភាសាដែលអ្នកចេះបាន។
.
ការទូទាត់ភាគលាភ
ដោយការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន អ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានភាគលាភស្របច្បាប់ ពោលគឺភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រាក់ ចំណេញ របស់ ក្រុមហ៊ុន ភាគហ៊ុន។ អ្នកអាចនឹងចែករំលែក នៅក្នុងប្រាក់ចំណេញនៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនចូលរួម។
.
មិនគិតថ្លៃសេវា
ជាមួយ FGMarkets អ្នកអាចធ្វើជំនួញជាមួយនឹងភាគហ៊ុនដោយមិនគិតថ្លៃ។
មិន បង់ពន្ធ
ប្រសិនបើវិនិយោគិនបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្រើនជាង 6 ខែ ប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃហ៊ុន គឺ មិនត្រូវបានគិតពន្ធ។

របៀបដែលវាដំណើរការ

មានប្រភេទជាច្រើននៃភាគហ៊ុន និងចំណែកថ្នាក់ភាគហ៊ុន។ ជាទូទៅបំផុតគឺភាគហ៊ុនធម្មតា។ ទាំងនេះ គឺ ជា ផ្នែក មួយនៃចំនួនការធ្វើជំនួញមូលប័ត្រ។ អ្នកក៏អាចឆ្លងកាត់នូវភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្តពីមួយទៅមួយ ដែលធានានូវ ការ ទូទាត់យ៉ាងពេញចិត្តដល់អ្នកកាន់ហ៊ុនរបស់ពួកគេ នៃសំណងភាគលាភ និងការចែករំលែក នៅក្នុងតុល្យភាពការទូទាត់ សងការខាតបង់។

អ្នកអាចរកភាគហ៊ុន នៅក្នុងតែទម្រង់ពីរតែប៉ុណ្ណោះ- ក្រដាសនិងប្រាក់កក។ វាក៏មានភាគហ៊ុនដែលគេហៅថា ភាគហ៊ុន សាមីខ្លួន ដែលមិនបានភ្ជាប់ទៅនឹងបុគ្គលពិសេសណាមួយឡើយ។


របៀបវិនិយោគ

គ្រាន់តែបង្កើតគណនីជួញដូរ, ដាក់ប្រាក់នៅក្នុងគណនី, ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី, ហើយអ្នកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាប់ផ្តើមការធ្វើជំនួញ។

នៅពេលអ្នកក្លាយជាម្ចាស់ហ៊ុនអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានភាគលាភ។ ហានិភ័យតែមួយគត់គឺថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងជាមុនថាតើក្រុមហ៊ុននេះនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញទេ ហើយដូច្នេះពួកគេនឹងអាចទទួលបានភាគលាភ


ឥឡូវ នេះ

ចុះឈ្មោះគណនីបឋម

ចាប់ផ្តើមជួញដូរនៅលើទីផ្សារពិតប្រាកដ។ ក្លាយជាពាណិជ្ជករផ្លាស់ប្តូរមួយផ្សេងទៀតដែលទទួលបានជោគជ័យ

ចុះឈ្មោះ

Instruments Spreads Leverage Commission % Per Lot Swap points Long Swap points Short Size of 1 Lot Trading hours (GMT) Pip Value
BUY points
Rollover per lot per day
SELL points
Rollover per lot per day
APPLE. 0.20 (USD) 1:20′ 0% -12.24 -12.192 100 13:31 – 20:00 0.01
ALBEMARLE 0.50 (USD) 1:50′ 0% -1.4592 -0.7296 100 13:31 – 20:00 0.01
BANK OF AMERICA 0.03 (USD) 1:50′ 0% -0.2832 -0.1704 100 13:31 – 20:00 0.01
CISCO 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.3804 -0.228 100 13:31 – 20:00 0.01
EBAY 0.10 (USD) 1:50′ 0% -0.372 -0.2232 100 13:31 – 20:00 0.01
Facebook 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.5024 -0.9012 100 13:31 – 20:00 0.01
FERRARI 0.20 (USD) 1:50′ 0% -0.7224 -0.4332 100 13:31 – 20:00 0.01
GE 0.06 (USD) 1:50′ 0% -0.3936 -0.2364 100 13:31 – 20:00 0.01
GoldmnSachs 0.3 (USD) 1:50′ 0% -2.9952 -1.7976 100 13:31 – 20:00 0.01
GOOGLE 1.20 (USD) 1:50′ 0% -9.9564 -1.3272 100 13:31 – 20:00 0.01
IBM 0.3 (USD) 1:50′ 0% -2.1048 -1.2624 100 13:31 – 20:00 0.01
INTEL 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.4560 -0.2736 100 13:31 – 20:00 0.01
MICROSOFT 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.7824 -0.4692 100 13:31 – 20:00 0.01
CitiGroup 0.4 (USD) 1:50′ 0% -0.7416 -0.4452 100 13:31 – 20:00 0.01
ALIBABA 0.20 (USD) 1:50′ 0% -1.1388 -0.6828 100 13:31 – 20:00 0.01
BAIDU 0.35 (USD) 1:50′ 0% -2.1204 -1.272 100 13:31 – 20:00 0.01
ChinaMob 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.6588 -0.396 100 13:35 – 20:00 0.01
PetroChina 0.3 (USD) 1:50′ 0% -0.9408 -0.5640 100 13:35 – 20:00 0.01
PetrolBras 0.003 (USD) 1:50′ 0% -0.1296 -0.078 100 13:31 – 20:00 0.01
TOYOTA 0.3 (USD) 1:50′ 0% -1.5108 -0.9072 100 13:35 – 20:00 0.01
SONY 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.36 -0.216 100 13:31 – 20:00 0.01
TWITTER 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.2352 -0.1416 100 13:31 – 20:00 0.01
WEIBO 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.5676 -0.3408 100 13:35 – 20:00 0.01
AMAZON 1.45 (USD) 1:50′ 0% -9.6024 -5.7612 100 13:31 – 20:00 0.01
AMEX 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.924 -0.5544 100 13:31 – 20:00 0.01
ATnT 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.5124 -0.3072 100 13:31 – 20:00 0.01
ExxonMobil 0.20(USD) 1:50′ 0% -1.1316 -0.6792 100 13:31 – 20:00 0.01
FSOLAR 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.4056 -0.2436 100 13:31 – 20:00 0.01
HP 0.05 (USD) 1:50′ 0% -0.1944 -0.1164 100 13:31 – 20:00 0.01
JPMorgan 0.8 (USD) 1:50′ 0% -1.0572 -0.6336 100 13:31 – 20:00 0.01
MONDELEZ 0.4 (USD) 1:50′ 0% -0.534 -0.3204 100 13:35 – 20:00 0.01
MGM 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.3708 -0.222 100 13:31 – 20:00 0.01
MONSANTO 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.3032 -0.7812 100 13:35 – 20:00 0.01
MorganStan 0.10 (USD) 1:50′ 0% -0.5352 -0.3216 100 13:31 – 20:00 0.01
ORACLE 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.5088 -0.3048 100 13:31 – 20:00 0.01
PFIZER 0.07 (USD) 1:50′ 0% -0.4092 -0.246 100 13:31 – 20:00 0.01
TEVA 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.4608 -0.2772 100 13:31 – 20:00 0.01
WALMART 0.2(USD) 1:50′ 0% -0.8904 -0.534 100 13:31 – 20:00 0.01
WellsFargo 0.40 (USD) 1:50′ 0% -0.6828 -0.4092 100 13:31 – 20:00 0.01
Groupon 0.02 (USD) 1:50′ 0% -0.0456 -0.0276 100 13:31 – 20:00 0.01
VALE 0.02 (USD) 1:50′ 0% -0.1032 -0.0624 100 13:31 – 20:00 0.01
MasterCard 0.4 (USD) 1:50′ 0% -1.29 -0.774 100 13:35 – 20:00 0.01
McDonalds 0.25 (USD) 1:50′ 0% -1.5336 -0.9204 100 13:31 – 20:00 0.01
COCACOLA 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.5136 -0.3084 100 13:31 – 20:00 0.01
VISA 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.9876 -0.5928 100 13:31 – 20:00 0.01
MICRON 0.06 (USD) 1:50′ 0% -0.2496 -0.15 100 13:31 – 20:00 0.01
APACHE 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.8208 -0.492 100 13:35 – 20:00 0.01
JABIL 0.04 (USD) 1:50′ 0% -0.2688 -0.1608 100 13:35 – 20:00 0.01
UNISTEEL 0.04 (USD) 1:50′ 0% -0.444 -0.2664 100 13:31 – 20:00 0.01
GM 0.06 (USD) 1:50′ 0% -0.4488 -0.2688 100 13:31 – 20:00 0.01
NIKE 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.6468 -0.3876 100 13:31 – 20:00 0.01
TESLA 0.60 (USD) 1:50′ 0% -2.4768 -1.4868 100 13:31 – 20:00 0.01
NETFLIX 0.4 (USD) 1:50′ 0% -1.5408 -0.9240 100 13:31 – 20:00 0.01
PRICELINE 2.65 (USD) 1:50′ 0% -19.08 -11.448 100 13:31 – 20:00 0.01
SALESFORCE 0.4 (USD) 1:50′ 0% -0.9192 -0.6564 100 13:31 – 20:00 0.01
SYMANTEC 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.3096 -0.186 100 13:35 – 20:00 0.01
NUANCE 0.03 (USD) 1:50′ 0% -0.192 -0.1152 100 13:35 – 20:00 0.01
STARBUCKS 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.7332 -0.4404 100 13:31 – 20:00 0.01
BOEING 0.5 (USD) 1:50′ 0% -1.9272 -1.1568 100 13:31 – 20:00 0.01
CATERPILLAR 0.3 (USD) 1:50′ 0% -1.17 -0.7020 100 13:31 – 20:00 0.01
MARRIOTT 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.0488 -0.6288 100 13:35 – 20:00 0.01
HILTON 0.20 (USD) 1:50′ 0% -0.7344 -0.4404 100 13:35 – 20:00 0.01
GoPro 0.04 (USD) 1:50′ 0% -0.1092 -0.066 100 13:31 – 20:00 0.01
PepsiCo 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.3044 -0.7824 100 13:31 – 20:00 0.01
BlackBerry 0.03 (USD) 1:50′ 0% -0.096 -0.0576 100 13:31 – 20:00 0.01
YamanaGold 0.02 (USD) 1:50′ 0% -0.0348 -0.0216 100 13:31 – 20:00 0.01
JD.com 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.336 -0.2016 100 13:31 – 20:00 0.01
Harley 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.7488 -0.45 100 13:31 – 20:00 0.01
Expedia 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.4532 -0.8724 100 13:31 – 20:00 0.01
PayPal 0.30 (USD) 1:50′ 0% -0.4932 -0.2952 100 13:31 – 20:00 0.01
HewlettEnt 0.05 (USD) 1:50′ 0% -0.2988 -0.1788 100 13:31 – 20:00 0.01
Square 0.10 (USD) 1:50′ 0% -0.1728 -0.1032 100 13:31 – 20:00 0.01
BBBeyond 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.5868 -0.3516 100 13:31 – 20:00 0.01
DaveBuster 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.6936 -0.4164 100 13:31 – 20:00 0.01
LockheedM 0.45 (USD) 1:50′ 0% -3.1476 -1.8888 100 13:31 – 20:00 0.01
YYInc 0.20 (USD) 1:50′ 0% -0.5244 -0.3144 100 13:31 – 20:00 0.01
SINA 0.27 (USD) 1:50′ 0% -0.852 -0.5112 100 13:31 – 20:00 0.01
BestBuy 0.12 (USD) 1:50′ 0% -0.6024 -0.3612 100 13:31 – 20:00 0.01
JCPenney 0.5 (USD) 1:50′ 0% -0.1188 -0.072 100 13:31 – 20:00 0.01
Macys 0.6 (USD) 1:50′ 0% -0.5016 -0.3012 100 13:31 – 20:00 0.01
FOMENTO 0.35 (USD) 1:50′ 0% -0.966 -0.5796 100 13:35- 20:00 0.01
CEMEX 0.03 (USD) 1:50′ 0% -0.1032 -0.0624 100 13:35- 20:00 0.01
DISNEY 0.2 (USD) 1:50′ -1.2996 -0.78 100 13:35 – 20:00 0.01
BP 0.75 (GBP) 1:50′ 0% -0.0444 -0.0384 100 07:05 – 15:30 0.01
HSBC 0.8 (GBP) 1:50′ 0% -0.0552 -0.0468 100 07:05 – 15:30 0.01
TESCO 0.5 (GBP) 1:50′ 0% -0.0168 -0.0144 100 07:05 – 15:30 0.01
VODAFONE 0.4 (GBP) 1:50′ 0% -0.02496 -0.0216 100 07:05 – 15:30 0.01
RioTinto 3.95 (GBP) 1:50′ 0% -0.26208 -0.222 100 07:05 – 15:30 0.01
GLENCORE 0.4 (GBP) 1:50′ 0% -0.0204 -0.0168 100 07:05 – 15:30 0.01
Lloyds 0.2 (GBP) 1:50′ 0% -0.006 -0.0048 100 07:05 – 15:30 0.01
RBS 0.5 (GBP) 1:50′ 0% -0.0204 -0.018 100 07:05 – 15:30 0.01
WPP 4.00 (GBP) 1:50′ 0% -0.1824 -0.1548 100 07:05 – 15:30 0.01
ROLLSROYCE 1.2 (GBP) 1:50′ 0% -0.0816 -0.0696 100 07:05 – 15:30 0.01
ASTRAZENECA 5(GBP) 1:50′ 0% -0.5496 -0.4656 100 07:05 – 15:30 0.01
easyJet 2.85 (GBP) 1:50′ 0% -0.1092 -0.0924 100 07:05 – 15:30 0.01
WIZZ 5 (GBP) 1:50′ -0.1656 -0.1404 100 07:05 – 15:30 0.01
Burberry 2.15 (GBP) 1:50′ 0% -0.1404 -0.1188 100 07:05 – 15:30 0.01
ARCELOR 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -4.296 -4.296 100 07:01 – 15:30 0.0001
DAIMLER 0.1 (EUR) 1:50′ 0% -150 -152.5 100 07:05 – 15:30 0.0001
DeutschBank 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -17.7552 -17.7552 100 07:05 – 15:30 0.0001
DeutscheTel 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -17.6316 -17.0544 100 07:05 – 15:30 0.0001
LUFTHANSA 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -13.6644 -13.2156 100 07:05 – 15:30 0.0001
METRO 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -24.648 -24.648 100 07:05 – 15:30 0.0001
VolksWagen 0.25 (EUR) 1:50′ 0% -129.2 -129.2 100 07:05 – 15:30 0.0001
VIVENDI 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -19.2756 -19.2756 100 07:05 – 15:30 0.0001
LVMH 0.3 (EUR) 1:50′ 0% -173.7732 -168.0768 100 07:05 – 15:30 0.0001
SANOFI 0.8 (EUR) 1:50′ 0% -74.7396 -74.7396 100 07:01 – 15:30 0.0001
BNPEU 0.09 (EUR) 1:50′ 0% -54.8388 -53.0412 100 07:01 – 15:30 0.0001
ALLIANZ 0.25 (EUR) 1:50′ 0% -142.925 -142.925 100 07:05 – 15:30 0.0001
BMW 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -78.8448 -78.8448 100 07:05 – 15:30 0.0001
COMMERZBANK 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -8.2224 -8.2224 100 07:05 – 15:30 0.0001
EOAN 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -8.1516 -8.1516 100 07:05 – 15:30 0.0001
INFINEON 0.03 (EUR) 1:50′ 0% -11.9052 -11.5152

100 07:05 – 15:30 0.0001
K + S 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -20.0376

-20.0376 100 07:05 – 15:30 0.0001
SAP 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -69.8856 -67.5948 100 07:05 – 15:30 0.0001
SIEMENS 0.2 (EUR) 1:50′ 0% -289.138 -270.313 100 07:05 – 15:30 0.0001
ADIDAS 0.5 (EUR) 1:50′ 0% -98.4648 -98.4648 100 07:05 – 15:30 0.0001
BASF 0.2 (EUR) 1:50′ 0% -64.3104 -64.3104 100 07:05 – 15:30 0.0001
RWE 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -10.6728 -10.6728 100 07:05 – 15:30 0.0001
CAP 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -80.124 -77.496 100 07:01 – 15:30 0.0001
CARREFOUR 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -24.432 -24.432 100 07:01 – 15:30 0.0001
AGRICOLE 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -10.2372 -10.2372 100 07:05 – 15:30 0.0001
EDF 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -9.8568 -9.8568

100 07:05 – 15:30 0.0001
OrangeFR 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -16.074

-15.546 100 07:05 – 15:30 0.0001
MICHELIN 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -98.058 -94.842 100 07:05 – 15:30 0.0001
SaintGobain 0.07 (EUR) 1:50′ 0% -39.5148 -38.22 100 07:01 – 15:30 0.0001
SOCIETE 0.07 (EUR) 1:50′ 0% -36.2172 -36.2172 100 07:01 – 15:30 0.0001
TOTAL 0.8 (EUR) 1:50′ 0% -41.9724 -41.9724 100 07:01 – 15:30 0.0001
VINCI 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -57.5844 -55.6956

100 07:01 – 15:30 0.0001
SHELL 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -21.4956 -21.4956 100 07:01 – 15:25 0.0001
HEINEKEN 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -75.8124 -73.3272 100 07:01 – 15:25 0.0001
PHILIPS 0.06 (EUR) 1:50′ 0% -27.5616 -26.568 100 07:01 – 15:25 0.0001
NESTLE 0.2 (EUR) 1:50′ 0% -0.948 -0.948 100 07:05 – 15:25 0.0001
ILIAD 0.5 (EUR) 1:50′ 0% -224.9376 -217.5624

100 07:05 – 15:25 0.0001
PEUGEOT 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -16.4064 -15.8688 100 07:01 – 15:25 0.0001
AIRBUS 0.10 (EUR) 1:50′ 0% -61.512 -63.5976 100 07:01 – 15:25 0.0001
BAYER 0.25 (EUR) 1:50′ 0% -98.9448 -98.9448 100 07:05 – 15:25 0.0001
FAURECIA 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -32.2620 -32.2620 100 07:01 – 15:25 0.0001
HERMES 0.65 (EUR) 1:50′ 0% -355.7976 -344.1324 100 07:01 – 15:25 0.0001
RENAULT 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -84.3696 -84.3696 100 07:01 – 15:25 0.0001
Johnson & Johnson 30 1:50′ 0% -1.642 -0.432 100 13:31 – 20:00 0.01
Chevron 30 1:50′ 0% -1.697 -0.447 100 13:31 – 20:00 0.01
NVIDIA 25 1:50′ 0% -2.73 -0.91 100 13:31 – 20:00 0.01
WYNN 20 1:50′ 0% -2.587 -0.681 100 13:31 – 20:00 0.01

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.